دانلود پایان نامه

فصل چهارم
نتیجهگیری و پیشنهادات
4-1- نتیجهگیری کلی
به طور کلی تحقیقات انجام شده در این پایان نامه به چهار بخش بررسی تنوع فصلی بر روی صفات مورفولوژیک، بررسی تنوع فصلی بر روی ترکیبات فنولیک، بررسی تنوع فصلی بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی و بررسی میزان برخی پارامترهای فیزیولوژیک در فصل سرد سال تقسیم شد. بخش اول اطلاعات کاربردی چه در زمینه زینتی و چه در زمینه دارویی در برداشت. بخش دوم و سوم اطلاعات کاربردی در زمینه دارویی را نشان داد. بخش چهارم بررسی مقاومت گیاه طی فصل سرد را مشخص کرد.
4-2-مطالعات مورفولوژیک
در قسمت مطالعات مورفولوژیکی نمونههای جمعیتی مناسب از لحاظ دارویی و بلاخص زینتی ارائه شدند. ده ژنوتیپ از شش گونه مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از اهداف کاربردی در این بخش انتخاب نمونههای زینتی مناسب از گونههای مختلف بود. بر اساس اطلاعات بدست آمده در قسمت مورفولوژیک گونه A. filipendulina به عنوان گیاه پابلند، میتواند به عنوان گل شاخه بریدها استفاده شود و گونههای pachycephala .A و A. millefolium به واسطه داشتن ویژگی پاکوتاهی به عنوان گیاه پوششی کارایی دارد. تغییرات صفت طول برگ در چهار فصل نشان داد که گونه A. filipendulina دارای میزان بیشتری نسبت به دیگر ژنوتیپها است. همچنین بیشترین میزان گسترش مربوط به ژنوتیپ گونههای pachycephala .A و A. millefolium در دو فصل بهار و تابستان ارزیابی شد و گونههای nobilis .A و ژنوتیپAmuk از گونه A. millefolium به عنوان گیاه پوششی در فصل پاییز و زمستان معرفی شدند. گونه A. filipendulina و nobilis .A به دلیل داشتن گلهای درشتتر در طراحی فضای سبز کارایی دارند و همچنین ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium به دلیل داشتن ویژگی زود گلدهی وگلهای زیبا به عنوان گیاه زینتی در بهار و تابستان شناخته شد. گونه nobilis .A به دلیل مقاومت بالا در فصول سرد به عنوان جایگزین AmlitR در فصول سرد سال معرفی شد.
4-3- بررسی ترکیبات فنولیک
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه فنول تام اندازه گیری شده باروش فولین- سیوکالتو در شاخه و برگ تفاوت معناداری بین ژنوتیپها داشت. بیشترین میزان آن در ژنوتیپ 71pA از pachycephala .A با 58/105 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک بود. در این صورت این گونه از میان ژنوتیپهای مورد بررسی میزان ماده مؤثره بیشتری را دارا بود. گونه pachycephala .A بیشترین مقدار فنول تام در فصل بهار بود. گونههای aucherii .A و A. tenuifolia کمترین مقدار فنول تام در فصل بهار را نشان دادند. پس برداشت گونه pachycephala .A در فصل بهار بیشترین ماده مؤثره را سبب میشود. گونه nobilis .A و در گونه A. millefolium ، ژنوتیپ AmlitR مقدار بیشتری فنول تام در فصل تابستان را دارا بودند و به منظور بدست آوردن ماده مؤثره بیشتر برداشت در این فصل باید انجام شود. در فصل پاییز میزان فنول تام کاهش یافت و گونه A. filipendulina نسبت به ژنوتیپها دارای فنول تام بیشتری بود. پس به منظور بدست آوردن ماده مؤثره بیشتر برداشت در این فصل بایستی انجام شود. در بین ژنوتیپهای مورد بررسی مقدار فنول تام گونه nobilis .A با 72/41 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک بالاترین مقدار فنول در زمستان بود و با ماندگاری این ژنوتیپ در این فصل به منظور بدست آوردن ماده مؤثره بیشتر برداشت در این فصل باید انجام شود.
4-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی
نتایج بدست آمده از فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده از محلول DPPH در شاخه و برگ نشان دادکه تفکیک میانگینها در فصل های مختلف تفاوت معناداری دارد به این ترتیب که در بهار گونه A. millefolium پایینترین میزان Ic50و در این صورت فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری داشت و برداشت این گونه در این فصل ماده مؤثره بیشتری را سبب می شود. در بین این گونه ژنوتیپ AmlitR فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری را دارا بود. در تابستان گونه aucherii .A کمترین میزان Ic50را نسبت به میانگین فصل (μg/ml24/702) نشان داد که نتیجه آن بالا رفتن فعالیت آنتی اکسیدانی و برداشت این گونه در این فصل ماده مؤثره بیشتری را سبب می شود. در پاییز در گونه A. millefolium، ژنوتیپ Am35 با μg/ml91/48 کمترین میزان Ic50را داشت و دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر و برداشت این گونه در این فصل ماده مؤثره بیشتری را سبب می شود. در زمستان گونه pachycephala .A با کمترین میزان Ic50را نسبت به میانگین فصل (μg/ml45/453) نشان داد. نتیجه آن بالا رفتن فعالیت آنتی اکسیدانی و برداشت این گونه در این فصل ماده مؤثره بیشتری را سبب می شود. مقایسه میانگین دادهها در فصل بهار و تابستان نشان دادکه فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده از محلول DPPH در گل تفاوت معناداری بین ژنوتیپها دارد و کمترین میزان در فصل بهار و تابستان Ic50 در گونه nobilis .A بود که نشان میدهد برداشت گلآذین به منظور داشتن فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر از این گونه باید صورت گیرد.
4-5- بررسی پارامترهای فیزیولوژیک
نتایج بدست آمده از میزان پراکسید هیدروژن(H2O2) نشان داد که ژنوتیپ At31 از گونه A. tenuifolia بیشترین میزان پراکسید هیدروژن(H2O2) و ژنوتیپ Amuk از گونه A. millefolium کمترین را دارا بود. At31 از گونه A. tenuifolia به عنوان گونه حساس به سرما و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناخته شد. ژنوتیپهای Ap16 و Ap71 نیمه حساس دسته بندی شدند و ژنوتیپ Am35وگونه A. filipendulina در دسته نیمه مقاومها دسته بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از مقدار مالون دی آلدهید(MDA) نشان داد که Ap71 گونه حساس و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناسایی شدند و باقی گونهها در بین این دو گروه قرار گرفتند. اندازه گیری مقدار نشت الکترولیتها نشان داد که بیشترین میزان نشت در گونه A. tenuifolia و کمترین در گونه nobilis .A بود که نشان میدهد گونههای nobilis .A و aucherii .A شدت خسارت وارد شده به غشای سلولی را در نقطه پایینتری نگه میدارند و نسبت به ژنوتیپهای دیگر مقاومتر هستند.
4-2-پیشنهادات
با توجه به آنکه ژنوتیپها مقاومت بالایی به سرما نشان دادند، ارزیابی ژنوتیپهای های مورد مطالعه در شرایط تنش های زنده و غیر زنده توصیه می شود.
ارزیابی مولکولی گونه های مورد مطالعه با استفاده از نشانگرهای مولکولی بارز و هم بارز برای پیدا کردن ژنهای دخیل در فعالیت آنتی اکسیدانی پیشنهاد میشود.
بررسی وضعیت گرده افشانی گونههای مختلف جهت بررسی تلاقیهای بین گونهای.
بررسی تغییرات ترکیبات فنولیک با استفاده از روش HPLC در فصول مختلف سال.
پیشنهاد میگردد نظر به آنکه بومادران حاوی مقادیر زیادی فلاونوئیدی است روند تغییر این ترکیبات در فصول و گونههای مختلف ارزیابی شود.
استفاده از روشهای Chemotaxonomy از قبیل فلانوئیدها، کروماتوگرافی، الکتروفورز پروتئین و آنزیمها برای گونهها مورد ارزیابی قرار گیرد.
منابع
[1] آسمانه، ط.، 1379. بررسی تیمارهای شکستن خواب بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium) به منظور دستیابی به حداکثر قوه نامیه و ارزیابی بنیه بذر(ویگور) این گیاه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان.
[2] آقایی، ک.، 1378. بررسی فیزیولوژیک و مولکولی تحمل به شوری در گیاه سیب زمینی در شرایط in .vitro رساله دکترا دانشکده زیست شناسی، دانشگاه اصفهان.
[3] باقری، ع.، ا. نظامی و م. سلطانی. 1379. اصلاح حبوبات سرمادوست برای تحمل به تنش ها(ترجمه). سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.