دانلود پایان نامه
نمودار 3-4- مقایسه میانگین تعداد برگچه در برگ مرکب، در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
1)فصل بهار: بیشترین تعداد در فصل بهار در بین گونه متعلق به A. tenuifolia ( 47 عدد) بود و در داخل گونه متعلق به ژنوتیپ Am35 از گونه A. millefolium با تعداد 53 عدد بود. تغییرات این صفت در داخل گونه A. millefolium بسیار زیاد بود به طوریکه ژنوتیپ AmlitR با تعداد 23 عدد و Amuk با تعداد 31 عدد بود. همچنین در داخل گونه pachycephala .A ژنوتیپ های Ap16 (39 عدد) و Ap71 (47 عدد) از یکدیگر متمایز بودند. کمترین تعداد این صفت متعلق به nobilis .A (13 عدد) بود(نمودار 3-4). تغییرات در گونه A. filipendulina ، ژنوتیپ Af26 با تعداد 27 عدد و Afc با تعداد 33 عدد مشخص بود. تعداد برگچه در برگ مرکب در گونه aucherii .A برابر 27 عدد بود(جدول 3-4).
2) فصل تابستان: تغییرات تعداد برگچه در برگ مرکب به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه بیشترین تعداد در گونه A. tenuifolia ( 50 عدد) و کمترین تعداد متعلق به گونه nobilis .A (16 عدد) بود. تغییرات در گونه A. millefolium بارز بود و ژنوتیپ های AmlitR با تعداد 26 عدد ، Am35 با تعداد 56 عدد و Amuk با تعداد 34 عدد برآورد شد(نمودار 3-4). تغییرات در گونه pachycephala .A بارز و در Ap16 (42 عدد) و Ap71 (50 عدد) بود. تغییرات در گونه A. filipendulina، ژنوتیپ Af26 با تعداد 30 عدد و Afc با تعداد 36 عدد مشخص بود (جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در این فصل بیشترین گونه دارای تعداد برگچه در برگ مرکب متعلق به A. tenuifolia با 33/31 عدد وکمترین تعداد در گونه pachycephala .A با 16/21 مشاهده شد. در بین این گونه ژنوتیپ Ap16 (21 عدد) و Ap71 (33/21 عدد) تفاوت معنا داری نداشتند. در بین گونه A. millefolium ژنوتیپ ها از نظر این صفت متفاوت بودند و ژنوتیپ های AmlitR با تعداد 23 عدد ، Am35 با 39 عدد و Amuk با 27 عدد مشاهده شد(نمودار 3-4). در گونه A. filipendulina تفاوت ها کمتر بود و ژنوتیپها Af26 با تعداد 23 عدد و Afc با تعداد 66/22 عدد مشخص بود. در گونه nobilis .A (23 عدد) و aucherii .A (27 عدد) به واسطه تغییر فصل تفاوت مشاهده شد(جدول 3-4).
4) فصل زمستان: در زمستان دو ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium و A. tenuifolia به دلیل خشک شدن از لحاظ این صفت صفر بود. بیشترین تعداد برگچه در برگ مرکب متعلق به گونه A. millefolium (28 عدد) وکمترین مربوط به گونه A. filipendulina (49/23 عدد) بود. تفاوت در بین گونه زیاد بود به نحوی که در گونه A. millefolium، ژنوتیپ Am35 با تعداد 37 عدد و Amuk با تعداد 47 عدد مشاهده شد. همچنین تفاوت در بین Af26 با تعداد 33/27 و Afc با تعداد 66/19 عدد متعلق به گونه A. filipendulina زیاد دیده شد(نمودار 3-4). در گونه pachycephala .A ژنوتیپها تفاوت بسیاری از لحاظ این صفت نشان دادند و Ap16 (33/10 عدد) و Ap71 (66/39 عدد) تفاوت معنا داری با یکدیگر داشتند. همچنین در گونه nobilis .A (66/27 عدد) و aucherii .A (66/ عدد 25) به واسطه تغییر فصل تفاوت مشاهده شد(جدول 3-4).
