دانلود پایان نامه

(شکل 3-5) تصویر نمونه آماده شده برای آزمایش سایش
3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer
به منظور تعیین میزان تخلخلات ، اندازه دانه ها و تعیین فازها از نرم افزار Image Analyzer استفاده شد.

(شکل 3-6) تصویر پنجره نرم افزار Image Analyzer مورد استفاده جهت آنالیز تصاویر
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1- مقدمه
در تحقیقات و مطالعات علمی مهم ترین قسمت، نتایج به دست آمده از کارهای عملی، آزمایشگاهی و تجربی می باشد. بنابراین بایستی علاوه بر داشتن زمینه های تئوریک قوی، نیاز به استفاده از تکنیک های عملی با کمک وسایل مختلف جهت روشن شدن موضوع مدنظر باشد. در این فصل با توجه به کارهای قبلی افراد مختلف برای ساخت صیقل دهنده مناسب و هم چنین استانداردهای پیشنهاد شده، ساخت صیقل دهندهای با ترکیبات جدید مدنظر بوده است. اطلاعات به دست آمده به عنوان تازه ترین کارهای آزمایشگاهی انجام شده بر ای ساخت صیقل دهنده پایه سریم می باشد. اطلاعات تصویری و منحنی ها گواهی بر این مدعا است.
4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت
دمای پخت نمونه ها طبق مطالعات انجام گرفته بین 450 تا1150 درجه سانتی گراد گزارش شده است ، با توجه به اینکه مواد اولیه در این تحقیق از منابع متنوعی انتخاب شده، لازم است این دما مجدداً کنترل گردد.
4-2-1- نتایج نمونه های سری اول
دمای پخت 450 تا 800 درجه سانتی گراد برای پخت نمونه های پودری پایین بود و پس از بررسی نمونه ها نتیجه چنین حاصل شد که با توجه به پایین بودن بودن دمای پخت، زینترینگ حاصل نشد و نمونه ها از استحکام کافی برخوردار نبودند . لذا تمام نمونه های ساخته شده در مرحله اول به دلیل عدم پخت کافی نا مرغوب شناخته شدند. شکل 4-1 تصاویر نمونه های ساخته شده در مرحله اول را نشان می دهد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی

(شکل 4-1) تصویر نمونه ساخته شده در مرحله اول
4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم
همانگونه که در فصل سوم توضیح داده شد نمونه های ساخته شده در این مرحله بر پایه ترکیب چند محلول استوار بودند. این نمونه ها پس از طی مراحل انحلالی درون بوته های چینی قرار داده شد و در دمای پخت 1050 تا 1150 قرار گرفتند. تمام ترکیبات به بدنه بوته چینی چسبیده و فاز شیشه ای زیادی را تشکیل داده اند که امکان جدا کردن آنها از بدنه و بررسی آن وجود نداشت. لذا با توجه به شکل ظاهری نمونه های به دست آمده ،نتیجه چنین حاصل شد که در این نمونه ها با توجه به ترکیب شیمیایی و دمای پخت مد نظر نتیجه قابل قبولی به دست نیامد و نمونه های سری دوم نیز نا مرغوب تشخیص داده شدند. شکل 4-2 تصویری یکی از این نمونه ها را نشان می دهد.

(شکل 4-2) تصویر نمونه ساخته شده در مرحله دوم
4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم
پس از بررسی های اولیه نمونه های به دست آمده از نمونه سازی سری سوم ،بعضی از این نمونه ها از نظر شکل ظاهری قابل قبول بودند. به همین دلیل به بررسی بیشتر آنها پرداخته شد. لازم به ذکر است نمونه هایی که در این قسمت به آنها اشاره چندانی نشده است ،نمونه هایی بوده اند که در همان مرحله اول کاملا شکل خود را از دست داده اند و نا مطلوب شناخته شده اند که تعدادی از آنها در شکل 4-3 نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حق دسترسی به اطلاعات، تغییرات آب ...

(شکل 4-3) تصویر چند نمونه نامطلوب