دانلود پایان نامه

در ابتدای این دوره ها جوامع شهری، در شکل نوین آن در حال شکل گیری و گسترش بودند و شهرداری ها، سازمان های در حال تاسیس یا تازه تاسیس قلمداد می شدند. از این رو مسئله اداره امور شهر به وسیله این نهاد ها امر تجربه نشده ای محسوب می شد. آغاز کار به کمک قوانین آزمون شده بلژیکی و فرانسوی، همچون قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه و قانون تشکیل ایالات و ولایات صورت گرفت. اما جامعه نوپای شهری ایران با استفاده نکردن و منسوخ و متروک کردن آن، راه را برای تجربه شخصی و تدوین قوانین منبعث از شرایط داخلی فراهم ساخت. در این دوره، قانون بلدیه نسخ شد و قانون شهرداری در سال 1309 به تصویب رسید و سپی با لغو قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال 1285، قانون تقسیمات کشوری به تصویب و اجرا رسید. در دوره نهضت های ملی، گرچه لوایحی در جهت اجرایی کردن قوانین گذشته و انطباق آن ها با شرایط اجتماعی روز به تصویب رسید، اما به دلیل بحرانی بودن جامعه، هیچ کدام به اجرای قطعی نرسیدند.
در سال 1334، پس از گذشت پنجاه سال از مشروطیت و تصویب قانون بلدیه،بالاخره قانون شهرداری ها با قوانین جدید و صورت ظاهری متفاوت با آنچه پیش از آن مطرح شده بود، به تصویب رسید و تاکنون، علیرغم اصلاحاتی که در مواد آن صورت گرفته، تعیین کننده اصلی وظایف شهرداری هاست. پس از آن حتی تا سال های دهه پنجاه نیز برخی قوانین و مقررات که جنبه موسسه ای داشته و بیشتر ناظر بر شکل دهی سازمان شهرداری هاست، طرح و تصویب شدند که از جمله آن ها می توان به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد. اما به تدریج و در لابلای این قوانین، آن گروه از قوانین که جنبه تکمیلی داشته و به تصحیح،اصلاح و تعریف مجدد وظایف می پرداختند، مطرح و به میان آمدند. به عبارت دیگر، در سال های نخست شکل گیری شهر داری ها، به دلیل نبود دیگر سازمان های دولتی و عمومی، بسیاری از وظایف بر عهده شهرداری ها گذاشته شده بوده. وظایفی همچون تامین روشنایی، سازماندهی امور اصناف، احداث مدارس، توزیع و نامین آب مشروب شهر ها، امور بهداشت، کنترل قیمت ها و آمار موالید و متوفیات.
با شکل گیری دیگر سازمان های دولتی و عمومی، حیطه وظایف شهرداری ها محدود و محدود تر شد و هر کدام از ان وظایف در اختیار نهاد ویژه ای گذاشته شده، قوانین جدید تر بیشتر به تنظیم و تعیین روابط بین این سازمان ها برای انجام وظایف و همچنین در برخی موارد تفکیک وظایف پرداختند. علاوه بر آن، قوانین جدید، ضمن تعریف دقیق تر وظایف باقی مانده، وظایف جدیدی را که متاثر از شرایط روز به میان آمده اند نیز تعیین می کنند. وظایفی همچون کنترل محیط زیست، نظارت بر نظام حمل و نقل شهری، نظارت بر کیفیت اجرای ساختمان ها و سیمای کالبدی شهر ها.
این فرآیند هم اکنون نیز ادامه دارد و هنوز به نقطه پایانی و شرح وظایف کاملا روشن نرسیده است که بخشی از چالش های سیاسی موجود جامعه ناشی از همین امر است.
علیرغم فقدان وضعیت روشن در شناخت وظایف شهرداری ها، تلاش گردیده در یک دسته بندی مختصر، وظایف اصلی و عمده شهرداری ها در سه دسته تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری، برنامه ریزی و سازماندهی شهری و امور اجرایی و خدماتی دسته بندی گردد:
شرح وظایف عملکردی شهرداری های کشور
2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری
از مهمترین وظایف شهرداری ها تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شهری است. در این بخش به تحلیل جامع این وظیفه از وظایف شهرداری خواهیم پرداخت.
2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری
هماهنگی و اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه
هماهنگی و همکاری با سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایف محوله بر این سازمان و رعایت مصوبات مربوطه پس از تصویب قانون و ابلاغ وزارت کشور
هماهنگی و همکاری با وزارت کشور و نهاد های تابعه آن در سطوح ملی، منطقه ای و محلی طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب
رعایت و اجرای مصوبه های شورای عالی شهر سازی و معماری ایران
همکاری برای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات
همکاری برای انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننده و مزاحم و دام داری ها و مرغ داری های داخل محدوده
هماهنگ سازی امور حفاری ها
معرفی اراضی با کربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی به دستگاه های ذیربط به منظور تملک و اجرا و اجرای تبصره 84 برنامه پنج ساله دوم
انجام وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت های آب و فضلاب
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی آب
2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا)
همکاری با سازمان میراث فرهنگی در حفظ ابنیه و آثار باستانی