دانلود پایان نامه
Afc با 933/11 سانتیمتر و Af26 با 86/39 سانتیمتر بود. کمترین ارتفاع متعلق به ژنوتیپ Amuk با 492/11 سانتیمتر از گونه A. millefolium بود که در فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد.

1)فصل بهار: بیشترین میانگین صفت ارتفاع در این فصل متعلق به گونه A. filipendulina با 13/47 سانتی متر و ژنوتیپ Af26 با 86/68 سانتی متر بیشترین را دارا بود(جدول 3-3). کمترین مقدار صفت ارتفاع در فصل بهار متعلق به ژنوتیپ Amuk از گونه A. millefolium با 33/5 سانتی متر بود. در بین گونه A. pachycephala ژنوتیپ Ap16 کمترین میزان ارتفاع با 6/17 سانتی متر و ژنوتیپ Ap71 بیشترین میزان ارتفاع با 66/46 سانتی متر را دارا بود. تفاوت در میان گونه A. millefolium بسیار زیاد بود به طوری که ژنوتیپ AmlitR دارای ارتفاع66/19 سانتی متر، ژنوتیپ Am35 دارای ارتفاع 52 سانتی متر و ژنوتیپ Amuk دارای کمترین ارتفاع در فصل بهار مشاهده گشت. گونه A. tenuifolia، nobilis .A و aucherii .A به ترتیب دارای ارتفاع 51، 83/31، 86/14سانتی متر در فصل بهار بودند(نمودار 3-1).پس میتوان گفت ژنوتیپ Amuk از گونه A. millefolium با 33/5 سانتی متر در این فصل به عنوان گونه پاکوتاه شناسایی شد و به عنوان گیاه پوششی در فصل بهار میتوان بهره برد. از گونه A. filipendulina ، ژنوتیپ Af26 با 86/68 سانتی متر به عنوان گونه پابلند شناسایی گردید(جدول 3-4).

نمودار 3-1- مقایسه میانگین صفت ارتفاع در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
2)فصل تابستان: در فصل تابستان بیشترین ارتفاع مربوط به ژنوتیپ At31 از گونه tenuifolia.A با ارتفاع 66/64 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع در این فصل مربوط به ژنوتیپ Afc ازA. filipendulina با مقدار 66/8 سانتی متر بود. در این فصل تفاوت میزان ارتفاع در بین گونه ها نیز بسیار مشاهده شد میانگین این صفت در گونه A. millefolium برابر با 6/35 و میانگین ارتفاع در ژنوتیپ Amuk، AmlitR و Am35 به ترتیب برابر با 8/17، 25، 64 سانتی متر ارزیابی شد. گونه nobilis .A و aucherii.A نیز به ترتیب دارای ارتفاع 1/38، 88/17 سانتی متر بودند(نمودار 3-1). در داخل گونههای A. filipendulina تفاوت ارتفاع بسیار چشمگیر بود. به طوری که ارتفاع در ژنوتیپ Af26 برابر با 75 سانتی متر و ژنوتیپ Afc دارای ارتفاع 66/8 سانتی متر بود. تفاوت ارتفاع در فصل تابستان در بین ژنوتیپهای گونهA. pachycephala بسیار نزدیک بود، ژنوتیپ Ap16 دارای کمترین ارتفاع با 33/9 سانتی متر و ژنوتیپ Ap71 دارای ارتفاع 16/11 سانتی متر بود. در این فصل از ژنوتیپهای گونه A. pachycephala و ژنوتیپ Afc ازA. filipendulina با مقدار 66/8 سانتی متر به عنوان گونه پاکوتاه و گیاه پوششی میتوان استفاده کرد. همچنین ژنوتیپ At31 از گونه tenuifolia.A با ارتفاع 66/64 سانتی متر به عنوان گونه پاکوتاه در طراحی فضای سبز کارایی دارد(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در این فصل از لحاظ این صفت تفاوت زیادی در بین گونه ها وجود نداشت و بیشترین ارتفاع در پاییز مربوط به گونه nobilis .A با ارتفاع 73/13 سانتی متر بود. کمترین ارتفاع مربوط به گونه A. tenuifolia با ارتفاع 43/3 سانتی متر بود. در گونه های nobilis .A و aucherii.A تفاوت ارتفاع بسیار نزدیک بود و به ترتیب دارای ارتفاع 73/13، 06/13 سانتی متر بود در میان گونهA. millefolium ژنوتیپ Amuk بیشترین ارتفاع با مقدار 40/10 سانتی متر، ژنوتیپ Am35 دارای ارتفاع 43/9 سانتی متر و ژنوتیپ AmlitRکمترین میزان ارتفاع با مقدار 43/5 سانتی متر بود. تفاوت ارتفاع در بین گونه A. filipendulina نزدیک بود و در ژنوتیپ های Af26، Afc برابر با 7/10، 4/9 سانتی متر بود(نمودار 3-1). در این فصل گونههای nobilis .A و aucherii.A با ارتفاع 73/13، 06/13 سانتی متر به دلیل ارتفاع مناسب و رنگ سبز برگها به عنوان گیاه پوششی کارایی دارد(جدول 3-4).
