دانلود پایان نامه
1-8-4. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش را به دست آورده ایم.
1-8-5. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی را به دست آورده ایم.
1-8-5. معیار مدیریت فرآیندها
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار مدیریت فرآیندها را به دست آورده ایم.
1-8-6. معیار نتایج عملکرد
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات25 تا 28 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار نتایج عملکرد را به دست آورده ایم.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
پیش درآمد فصل دوم
در فصل پیش رو مروری خواهیم داشت بر تاریخچه مطالعات تجربی و مدونی که در ارتباط با خلاقیت تا به امروز مطرح گردیده است و نیز نگاهی خواهیم داشت بر تعدادی از مدل های مشابه و نزدیک به مدل مالکوم بالدریج که موضوع تحقیق حاضر بر مبنای آن شکل گرفته است و در حقیقت با این کار گذری خواهیم داشت بر سایر مدل های تعالی عملکرد و ارزیابی کیفیت موجود در حال حاضر و نیز گذشته.
در این فصل علاوه بر بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق پیشینه و تاریخچه موضوع مورد مطالعه را نیز بررسی کرده و در واقع با مطالعه کارهای مشابه با تحقیق حاضر جایگاه و ادامه مسیر را خواهیم یافت .ضرورت انجام این کار و تدوین چنین فصلی که در آن ادبیات و پیشینه موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نیز همین است.
نگارش فصل دوم و بررسی تاریخچه نظری و تجربی یک موضوع مانند چراغی راهنما ادامه مسیر را برای محقق فراهم آورده که در واقع در مرحله اول از دوباره کاری و رفتن راهی که دیگران پیموده اند پرهیز کنیم و در مرحله بعد با آگاهی از کارها و فعالیت های دیگران پنجره جدیدی را به سوی عالم علم و دانش باز کنیم و در این راستا پا به مرحله ای بگذاریم که تا کنون کسان دیگر نگذاشته اند و یا شاید به نتیجه مطلوب نرسیده اند.
مدل مالکوم بالدریج
با گذشت قریب به سه دهه از تولد جایزه دمینگ در ژاپن صاحبان صنایع، مدیران بنگاه های اقتصادی و دولتمردان آمریکا به تدریج دریافتند که توانائی رقابتی آن ها در مقابل ژاپن تحلیل رفته و یکی پس از دیگری بازارهای محصولات آمریکائی به دست ژاپنی ها تسخیر می گردد. آن ها به وضوح مشاهده کردند که علیرغم ضرورت توجه به کیفیت جهت استمرار سبک و کار در سطحی بالاتر حضور موفق در بازار رقابت جهانی تأکید مکرر بر کیفیت در شرکت های آمریکائی آن چنان تداوم نداشته است دلیل این امر نیز عدم اعتقاد مدیران به موضوع کیفیت و یا عدم اطلاع از نحوه یا اقدام در این زمینه می باشد.
پس از انتشار مقاله ای تحت عنوان« چرا ژاپن می تواند ما نمی توانیم؟ » بررسی ها و مطالعات فراوانی انجام گرفت. در همین زمان مالکوم بالدریج وزیر وقت بازرگانی آمریکا پیشنهاد تأسیس جایزه ای را به کنگره ی آمریکا ارائه نمود که نهایتاً در سال ۱۹۸۷ به عنوان یک قانون و به یاد مالکوم بالدریج که فوت کرده بود جایزه مالکوم بالدریج تأسیس و از سال ۱۹۸۸ به سازمان های پیشرو متعالی در بخش صنعت و خدمات و از سال ۱۹۹۹ به سازمان های فعال در بخش های بهداشت و آموزش اهداء شد.
این مدل به طور عمده برای سرگروه مؤسسات تجاری، آموزشی و بهداشتی و درمانی طراحی شده است که اهداف اصلی آن در آمریکا به شرح زیر می باشد
– کمک به بهبود عملکرد سازمان ها و افزایش توانمندی های آنان
– کمک رسانی به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های آمریکائی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزه رقلبتی میان سازمان ها.
– ایجاد ابزارهای مدیریتی برای مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی( حسن زاده،۱۳۸٩)