دانلود پایان نامه

مقدار آماره LM
فرضیه صفر: عدم وجود خودهمبستگی
37/1(27/0)
88/2(23/0)
فرضیه صفر: وجود همسانی واریانس
56/5(006/0)
21/6(001/0)
ماخذ: یافته های تحقیق
با توجه به نتایج جدول (3-3)، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اختلال در سطح معنی داری 5 درصد رد نشده و جملات اختلال دارای خودهمبستگی نمی باشند. نتایج بررسی ناهمسانی واریانس در جمله اختلال نیز نشان می دهد که فرضیسه صفر مبنی بر همسانی واریانس در سطح معنی داری 5 درصد پذیرفته نشده و ناهمسانی واریانس در بین جملات اختلال ARIMA(1,1,0) وجود دارد. بنابراین، مرحله پایانی در تخمین شاخص بی ثباتی نرخ ارز، تخمین معادله واریانس شرطی جمله اختلال تحت شرایط ناهمسانی واریانس است.
برای تخمین معادله واریانس شرطی با توجه به رابطه (3-4)، مجذور جملات اختلا معادله میانگین( معادله اولیه مربوط به رفتار نرخ ارز ARIMA(1,1,0)) برآورد و سپس براساس نمودار همبستگی نگار مرتبه خودرگرسیو و میانگین متحرک آن تعیین می گردد. شایان ذکر است، علاوه بر نمودار همبستگی نگار، معیار شوارتز – بیزین و همچنین معنی دار بودن ضرایب در مدل GARCH نیز درانتخاب بهترین مدل برای برآورد شاخص بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است که بهترین مدل برازش شده به صورت GARCH(1,1) آمده است. شایان ذکر است، واریانس مدل GARCH(1,1) برآورد شده در واقع سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز است که نمودار آن به صورت زیر می باشد.
نمودار (3-1). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز
ماخذ: یافته های تحقیق
3-5-6 حجم سپرده ها
حجم کل سپرده های بانک ها به عنوان یکی از ویژگی های سطح شرکتی تاثیرگذار بر سودآوری بانک ها در نظر گرفته شده است که اطلاعات لازم از صورت های مالی بانک های منتخب طی سال های 1385 الی 1392 قابل استخراج است. . برای سنجش این شاخص از رابطه زیر استفاده شده است.
(3-5) کل دارایی ها/ سپرده=نسبت سپرده به کل دارایی (DP)
3-5-7 اندازه بانک
اندازه بانک به عنوان یکی از شاخص های خاص بانک بر سودآوری بانک تاثیرگذار است. در ادبیات مالی معمولاً کل دارایی های بانک به عنوان پراکسی اندازه بانک بکار گرفته می شود که به صورت لگاریتم در مدل در نظر گرفته شده است. اطلاعات مربوط به اندازه بانک از صورت های مالی بانک ها طی سال های 1385 الی 1392 قابل استخراج است.
3-5-8 نقدینگی
نقدینگی از آن جهت که توانایی بانک را در پاسخگویی به نیاز مشتریان را نشان می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق برای محاسبه نقدینگی، از نسبت دارایی جاری به کل دارایی استفاده می شود. شاخص مذکور به صورت زیر می باشد.
(3-6) کل دارایی ها/ دارایی جاری= نقدینگی (LQD)
3-5-9 کفایت سرمایه