دانلود پایان نامه
pA c59/22 a31/3 b054/96
16AP c738/21 d54/1 c37/86
Aau51 f87/14 bc34/2 f18/22
AmlitR b229/24 d48/1 b78/101
Afc d879/18 d54/1 d75/66
Amuk g758/11 e39/0 g67/8
میانگبن 471/18 826/1 763/70
LSD 239/1 693/0 22/7
جدول 3-11-مقایسه میانگین پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدهید و نشت الکترولیت در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
3-5-تجزیه خوشهای
نمودار تجزیه خوشهای حاصل از دادههای مورفولوژیک و زراعی برای 10 ژنوتیپ در فصول مختلف سال در اشکال (3-1) تا (3-4) آمده و مقایسه میانگین گروهها در جداول (3-12) تا (3-15) آورده شده است. ژنوتیپ های مورد مطالعه در فصول مختلف به گروههای متفاوت از هم تقسیم بندی شدند، که این گروهبندی توسط روشهای ccc plot، F کاذب، T2 هتلینگ و تجزیه واریانس چند متغییره مورد تایید قرار گرفت. ویژگی هر کدام از این کلاستر ها در زیر آمده است:
شکل3-1-دندروگرام فصل بهار برای صفات مورفولوژیکی.

جدول 3-12-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل بهار در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
گروه ارتفاع بوته(cm) طول برگ(cm) عرض برگ(cm) تعداد برگچه در برگ مرکب قطر گل(cm) تعداد گلچه در گل آذین روز تا گلدهی روز تا 100 درصد گلدهی روز تا 50 درصد گلدهی گسترش(m2) تعداد گل در شاخه اصلی تعداد گل در شاخه فرعی
1 a84/55 a88/8 a66/3 a33/42 a64/7 ab44/74 bc67/76 cd00/101 bc11/85 a00/1 a77/1 ab77/1
2 ab40/25 ab00/7 a00/3 a00/33 ab16/6 a00/97 ab33/94 a00/191 ab67/110 b22/0 a33/1 b00/1
3 b33/5 ab00/8 a00/3 a00/31 abc00/5 bc33/43 a00/116 b00/133 a67/127 a00/1 a33/1 a33/3
4 ab63/18 a00/10 a00/2 a00/31 bc35/3 c00/35 c33/61 d16/77 c33/69 a00/1 a66/1 ab66/1
5 ab57/32 b33/2 a16/1 a00/29 c89/2 c11/23 bc78/76 c33/104 bc56/84 b18/0 a44/1 ab55/1
3-5-1-فصل بهار
نمودار تجزیه خوشهای حاصل از دادههای مورفولوژیک و زراعی در فصل بهار ژنوتیپ ها را به 5 گروه تقسیم بندی نمود. گروه اول با تعداد 5ژنوتیپ دارای بیشترین ارتفاع بوته، عرض برگ، تعداد برگچه در برگ، قطر گل، گسترش و تعداد گل در شاخه اصلی بود جدول(3-12).
گروه دوم تنها دارای یک ژنوتیپ می باشد که از نظر صفات تعداد گلچه در گل آذین و روز تا 100 گلدهی دارای بیشترین مقدار بود. همچنین در گروه سوم نیز تنها یک ژنوتیپ قرار گرفت که از نظر صفت روز تا گلدهی، روز تا 50 درصد گلدهی، گسترش و تعداد گل در شاخه فرعی دارای بیشترین مقدار بود. جدول(3-12).
گروه چهارم دارای تعداد 2 عضو بود که دارای خصوصیات بیشترین طول برگ، کمترین روز تا گلدهی ، کمترین روز تا 50 و 100 درصد گلدهی بود. در نهایت در گروه آخر یا پنجم 3 ژنوتیپ قرار گرفتند که از نظر صفات طول برگ، قطر گل، تعداد گلچه در گل آذین، گسترش دارای کمترین مقدار بود جدول(3-12).
3-5-2-فصل تابستان
نمودار تجزیه خوشهای حاصل از دادههای مورفولوژیک و زراعی در فصل تابستان ژنوتیپ ها را به 3 گروه تقسیم بندی نمود.در گروه اول تعداد 4 ژنوتیپ قرار گرفتند که از نظر صفات طول برگ، تعداد برگچه در برگ مرکب، گسترش و تعداد گل در شاخه اصلی دارای بیشترین مقدار و از نظر صفت روز تا 100 درصد گلدهی دارای کمترین مقدار بود. جدول(3-13).