ر) گسترش
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه ژنوتیپ های Ap71(pachycephala .A)، Am35 (A. millefolium ) و Amuk گسترش یک متر مربع راداشتند. کمترین گسترش در واحد سطح متعلق به گونه A. tenuifolia ( 26/0 متر مربع) و ژنوتیپ Afc از گونه (27/0 متر مربع) بود.
1) فصل بهار: گونه های A. millefolium و pachycephala .A در فصل بهار پوشش یک متر مربع داشتند و کمترین مساحت پوشش متعلق به گونه aucherii .A (07/0 متر مربع) بود. بین دو گونه nobilis .A (20/0 متر مربع) و A. tenuifolia ( 27/0 متر مربع) تفاوت زیادی از نظر این صفت در بهار نبود. در بین گونه pachycephala .A تفاوت معناداری وجود نداشت و هر دو ژنوتیپ (Ap16 یک متر مربع و Ap71 یک متر مربع) گسترش کامل داشتند(نمودار 3-5). در بین گونه A. millefolium این صفت در بهار پوشش یک متر مربع داشت. تفاوت سطح پوشش در بین گونه A. filipendulina مشهود بود بطوریکه ژنوتیپ های Af26 با یک متر مربع و Afc با 22/0 متر مربع دیده شد (جدول 3-3).
2) فصل تابستان: تغییر فصل اثر کمی بر این صفت داشت به طوریکه طی تابستان در گونههای A. millefolium و pachycephala .A پوشش یک متر مربع داشتند و کمترین مساحت پوشش متعلق به گونه aucherii .A (30/0 متر مربع) بود. تفاوت در داخل گونه نیز کم بود و در بین گونه A. filipendulina ژنوتیپهای Af26 با 83/0 و Afc با 72/0 متر مربع مشخص بودند(نمودار 3-5). دو گونه nobilis .A (43/0 متر مربع) ،A. tenuifolia ( 50/0 متر مربع) تفاوت زیادی از نظر این صفت در تابستان نبود(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: تغییر فصل و آمدن پاییز در برخی گونه ها سبب افزایش سطح گسترش شد. کمترین سطح پوشش متعلق به گونه aucherii .A (08/0 متر مربع) بود. گونههای A. millefolium ، nobilis .A و pachycephala .A پوشش کامل داشتند(نمودار 3-5). تفاوت این صفت در گونه A. filipendulina مشخص بود و ژنوتیپ Af26 با 11/0 متر مربع از Afc با 07/0 متر مربع دارای سطح پوشش بیشتری بود(جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

نمودار 3-5- مقایسه میانگین صفت گسترش در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
4) فصل زمستان: در این فصل برخی گونهها خشک شدند و مقدار صفر بود. در گونههای A. millefolium، nobilis .A و pachycephala .A پوشش کامل بود. کمترین سطح پوشش متعلق به گونه aucherii .A (01/0 متر مربع) بود. در ژنوتیپهای (Ap16 با 33/0 متر مربع و Ap71 با یک متر مربع) گونه pachycephala .A تفاوت مشهود بود(نمودار 3-5). تفاوت این صفت در گونه A. filipendulina مشخص بود و ژنوتیپ Af26 با 11/0 متر مربع از Afc با 068/0 متر مربع دارای سطح پوشش بیشتری بود(جدول 3-4).
3-1-3- تجزیه و تحلیل صفات زایشی
الف) قطر گل آذین
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین مقدار این صفت در گونه A. millefolium و در ژنوتیپ های ) Am3523/4)، و Amuk (90/3) بود. همچنین ژنوتیپ Ap71 (18/4) از گونه pachycephala .A قطر گل بزرگ تری را دارا بود(نمودار 3-6). کمترین مقدار این صفت در گونه aucherii .A با 2/1 سانتی متر بود. ژنوتیپ های گونه ، A. filipendulina دارای قطر گل متوسط (Af26 با 47/3 و Afc با 17/3 سانتی متر) بودند(جدول 3-3).
