دانلود پایان نامه

قرآن کریم بر اهمیت و تأثیر سلامتی در زندگی دنیوی و اخروی اشاره های فراوان دارد. علت تأکید قرآن بر این مطالب دلیلی بر جامع نگری دین مبین اسلام و جایگاه سلامت است. در این بخش به نمونه هایی ارزشمند از کلام نورانی وحی درباره مسائل مختلف مربوط به سلامت اشاره می شود:
خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است.
تفسیر: مردار هر حیوانی است که بدون تزکیه مرده باشد، خواه ذبح شده باشد یا نه و خون و گوشت خوک هم نجس هستند و احلال برای غیر خدا هم ذبح حیوان برای غیر خداست.(همان، ج 1: 646)
انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد!
تفسیر: قرآن مطالعه انسان را پیرامون طعامى که مى‏خورد و با آن سد رمق مى‏کند و بقاى خود را تضمین مى‏نماید لازم مى‏داند. با اینکه نعمت طعام یکى از میلیونها نعمتى است که تدبیر ربوبى آنها را براى رفع حوایج بشر در زندگیش فراهم کرده و دستور مى‏دهد اگر در همین یک نعمت مطالعه کند، سعه تدبیر ربوبى را مشاهده خواهد کرد، تدبیرى که عقلش را متحیر و مبهوت خواهد کرد، آن وقت خواهد فهمید که خداى تعالى چقدر نسبت به صلاح حال انسان و استقامت امر او عنایت دارد، آن هم چه عنایتى دقیق و محیط.(همان، ج 20: 337)
گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند، و حیوانات خفه شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید حیوان درنده -مگر آنکه (بموقع به آن حیوان برسید، و) آن را سرببرید.
تفسیر: اما آن خوردنیهایی که برشما حرام شده : گوشت مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی است که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده و حیوانی که خفه شده ویا بوسیله ضربه مرده و یا سقوط کرده و یا بوسیله شاخ حیوانی دیگر مرده و یا حیوانی که درندگان از آن خورده اند، مگر آنکه آن را زنده بیابید و ذبح کنید. (همان، ج 5: 258)
صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است؛ تا (در حال احرام) از آن بهره مند شوید؛!
تفسیر: این آیه در مقام بیان حکم شکار کردن حیوانات دریایی و صحرایی است، نه حکم خوردن آنها، لذا می فرماید: شکار حیوانات دریایی بر شما حلال شد وخوردن حیوانات دریایی طیب و قابل اکل نیز بر شما حلال است.(همان ج،6: 204)
چرا از چیزها [= گوشتها]ئی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید؟! در حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است! مگر اینکه ناچار باشید؛ (که در این صورت، خوردن از گوشت آن حیوانات جایز است.)
تفسیر: در این آیه پروردگار به نحو استفهام تعجبی از مردم سؤال می کند که چرا از خوردن حیوان مذکی خودداری می کنید و حال آنکه خداوند محرمات را قبلا برای شما بیان کرده و موارد اضطرار را هم قبلا استنثاء نموده و گوشت حیوان تزکیه شده جزء این محرمات نیست. (همان ج،7: 458)
او کسی است که دریا را مسخر (شما) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید؛ و زیوری برای پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید.
تفسیر: از این آیه به بعد فصل دیگری از نعمات الهی را بر می شمارد که شامل دریاها، کوهها و شهرها و علائم و راههاست. می فرماید خداست که دریا را به خدمت گرفته تا از گوشت تازه آبزیان قابل اکل استفاده کنید و زینتهایی مثل مروارید و مرجان از آن استخراج کرده و آن رابرای زینت خود در بر نمایید.(همان ج، 12: 318)
خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اند، بر شما حرام کرده است؛ اما کسانی که ناچار شوند، در حالی که تجاوز و تعدی از حد ننمایند، (خدا آنها را می بخشد؛ چرا که) خدا بخشنده و مهربان است.
تفسیر: نظیر این آیه در سوره بقره آیه 173 و سوره مائده آیه 3 و سوره انعام آیه 145 ذکر شد.
و (از نعمتهای الهی) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد!
تفسیر: در این جمله دو امر اباحی و یک نهی تحریمی است ، یعنی خوردن و آشامیدن دو امر مباح است که خداوند آن را جایز می شمارد، لیکن نهی می کند از اینکه انسان در خوردن و آشامیدن تجاوز از حد نماید و علت این نهی هم این است که خداوند افراد زیاده رو و مسرف را دوست نمی دارد و اختصاص به یک دین یا صنف ندارد و شامل همه ابناء بشر می شود.(همان، ج 8: 100)
پس، از آنچه خدا روزیتان کرده است، حلال و پاکیزه بخورید؛ و شکر نعمت خدا را بجا آورید اگر او را می پرستید.
تقسیر: این جمله فرع دو آیه قبل است، یعنی حال که کفران نعمت، عذاب الهی در پی دارد، پس شما از آنچه خداروزیتان نموده حلال و طیب بهره ببرید و اینها از شما منع نشده، اما اگر خدا رامی پرستید، شکر او را بجا آورید. (همان، ج12: 525)
و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.
تفسیر: باعث کشته شدن خودتان نشوید و مؤمنان در حکم یک فرد واحد فرض شده اند که آسیب رسیدن به یک جزء از آنها مانند آنست که همه مسلمانان ضرر ببینند و همچنین شامل نهی ازقتل نفس (انتحار) و قتل غیر نیز می گردد و چون خدا نسبت به شما مهربان است.(همان، ج 4: 501)
1.2.4. 2. اخلاق اجتماعی
1.2.1.2.4. پدر و مادر
از آنجا که پدر و مادر واسطه فیض الهى به فرزندان هستند، و رضاى خدا در رضاى ایشان است و احسان به والدین در قرآن در کنار عبادت خدا واجب شمرده شده است، از اینرو لازم است که حقوق آنها را بشناسیم و در برآوردن آن بکوشیم; چراکه برآوردن حقوق پدر و مادر جز از طریق آشنایى با حقوق ایشان امکان ندارد.