دانلود پایان نامه
با توجه به اینکه تعدادی از متغیرهای مستقل در سال های مختلف نتایج مشابهی ارائه نمی دهند، پیشنهاد می گردد علل این تفاوت در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
– در این تحقیق از شاخص ROA برای متغیر سودآوری استفاده شده است، با توجه به این موضوع، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از سایر شاخص های سودآوری مانند حاشیه بهره خالص و بازده حقوق صاحبان سهام به جای متغیر ROA استفاده گردد و نتایج با تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.
– باتوجه به موضوع تحقیق مبنی بر تاثیر متغیرهای درونی و بیرونی اقتصادی وبعد بررسی و انتخاب عوامل معنادار درصد تاثیر و شدت تاثیر متغییرهای درونی و بیرونی برسود آوری بانکها مورد برآورد و ارزیابی قرارگیرد .
– با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک ها با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) و طی سال های 1385-1392 انجام شده است، پیشنهاد می گردد همین موضوع با استفاده از روش سری زمانی و تعداد سال های بیشتر انجام گردد.
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی
الدون اس. هندریکسون و مایکل افون بردا(1385)، « تئوری های حسابداری»، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، تهران
انصاری، ابراهیم(1391)، بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد البرز.
ای. سی. لیتلتن،(1380)، «ساختار تئوری حسابداری، ترجمه حبیب ا…تیموری، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران.
باقری، حمید(1386)،«تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک های تجاری(مطالعه موردی: بانک رفاه)»، تحقیقات مالی، سال 8، شماره 21، صص 26-3.
حیدری، حسن و ملا بهرامی، احمد (1389)،«بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام براساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 30.
دارابی، رویا و مولایی، علی،(1390)، «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت»، مجله دانش مالی تحیل اوراق بهادار، شماره 10، صص139-182.
رستگار ابرقویی،اکرم و علوی راد، عباس و دانشمند شیرازی، حسین،(1392)، «تاثیر تورم بر سودآوری بانک ها مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، ایران.
سید نورانی، سید محمدرضا و امیری، حسین و محمدیان، عادل،(1391)،«رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، صص 11-44.
شهباززاده خیاوی، اتابک،(1391)،« بررسی تأثیر نظارت برروی سودآوری بانک های ایران»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت وبازرگانی، گروه اقتصاد
صالح نژاد، حسن و غیور، وحیدرضا،(1389)، «تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت، 1389، شماره 18 صص 17-27.
صبائی، امیرمهدی،(1390)، «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان»، پایان نامه کارشناسی ارشد MBA- گرایش استراتژی، دانشگاه علم و فرهنگ.
فدائی نژاد، محمد اسماعیل و محمود زاده، صونا،(1390)، « بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره1، صص37-50
قلی پور،علیرضا،(1392)، «بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران »، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی(تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
کردستانی، غلامرضا و کشاورز هدایتی، مریم،(1391)، «سود حسابداری در برابر سود اقتصادی»، مجله کنکاش، صص 118-125.