4) فصل زمستان: اختلاف ارتفاع در بین گونه ها و درون بسیار بارز بود و کمترین ارتفاع متعلق به گونه A. tenuifolia و ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium ارتفاع آنها صفر برآورد شد. در بین گونه A. millefolium ژنوتیپ Amuk دارای بیشترین ارتفاع در فصل زمستان و برابر با 43/12 سانتی متر بود. از میان گونه A. millefoliumژنوتیپ Am35 دارای ارتفاع 23/2 سانتی متربود. تفاوت ارتفاع در بین گونه A. filipendulina بارز نبود و ژنوتیپ های Af26، Afc دارای بترتیب ارتفاع 9/4 و 26/4 بودند(نمودار 3-1). در گونه pachycephala .A ژنوتیپ ها دارای ارتفاع بسیار متفاوتی بودند و ژنوتیپ ها Ap16 و Ap71 با ارتفاع 46/0، 6/6 سانتی متر بودند. گونه nobilis .A و در بین گونه A. millefolium ژنوتیپ Amuk دارای ارتفاع مناسب برای کاربرد در فضای سبز نشان دادند(جدول 3-4).
ب) طول برگ
تفاوت قابل توجهی در طول برگ بین گونههای مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین تغییرات طول برگ در چهار فصل سال متعلق به ژنوتیپ Am35 (57/10) از گونه A. millefolium و کمترین آن در ژنوتیپ های At31 از گونه A. tenuifolia ، Aau51 از گونه aucherii.A مشاهده شد(نمودار 3-2). تغییرات اندازه طول برگ در چهار فصل سال بین ژنوتیپهای Af21 (A. filipendulina)، 16AP (A. pachycephala)، Amuk(A. millefolium) تفاوت زیادی نشان نداد و به ترتیب برابر با 22/8، 21/8، 15/9 سانتی متر بود. همچنین اندازه طول برگ در گونه nobilis .A برابر با 02/6 سانتی متر بود که تفاوت معنی داری با ژنوتیپ 71pA از گونه A. pachycephala با طول برگ 72/6 سانتی متر، ژنوتیپ AmlitR (A. millefolium) با طول برگ 70/6 سانتی متر و ژنوتیپ Afc (A. filipendulina) با طول برگ 86/6 سانتی متر نداشت (جدول 3-3).
1) فصل بهار: بیشترین میانگین صفت طول برگ در این فصل متعلق به گونه A. pachycephala با 83/8 سانتی متر که در بین این گونه ژنوتیپ 16AP (11 سانتی متر) بیشترین طول برگ را دارا بود. کمترین طول برگ در بهار مربوط به گونه aucherii.A (1 سانتی متر) بود. در بین گونه A. millefolium تفاوت طول برگ دیده شد و ژنوتیپ Amuk با طول برگ 33/5 سانتی متر کمترین مقدار را داشت. ژنوتیپ Am35 دارای میانگین طول برگ 12 سانتی متر بود که بیشترین مقدار طول برگ در بین ژنوتیپ های مورد بررسی را دارا بود. در بین گونه A. filipendulina تفاوت چشم گیری مشاهده نشد و ژنوتیپ Af26، Afc به ترتیب دارای طول برگ 8 و 7 سانتی متر بودند(نمودار 3-2). در گونه های A. tenuifolia و nobilis .A دارای طول برگ 2،4 سانتی متر بودند(جدول 3-4).

مطلب مرتبط :  

نمودار 3-2- مقایسه میانگین طول برگ در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
فصل تابستان: در فصل تابستان تفاوت طول برگ در گونه و بین گونه زیاد نبود و بیشترین میزان طول برگ متعلق به گونه A. millefoliumبا 11/10 سانتی متر ارزیابی شد. در بین این گونه ژنوتیپ Am35 با طول 45/12 بیشترین و ژنوتیپ های AmlitR و Amuk با طول برگ 45/9، 45/8 سانتی متر کمترین بودند. تفاوت در میان ژنوتیپ های گونه pachycephala .A زیاد بود به نحوی که 16AP 45/11 و ژنوتیپ 71pA 11/7 سانتیمتر بودند. تفاوت در بین گونه A. filipendulina زیاد نبود و ژنوتیپ Af26 و Afc دارای طول برگ 45/8 و 45/7 سانتی متر بودند(نمودار 3-2). در سه گونه A. tenuifolia، aucherii .A و nobilis .A میزان طول برگ 45/2، 45/1 و 45/4 سانتی متر ارزیابی شد(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در پاییز تغییرات طول برگ بسیار زیاد بود به طوری که بیشترین طول برگ متعلق به گونه A. filipendulina بود. در بین آن ژنوتیپ های Af26 و Afc دارای طول برگ 56/9، 4/9 سانتی متر بودند. کمترین طول برگ در پاییز در aucherii.A با 38/1 سانتی مترمشاهده شد(نمودار 3-2). تغییرات در بین گونه A. millefolium زیاد نبود در ژنوتیپ های AmlitR ، Amuk ، Am35 به ترتیب برابر با 36/8، 47/8 و 33/ 10سانتی متر بودند. در گونه pachycephala .A تغییرات طول برگ بارز نبود و ژنوتیپهای Ap16 و Ap71 برابر با 33/9، 2/8 سانتی متر بودند. در گونه A. tenuifolia و nobilis .A میزان تغییرات طول برگ برابر 53/2، 7 سانتی متر بود (جدول 3-4).
