دانلود پایان نامه
2-9 بازتاب خطرات باقی مانده علف کش ها در ایران ………………………………………………………………………………………………………. 22
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 تهیه و آماده سازی خاک …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
3-2 علف کش های مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-3 گیاهان زراعی مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-4 اجرای آزمایش زیست سنجی در پتری دیش …………………………………………………………………………………………………………… 25
3-5 اجرای آزمایش زیست سنجی در گلدان …………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-6 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1 تاثیر علف کش ها بر جوانه زنی گیاهان زراعی مورد آزمایش …………………………………………………………………………………… 27
4-2 تاثیر آپیروس بر وزن خشک اندام هوایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 31
4-3 تاثیر آپیروس بر وزن خشک ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………… 36
4-4 تاثیر آپیروس بر طول ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
4-5 تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی ………………………………………………………………………………………………………………. 44
4-6 تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………. 48
4-7 تاثیر آتلانتیس بر طول ریشه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
4-8 تاثیر توتال بر وزن خشک اندام هوایی …………………………………………………………………………………………………………………… 56
4-9 تاثیر توتال بر وزن خشک ریشه …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
4-10 تاثیر توتال بر طول ریشه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-11 تاثیر شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-12 تاثیر شوالیه بر وزن خشک ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-13 تاثیر شوالیه بر طول ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
4-14 نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت دانش سازمانی، توانمندسازی کارکنان