دانلود پایان نامه
1) فصل بهار: گونه pachycephala .A (99/1) بیشترین تعداد گل در شاخه اصلی را در بهار داشت. گونههای aucherii .A ( 33/1) و A. tenuifolia (33/1) دارای تعداد کمتری گل در شاخه اصلی بودند. تفاوت در بین گونه ها بارز بود بطوریکه در ژنوتیپهای Ap71 با 33/2 و Ap16 با 66/1 ( pachycephala .A) مشخص بود. در بین گونه A. filipendulina ( Afc با 33/1 و Af26 با33/1) تفاوت معناداری نبود. در بین گونه A. milifolium ژنوتیپها شامل کمگل و متوسط (AmlitR و Am35 با33/1، Amuk با 66/1) بودند(نمودار 3-11). nobilis.A ( 66/1) در دسته متوسط تعداد گل بود(جدول 3-4).
2) فصل تابستان: تغییرات تعداد گل در شاخه اصلی به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه گونه pachycephala .A (99/2) بیشترین تعداد گل در شاخه اصلی را داشت. تفاوت در بین ژنوتیپهای Ap71 با 33/3 و Ap16 با 66/2 ( pachycephala .A) مشخص بود. در بین گونه A. filipendulina ( Afc با 33/1 و Af26 با33/2) تفاوت بسیاری بود. در داخل گونه A. milifolium زیاد نبود و ژنوتیپ ها در یک گروه بودند(نمودار 3-11). گونه های nobilis.A (66/2)، A. tenuifolia (33/2) و aucherii .A ( 33/2) در تعداد گل در شاخه اصلی مشخص بودند(جدول 3-4).

نمودار 3-11- مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل اذین اصلی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
3) فصل پاییز: در فصل پاییز بیشترین تعداد گل در شاخه اصلی متعلق به گونه nobilis.A (33/2) بود. و در ژنوتیپ های دارای گل گونه aucherii .A ( 33/1) کمترین تعداد گل در شاخه اصلی را داشت. تفاوت تعداد گل در شاخه اصلی، ژنوتیپ Amuk (2) از گونه A. milifolium در بین این دو گونه بود(نمودار 3-11). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد(جدول 3-4).

و) تعداد گل در شاخه فرعی


مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین تعداد گل در شاخه فرعی متعلق به گونههای nobilis.A و A. milifolium (Amuk) بود. گونههای A. filipendulina و A. tenuifolia دارای تعداد کمتری گل در شاخه فرعی بودند(جدول 3-3).
1) فصل بهار: گونههای nobilis.A (33/2) و A. milifolium (33/2) بیشترین تعدادگل در شاخه فرعی در این فصل را دارا بودند. گونه A. tenuifolia (1) و A. filipendulina (1) کمترین تعداد گل در شاخه فرعی را داشتند. در بین ژنوتیپهای ( Afc با 1 و Af26 با1) متعلق به گونه A. filipendulina تفاوت معناداری نبود. در داخل گونه pachycephala .A ژنوتیپهای Ap71 با 2 و Ap16 با 2 تعدادگل در شاخه فرعی تفاوت معناداری نداشتند(نمودار 3-12). تفاوت تعداد گل در شاخه فرعی در بین ژنوتیپ های گونه A. milifolium بارز بود و به سه دسته کمگل، پرگل و متوسط تفکیک شدند. ژنوتیپهای AmlitRبا 1، Am35 با2 و Amuk با 3 تعداد گل در شاخه فرعی بودند (جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد رتبه بندی شرکت ها، شاخص های ارزیابی