1) فصل بهار: بزرگترین گل در بهار متعلق به گونه A. filipendulina با 33/6 سانتی متر بود. گونه aucherii .A با 5/1 سانتی متر کوچکترین گل ها را داشت. تفاوت در بین گونه ها نیز بارز بود به نحوی که در گونه A. millefolium، ژنوتیپ های Am35 با قطر گل 26/8 سانتی متر، Amuk با 06/5 سانتی متر و AmlitR با 46/3 سانتی متر تفاوت معنا داری داشتند. در بین گونه pachycephala .A تفاوت مشاهده شد و ژنوتیپ Ap71 (16/8 سانتی متر) نسبت به ژنوتیپAp16 (23/3 سانتی متر) گلهای درشت تری داشت(نمودار 3-6). گونه های nobilis.A (3 سانتی متر) و A. tenuifolia (17/4 سانتی متر) از لحاظ قطر گل تفاوت داشتند (جدول 3-4).
2)فصل تابستان: تغییرات قطر گل به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه گونه A. filipendulina با 72/6 سانتی متر دارای گل های بزرگتری بود و گونه aucherii .A با 89/1 سانتی متر کوچکترین گل ها را در تابستان داشت. در بین گونه ها تفاوت بسیار زیاد بود به طوریکه در ژنوتیپ های Ap71 (55/8) و Ap16 (62/3) از گونه pachycephala .A مشخص بود. در گونه A. millefolium، ژنوتیپ های Am35 با قطر گل 65/8 سانتی متر، Amuk با 39/5 سانتی متر و AmlitR با 85/3 سانتی متر تفاوت معنا داری داشتند(نمودار 3-6). گونه های nobilis.A (39/3) و A. tenuifolia (56/4) از لحاظ قطر گل تفاوت داشتند و در دسته گل ریز ها دسته بندی شدند(جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   ترمینولوژی حقوق، تشخیص بیماری

نمودار 3-6- مقایسه میانگین صفت قطر گل در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
3) فصل پاییز: تفاوت در پاییز زیاد بود در بعضی ژنوتیپها گلدهی رخ نداد و مقدار صفر بود. گونه aucherii .A با 41/1 سانتی متر کوچکترین گل را در پاییز داشت. گونه nobilis .A (47/7) دارای گلهای درشت بود(نمودار 3-6). همچنین ژنوتیپ Amuk با 20/5 سانتی متر در دسته گل درشت ها دسته بندی شد. در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).
ب) تعدادگلچه در گلآذین
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین مقدار این صفت در ژنوتیپ Afc از A. filipendulina (50/49 عدد) بود و ژنوتیپ ها تفاوت زیادی در این صفت نشان دادند. گونه aucherii .A با 50/5 کمترین بود(نمودار 3-7). ژنوتیپ های Ap71 (66/36 عدد)، Am35 (833/39 عدد) و Af26 (16/ عدد 38) تفاوت معنا داری نداشتند(جدول 3-3).
1) فصل بهار: بیشترین تعداد در فصل بهار متعلق به گونه A. filipendulina (66/85 عدد) بود و کمترین تعداد در گونه aucherii .A با عدد 6 بود. تفاوت در بین گونهها بارز بود، به نحوی که در ژنوتیپهای Ap71 (33/71 عدد) و Ap16 (27 عدد) از گونه pachycephala .A مشخص بود. گونه A. millefolium، ژنوتیپهای Am35 باتعداد گلچه در گلآذین 66/77 عدد ، Amuk با 33/43 عدد و AmlitR با عدد 43 تفاوت معناداری داشتند. تفاوت در گونه A. filipendulina چشمگیر بود و در ژنوتیپ Afc (عدد 97) بیشتر بود(نمودار 3-7). در گونههای nobilis .A (33/ عدد 24) و A. tenuifolia (39 عدد) تفاوت مشخص بود(جدول 3-4).