دانلود پایان نامه
معیار دیگر شامل تغییرات انتظاری پیش بینی کنندگان (شامل اقتصاددانان، مشاوران و …) از متغیر در طول زمان است.
روش چهارم، تخمین بی ثباتی براساس روش های اقتصادسنجی است. در این روش پس از برآورد مدل، پیش بینی متغیر شکل می گیرد. انحراف معیار خطای پیش بینی در مدل، برآوردی از بی ثباتی متغیر را نشان می‎دهد. هر چند که در مورد بهترین مدل برای پیش بینی توافقی وجود ندارد. در این حالت در بیشتر برآوردها معمولاً واریانس معادله برآوردی را مقداری ثابت در نظر می گیرند، ولی این امکان وجود دارد که واریانس در طول زمان تغییر کند. در چنین شرایطی واریانس شرطی خطای پیش بینی به عنوان معیاری برای محاسبه بی‎ثباتی در نظر گرفته می شود. در این شرایط مدل های عمومی ARCH و شکل گسترش یافته آنها یعنی GARCH ارجحیت دارند. در این گونه مدل ها، بی ثباتی متغیر به وسیله واریانس شرطی جمله خطای مدل برآوردی که در طول زمان تغییر می کند، به دست می آید. کپرال و مک کیرنان، داوسون و استفن و هنری و الکانز از جمله افرادی هستند که بی ثباتی را از طریق مدل های مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH) برآورد نمودند.
روش آخر استفاده از مدل های مارکوو- سوئیچینگ است که در این گونه مدل ها پارامترها در طول زمان متغیر در نظر گرفته می شود.
3-5-5-2 رویکردی بر مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH)
دراین مطالعه به منظورمحاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی استفاده شده است. در مدلهای اقتصاد سنجی سنتی، ثابت بودن واریانس مشکلی محدود کننده به حسا ب می آمد. مدلهای ARCH برای رهایی از این مشکل به وجود آمدند. هماهنگی این مدلها با سری های زمانی و در نظر گرفتن وجود خطاهای پیش بینی کوچک و بزرگ در خوشه های مختلف یک سری رمانی علت اصلی استفاده از این روش است. زیرا برخی از متغیرهای اقتصادی رفتارهای منظمی طی زمانهای مختلف ندارند و تحت تاثیر عوامل مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش می گذارند. در واقع مزیت مدل های ARCH این است که می تواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته توضیح دهد. بنابراین این مدل نسبت به سایر روشها جامع تر و کاربردی تراست.
تصریح مدل مذکور به صورت زیر است:
(3-4)
در رابطه مذکور، معادله اول یک معادله میانگین است که به صورت تابعی از متغیرهای برونزا با یک جمله اختلال است. پیش بینی واریانس یک دوره بعد بر اساس اطلاعات گذشته است و لذا واریانس شرطی نامیده می شود که شامل سه جزء شاما: جزء ثابت، : نوسان دوره گذشته که به صورت وقفه ای از مجدور پسماند معادله میانگین اندازه گیری می شود (جزء ARCH) و : واریانس پیش بینی آخرین دوه (جزء GARCH).
3-5-5-3 برآورد بی ثباتی نرخ ارز
برای برآورد بی ثباتی نرخ ارز اطلاعات نرخ ارز به صورت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و از گزارشات بانک مرکزی استخراج شده است. به منظور استفاده از مدل GARCH، در ابتدا پایایی سری زمانی نرخ ارز به صورت لگاریتمی با استفاده از (ADF) آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون در جدول شماره (3-1) حاکی از آن است که لگاریتم نرخ ارز در سطح پایا نبوده و یکبار تفاضل گیری پایا می شود. به عبارت دیگر، قدرمطلق آماره محاسبه شده برای تفاضل مرتبه اول متغیر مذکور بیشتر از قدرمطلق آماره بحرانی آزمون است واین به معنای آن است که لگاریتم نرخ ارز پایا از مرتبه یک (I(1)) است.
جدول (3-1). بررسی پایایی لگاریتم نرخ ارز با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته
متغیر
آزمون دیکی فولر در سطح
آزمون دیکی فولر در تفاضل مرتبه اول
آماره بحرانی
آماره t
آماره بحرانی
آماره t
لگاریتم نرخ ارز
97/2-
4/0-