دانلود پایان نامه

2-11-تجزیه و تحلیل های آماری
پس از ثبت داده ها تجزیه واریانس داده مطابق طرح بلوک و آزمون مقایسه میانگین داده با روش LSD بر روی صفات انجام شد. تعیین ارتباط بین صفات با محاسبه همبستگی بین صفات انجام شد. همچنین تجزیه خوشه بندی داده ها بر اساس روش UPGMA انجام گرفت. کلیه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار11SAS.ver صورت گرفت. برای رسم نمودارها نشت الکترولیت ها از نرم افزار Excel استفاده گردید.
فصل سوم
نتایج و بحث

3-1- ارزیابی صفات مورفولوژیک
3-1-1- انتخاب گونه ها
در مطالعات مورفولوژیک تعداد ده ژنوتیپ بومادران از شش گونه (A. millefolium، A .filipendulina ، A. tenuifolia ،A. nobilis، aucherii.A.و A. pachycephala) که از مناطق مختلف کشور و جهان جمع آوری شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت (جدول2-2) ژنوتیپها کدگذاری شدند. مشخصات این ژنوتیپها به همراه محل جمعآوری و کد ژنوتیپ در جدول 2-2 آورده شده است.
3-1-2- ارزیابی صفات مورفولوژیک در مرحله رویشی و زایشی
نتایج تجزیه واریانس تنوع بسیار معنیداری (P < 0/01) بین ژنوتیپهای مورد مطالعه برای صفات رویشی و زایشی نشان دادند(جدول3-1). همچنین نتایج تجزیه واریانس تفاوت بسیار معنی داری (P < 01/0) بین فصول مختلف سال برای صفات مورد ارزیابی نشان دادند (جدول3-1). نظر به اینکه گونه های مختلف بومادران تفاوتهای مورفولوژیک قابل توجهی دارند و با توجه به استفاده از شش گونه متفاوت، انتظار وجود تفاوت بسیار معنیدار ژنوتیپها از لحاظ آماری وجود داشت.
الف) ارتفاع گیاه
مقایسه میانگین صفت ارتفاع گیاه در بین ژنوتیپها در چهار فصل سال نشان دادکه دامنه تغییرات این صفت بین ژنوتیپها 86/39 سانتی متر در گونه A. filipendulina(Af26) تا 26/8 سانتی متر در گونه A. pachycephala (16AP) متغیر می باشد (جدول 3-2). گونه aucherii.A به عنوان یک گونه دارویی، گونه A. pachycephala به عنوان گونه دارویی-زینتی، گونه , nobilis.A به عنوان گونه دارویی-زینتی گونه A. filipendulina، A. tenuifolia به عنوان گونه دارویی-زینتی مطرح است. در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه، گونه A. millefolium به عنوان اصلیترین گونه بومادران از نظر زینتی و دارویی است ]20[.کمترین ارتفاع در گونه A. pachycephala متعلق به ژنوتیپ 16AP بود. درگونه A. filipendulina کمترین و بیشترین ارتفاع بوته متعلق به ژنوتیپ های
جدول 3-1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپهای بومادران.
صفات مورد ارزیابی میانگین مربعات واریته میانگین مربعات فصل
ارتفاع بوته 32/1373** 12/7052**
طول برگ 90/107** 49/56**
عرض برگ 7478/15** 7613/17**
تعداد برگچه در برگ مرکب 218/869** 644/1254**
قطر گل 60/14** 620/207**
تعداد گلچه در گلآذین 72/2139** 76/23002**
روز تا گلدهی 55/3831** 30/42220**
روز تا 100 درصد گلدهی 26/9688** 71/72788**
روز تا 50 درصد گلدهی 47/6200** 73/50647**
گسترش 33/1** 558/0**
تعداد گل در شاخه اصلی 78/0** 408/38**
تعداد گل در شاخه فرعی 096/6** 255/77**