دانلود پایان نامه

تعمیر و نگه داری تونل های شهری
ایجاد محل های مخصوص تهیه زباله
ایجاد غسالخانه و گورستان
تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب و ساختمان مخزن
ایجاد پایانه های مسافربری برون شهری در محل های مناسب
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن
2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری
کاشت حفاظت و آبیاری درختان معابر، میدان ها و بزرگ راه ها و پارک های عمومی و تنظیم شناسنامه برای این درختان
اختصاص حداقل 80 درصد از درآمد های کسب شده از حریم استحفاظی در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم
هرگونه اقدام برای حفظ نظافت و زیبایی شهر
تنظیف و نگه داری معابر و انهار عمومی، مجاری آب و فاضلاب
نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری معابر و اماکن
ایجاد مراکزی برای معاینه وسایط نقلیه موتوری
2-6-1-تعریف بافت
بافت گستره ای از پیوند است که از بناها، راه ها، مجموعه ها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری یا ترکیبی از آن ها تشکیل شده و انواع آن به شرح زیر است:
بافت های دارای میراث شهری( تاریخی)
بافت های شهری( فاقد میراث شهری)
بافت های حاشیه ای( سکونتگاه های رسمی)
در دسته بندی دیگر بافت به سه صورت تاریخی، قدیم و فرسوده تقسیم شده است.
بافت تاریخی ابنیه و فضایی که قبل از۱۳۰۰ هجری شمسی شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده یا قابلیت ثبت شدن را دارا می باشند (مانند مجموعه میدان نقش جهان و پیرامون آن) تماماً واجد ارزش فرهنگی تاریخی هستند. درمورد اینگونه بافت ها، ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملاک عمل خواهد بود.
بافت قدیم آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از۱۳۰۰ شکل گرفته ولکین به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام وخدمات و زیر ساخت های شهری علیرغم برخورداری از ارزش های هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند. مداخله دراینگونه بافت ها یا سایر بافت های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، روانبخشی و نوسازی خواهد بود که در قالب طرح های ویژه به اجرا درخواهند آمد.
(تعاریف مندرج در موارد ۶ و۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری- مصوب هیأت وزیران)
2-6-2-بافت فرسوده
بافت های فرسوده شهری بافت هایی هستند که در محدوده قانونی شهر ها قرار گرفته اند، دارای مالکیت رسمی و قانونی اند، اما از نظر برخورداری از ایمنی، استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند. بافت فرسوده دارای ۳ ویژگی است؛ ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری،۳ویژگی مهم بافت فرسوده شهرهای ماست. در واقع اگر این ۳ مشخصه در یک بلوک شهری وجود داشته باشد، حتی در مقیاس پنجاه درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می شود. در واقع بخشی از شهر که بیش از ۵0 درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از ۶ متر و املاک آن عرصه ای کمتر از ۲۰۰ متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است. این تعریف شورای عالی معماری و شهرسازی از بافت فرسوده است.