دانلود پایان نامه
لازم به ذکر است که از میان طرح های اساسی تحقیق زمینه یابی شامل: تحقیقات زمینه یابی مقطعی و تحقیقات زمینه یابی طولی ما به وسیله تحقیق زمینه یابی مقطعی به اهداف پژوهش خود دسترسی پیدا خواهیم کرد. به این دلیل که در این تحقیق اطلاعات در یک مقطع زمان معین از نمونه جمع آوری می شوند و نیازی به جمع آوری اطلاعات در زمان های مختلف را ندارد.
پس روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش زمینه یابی بود که به منظور کشف راهکارهای ارتقاء نوآوری در آموزش عالی به صورت یک تحقیق زمینه یابی مقطعی انجام خواهد شد.
3-3. جامعه و نمونه آماری
در سال تحصیلی 90-91 افراد جامعه آماری ما که اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام می باشند 141 نفر بوده که از این تعداد 38 نفر مامور به تحصیل و دانشجوی دوره دکترا می باشند ،همچنین از تعداد103 نفر افراد باقی مانده 13 نفر زن بوده و 90 نفر دیگر از جامعه آماری ما را مردان تشکیل داده اند.
برای انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش انتخاب تصادفی ساده مطابق با جدول کرجسی و مورگان 78 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام انتخاب گردیده اند که همانگونه که ذکر گردید روش برآورد حجم نمونه نیز استفاده از جدول کرجسی و مورگان(حسن زاده،1389) می باشد و نیز روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است
دلیل مناسب بودن روش نمونه گیری این است که در این روش که به آن نمونه گیری احتمالی نیز گفته می شود هیچ عاملی جز عامل شانس و تصادف در انتخاب افراد نمونه دخالت ندارد یعنی احتمال انتخاب شدن برای تمام افراد جامعه به یک اندازه است .احتمال سوگیری در این نمونه گیری وجود ندارد یا بسیار کم است.می توان نتایج این نوع نمونه گیری را به کل جامعه تعمیم داد
3-4. روشها یا ابزارهای گردآوری داده ها
برای گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق از پرسشنامه استفاده کرده ایم.
پرسشنامه: در این تحقیق اعضای نمونه آماری با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن در روند جمع آوری اطلاعات شرکت می کنند. پرسشنامه ها به طور معمول در محل کار به افراد مورد نظر تحویل داده می شود و پس از گذشت مدت زمان تعیین شده در پرسش نامه بازپس گرفته خواهد شد.لازم به ذکر است که پرسشنامه های تحقیق در دو مرحله به پاسخگویان داده شد،در یک مرحله درجه موافقت افراد نمونه آماری با سوالات پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شد و سپس در مرحله بعد پرسشنامه های اصلی به افراد تحویل داده شد.
3-5. نحوه ساخت پرسش نامه محقق ساخته
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت در دو فُرم مجزا و دربرگیرنده مجموعه سؤالاتی است که توسط محقق طراحی شده است. از آنجا که برای بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریج هیچ پرسشنامه استاندارد و مدونی وجود نداشت ما به طراحی و ساخت پرسشنامه هایی پرداخته ایم که بر مبنای آن بتوان به اهداف تحقیق دست یافت.
مبنای ساخت و طرح این پرسش ها معیار هفت مرحله ای مالکوم بالدریج است و نیز تمامی حیطه ها و زیرمجموعه ها آن که در کتب و پژوهش های مختلف تشریح شده است. در این پرسش ها سعی گردیده تا حد امکان به سؤالات تحقیق پاسخ داده شود.
لازم به ذکر است که پرسش نامه های تحقیق در دو قسمت طراحی شده که بخش اول به صورت سوالات بسته پاسخ در قالب طیف لیکرت به منظور سنجش میزان موافقت افراد با سوالات پرسشنامه در اختیار پاسخگو قرار گرفته و پس از جمع آوری و نتیجه گیری از آنها پرسش نامه دیگر به صورت جزیی تر و سؤالات بسته ای به صورت چهار گزینه رتبه بندی در اختیار پاسخگو قرار خواهد گرفت و به این ترتیب اطلاعات لازم برای تحقیق مورد نظر گردآوری خواهد شد.
3-6. روایی و پایایی روش و ابزار:
برای سنجش روایی صوری یا ظاهری پرسشنامه های طراحی شده از قضاوت داوران و صاحب نظران استفاده می گردد.
برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه های طراحی شده از قضاوت داوران و صاحب نظران استفاده می گردد.
برای سنجش روایی نظری پرسشنامه های طراحی شده از نظریه های موجود در زمینه موضوع مورد بررسی استفاده می گردد که در موضوع حاضربر مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ استناد کرده و هفت فاکتور یاد شده در این مدل را در اشاعه نوآوری در موسسات آموزش عالی در نظر می گیریم.
برای سنجش پایایی پرسشنامه های طراحی شده از روش ضریب کندال استفاده کرده ایم.در این روش اجزاء یا قسمت های ازمون برای سنجش ضریب پایایی مورد استفاده قرار می گیرد که فرمول آن به شرح زیر می باشد:
روش های تجزیه و تحلیل داده ها: چون تحقیق حاضر نظرسنجی به شمار می رود لذا بیشتر جنبه توصیفی داشته و داده های به دست آمده را با آزمون فرضیه یک متغیری تحلیل می کنیم که این کار از طریق آزمون خی دو یک طرفه صورت خواهد گرفت.
3-7. روش های آمار توصیفی:
شامل شاخص ها یا آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی