دانلود پایان نامه
می تواننـد مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوّفی را با کسانی که مدیون یا متصرف مال متوّفـی هستند
مطالبه نمایند مدیون یا متصرف اموال متوّفی باید ترکه و مطالبات متوّفی را به آنها تسلیم نماید و در صورت
تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حـق رجوع
به شخص یا اشخاصـی خواهد داشت که طلب متوّفی را وصول و یا مال متعلـق به او را دریافت نموده انـد»
این ماده دو امر را در بر دارد:
الف- پرداخت دین و دادن مال متوّفـی به ورثه در گواهـی- «کسـی کـه مدیـون یا متصرف مـال
متوّفـی می باشد، ملـزم به تأدیه یا تسلیم آن به کسانـی است که نام آنان در گواهـی انحصار وراثت به عنوان
ذینفع در ترکـه ذکر شده است. منظور از ذینفع مذکـور در ماده وارث و موصـی له و وصی بر ثلث می باشد.
انجـام این امر را در صورتی که وارث منحصر بفرد باشد ساده است و همچنین است هرگاه اشخاص ذینفـع
متعدد و مورد مطالبه طلب متوّفی باشد که مدیون به هر یک از ورثه، موصی له و وصی به مقدار سهـم الارث
یا نصیب معینه در گواهی انحصار وراثت می پردازد. اما در صورتیکه مورد مطالبه مال معین و اشخاص ذینفع
متعدد باشند، متصرف باید با موافقت تمامـی آنان مال را به یکی از ورثـه یا کسی را که آنها معین می نماینـد
تسلیم کند و رسید از آنها اخذ نماید. طبق مادۀ 5 قانون انحصار وراثت، در صورتی که ذینفع برای مطالبـه به
مدیون یا متصرف مال متوّفی مراجعه نمود و او استنکاف از رد آن کرد، مسئول خسارات وارده خواهد بود،
زیرا متصرف مال و مدیون در اثر عدم انجام تکلیف قانونی، سبب خسارت دیگری گردیده اند و طبق قاعـده
تسبیب و مواد مربوط به آن مسئول خسارات می باشند.
ب- بری شدن مدیون و امین که طبق انحصار وراثت عمل کرده اند- طبق قاعـده حقـوقی که ماده
271 و 272 قانون مدنی بیان می نماید، مدیون باید دین خود را به دائن یا کسی که از طرف او وکالت دارد و
یا به قائم مقام او تأدیـه شود و الا تأدیه صحیح نیست مگر آنکه دائن راضی شود. ولی ماده 370 قانون امـور
حسبی برای خاتمه دادن به سرگردانی مدیون و ورثه مقرر داشته هرگاه مدیون دین خود را به کسانـی که در
گواهی انحصار وراثت، وارث متوّفـی شناخته شده اند بپردازد در مقابل هر مدعـی وراثت که بعداً یافت شود
بری خواهد بود و مدعی وراثت حق رجوع به کسانی را دارا می باشد که طلب خود را دریافت داشته است.
همچنین طبـق قاعده حقوقـی که ماده 624 قانون مدنـی متذکر است امین باید مال مـورد امانت را به
مالک یا قائم مقام قانونـی او و یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد. ولی مـاده 370 قانون امـور