دانلود پایان نامه

سپرده بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی داری دارد.
تورم بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی داری دارد.
رشد اقتصادی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی داری دارد.
بی ثباتی نرخ ارز بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی داری دارد.
نرخ بهره بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران اثر مستقیم و معنی داری دارد.
3-7. روش های جمع آوری اطلاعات
برای جمعآوری دادههای یک تحقیق به روشها و طرق مختلف عمل میشود. ابزارهای گردآوری اطلاعات و دادهها وسیله ای است که به محقق کمک میکند تا دادههای لازم را جمعآوری و ثبت نماید. محقق برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع دادههایی که قصد جمعآوری آنها را دارد، تصمیم میگیرد که از چه ابزاری برای جمعآوری دادهها استفاده کند. با توجه به ماهیت و نوع تحقیق و اهداف تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و نحوه گردآوری اطلاعات فیش برداری از صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی منتخب طی سال های 1385الی 1392 می باشد.
3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات به دست آمده باید تجزیه و تحلیل شود. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود.
در این تحقیق برای بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش استنباطی استفاده شده است. در روش استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آمارهها را محاسبه میکند، سپس به کمک تخمین و آزمونهای فرض آماری، آمارهها را به پارامترهای جامعه تعمیم داده میشود. با توجه به مدل تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از مدل داده های تابلویی انجام می شود. در ادامه به بررسی روش شناسی داده های تابلویی پرداخته می شود.
3-9. روش شناسی داده های تابلویی
امروزه داده های تابلویی بطور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی بکار برده می شوند. تجزیه و تحلیل با داده های تابلویی محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج نظری فراهم می آورد. در بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده ها کم است، استفاده می کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا برعکس تعداد دوره های زمانی نسبتا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد.
3-9-1. مزایای استفاده از داده های تابلویی
مزایای استفاده از داده های تابلویی را می توان به صورت زیر بر می شمرد:
از آنجایی که داده های تابلویی به افراد، بنگاه ها، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود. تکنیک های تخمین با داده های تابلویی می توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی و ایجاد داده های تابلویی، اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر حاصل می شود.
با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های تابلویی بهتر بررسی می شوند.
داده های تابلویی تأثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کند. برای مثال اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال و کسب درآمد را می توان بهتر مطالعه کرد.
داده های تابلویی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم. برای مثال پدیده هایی چون صرفه جویی نسبت به مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی را می توان با داده های تابلویی در مقایسه با داده‎های سری زمانی و مقطعی خیلی بهتر بررسی کرد.
6. داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها (به صورت جمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند.
بطور کلی باید گفت داده های تابلویی تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد.