دانلود پایان نامه

شکل 4-3: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش توتال 29
شکل 4-4: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش شوالیه 30
شکل 4-5: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 33
شکل 4-6: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ علف کش آپیروس 34
شکل 4-7: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 35
شکل 4-8: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 37
شکل 4-9: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 38
شکل4-10:روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 39
شکل4-11:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 41
شکل4-12:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 42
شکل4-13:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آپیروس 43
شکل 4-14: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 45
شکل 4-15: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 46
شکل 4-16: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 47
شکل 4-17: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 49
شکل 4-18: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 50
شکل 4-19: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 51
شکل 4-20: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 53
شکل 4-21: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 54
شکل 4-22: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس 55
شکل 4-23: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ در علف کش توتال 58
شکل 4-24: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ در علف کش توتال 59
شکل 4-25: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ در علف کش توتال 60