نمودار 3-12- مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل آذین فرعی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
2) فصل تابستان: در تابستان تغییرات بسیار بود و گونههای nobilis.A (4) و A. milifolium (4) بیشترین تعدادگل در شاخه فرعی در فصل تابستان را دارا بودند. کمترین تعدادگل در شاخه فرعی متعلق به گونه A. filipendulina (3) بود. در بین ژنوتیپهای( Afc با 3 و Af26 با3) متعلق به گونه A. filipendulina تفاوت معناداری نبود. در تابستان، در داخل گونه pachycephala .A ژنوتیپهای Ap71 با 4 و Ap16 با 4 تعدادگل در شاخه فرعی تفاوت معناداری نداشتند(نمودار 3-12). در بین ژنوتیپهای گونه A. milifolium، Amuk با 5 تعداد گل در شاخه فرعی پرگل و AmlitR با 3 ، Am35 با4 بترتیب کمگل و متوسطگل بودند(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: تغییرات تعداد گل در شاخه فرعی به واسطه پاییز بارز بود به طوریکه گونه aucherii .A ( 66/1) کمترین تعداد گل در شاخه فرعی را داشت. دو گونه nobilis.A (4) و A. milifolium (3) با یکدیگر متفاوت بودند(نمودار 3-12). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).
در مطالعه مشابهی که در کشور لیتوانی به منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی در ژنوتیپهای جمع آوری شده گونه A. millefolium انجام شد؛ بسیاری از صفات مختلف رویشی و زایشی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل مطالعه ژنوتیپ های متعلق به یک گونه در بسیاری از صفات اختلاف معنی داری در مطالعه این محققین مشاهده نشد. صفاتی چون طول ساقه گل دهنده، تعداد برگ، تعداد شاخه های جانبی و وزن خشک اندام هوایی از جمله صفاتی بودند که اختلاف معنی دار از خود نشان دادند]20[.
3-2- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک
نتایج تجزیه واریانس تنوع بسیار معنیداری (P < 0/01) بین ژنوتیپهای مورد مطالعه برای درصد اسانس، میزان فنول تام و اثر آنتی اکسیدانی (IC50) نشان دادند(جدول3-5). همچنین نتایج تجزیه واریانس تفاوت بسیار معنی داری (P <0>3-2-1-شاخه و برگ
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه فنول تام اندازه گیری شده باروش فولین- سیوکالتو در شاخه و برگ تفاوت معناداری بین ژنوتیپها داشت. بیشترین میزان آن در ژنوتیپ 71pA از pachycephala .A با 58/105 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک بود(نمودار 3-13). سه گونه aucherii .A (mgt/gdm13/23)، A. tenuifolia (mgt/gdm 026/24) و ژنوتیپ 16AP از pachycephala .A با 73/22 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک کمترین مقدار فنول تام در چهار فصل سال را نشان دادند(جدول3-7).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله مدیریت مبتنی بر ارزش، فعالیت های اجتماعی

نمودار 3-13- مقایسه میانگین صفت میزان فنول تام در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
1)فصل بهار: گونه pachycephala .A با 05/175 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک دارای بیشترین مقدار در فصل بهار بود. گونههای aucherii .A (mgt/gdm71/26) و A. tenuifolia (mgt/gdm 18/26) کمترین مقدار فنول تام در فصل بهار را نشان دادند. تفاوت در داخل گونه ها نیز بارز بود در ژنوتیپهای 16AP (mgt/gdm 47/39) و 71pA (mgt/gdm63/310) به روشنی مشخص بود(نمودار 3-13). در ژنوتیپهای (Afc با mgt/gdm32/49 و Af26 با mgt/gdm 609/51) گونه A. filipendulina تفاوت زیادی نداشتند. تفاوت در گونه A. millefolium بارز بود و ژنوتیپ Am35 با 308/84 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک مقدار بیشتری نسبت به Amuk (mgt/gdm 37/59) و AmlitR (mgt/gdm 14/44) نشان داد (جدول3-8).
جدول 3-2- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپهای بومادران.
میانگبن مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
تعداد گل در شاخه فرعی تعداد گل در شاخه اصلی گسترش روز تا 50 درصد گلدهی روز تا 100 درصد گلدهی روز تا گلدهی تعداد گلچه در گل آذین قطر گل آذین تعداد برگچه در برگ مرکب عرض برگ طول برگ ارتفاع بوته
108/0ns 7/0ns 02/0 ns 90/12ns 108/88** 32/9ns 23/1ns 1069/0ns 358/0ns *351/1 78/0ns 25/8ns 2 بلوک
096/6** 78/0** 33/1** 47/6200** 26/9688** 55/3831** 72/2139** 60/14** 218/869** 7478/15** 90/107** 32/1373** 9 واریته