4) فصل زمستان: در فصل زمستان تفاوت در این صفت وابسته به ژنوتیپها زیاد بود. بیشترین اندازه طول برگ در گونه nobilis .A و ژنوتیپ Amuk (A. millefolium) با طول 63/8 و 7/ 11 سانتی متر بود. تغییرات در داخل گونه A. millefolium زیاد بود. ژنوتیپ Am35 با طول 5/7 سانتی متر بود در حالی که ژنوتیپ AmlitR و گونه A. tenuifolia دارای طول برگ صفر بود. تغییرات طول برگ در گونه pachycephala .A زیاد بود. تغییرات طول برگ در ژنوتیپ های Ap16 و Ap71 با 06/1 ، 93/4 سانتی متر مشاهده شد. تغییرات طول برگ در گونه A. filipendulina زیاد بود و ژنوتیپهای Af26 و Afc دارای طول برگ 86/6، 6/3 سانتی متر بودند(نمودار 3-2). گونه aucherii.A دارای طول برگ 86/0 سانتی متر بود (جدول 3-4).
ج) عرض برگ
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه پهنترین برگ (94/3 سانتیمتر) در ژنوتیپ Af26 ازگونه A. filipendulina مشاهده شد. کمترین عرض برگ (311/0، 32/0 سانتی متر) در ژنوتیپهای دو گونه aucherii.A و A. tenuifolia مشاهده شده است (جدول3-3). همانطورکه از نتایج استنباط میشود عرض برگ به عنوان یکی از صفات مهم درجدا نمودن بسیاری از گونههای بومادران مطرح می باشد. گونه A. millefolium در طی فصول مختلف تغییرات زیادی از لحاظ عرض بر گ نداشت و ژنوتیپ های Amuk (58/2 سانتیمتر) و Am35(68/2 سانتیمتر) تفاوت معنا داری نداشتند(نمودار 3-3). ژنوتیپ AmlitR (61/1 سانتیمتر) کمترین عرض برگ را در میان گونه A. millefolium داشت.
1) فصل بهار: بیشترین عرض برگ در بهار متعلق به گونه A. filipendulina بود و ژنوتیپ Af26 (5 سانتی متر) دارای برگ پهنتری بود. کمترین میانگین صفت عرض برگ در بهار متعلق به گونه aucherii .A با 2/0 سانتی متر بود. اختلاف این صفت در بین گونه A. millefolium بارز نبود و سه ژنوتیپ Amuk، Am35 و AmlitR به ترتیب دارای 3، 3 و 2 سانتی متر بودند. در بین گونه pachycephala .A ژنوتیپ Ap71 دارای برگ های عریضتر با 3 سانتی متر بود(نمودار 3-3). گونه A. tenuifolia (3/0 سانتی متر) و گونه nobilis .A (3 سانتی متر) در صفت عرض برگ تفاوت نشان دادند (جدول 3-4).
2) فصل تابستان: تغییر فصل اثر زیادی بر این صفت داشت به طوریکه در این فصل بیشترین مقدار این صفت متعلق به گونه A. filipendulina بود. ژنوتیپ Af26 متعلق به گونه A. filipendulina برگهای پهنتری با 32/5 سانتی متر دارا بود. کمترین عرض برگ در تابستان متعلق به گونه aucherii.A با 52/0 سانتی متر بود. در بین گونه A. millefolium تغییرات این صفت بارز نبود و ژنوتیپ ها Amuk، Am35 و AmlitR به ترتیب دارای 32/3، 32/3 و 32/2 سانتی متر بودند(نمودار 3-3).گونه nobilis .A با 32/3 سانتی متر در بین برگ عریضها دسته بندی شد و گونه A. tenuifolia با 62/0 سانتی متر در بین باریک برگها بود(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در این فصل گونه aucherii.A با 22/0 سانتی متر دارای عرض کمتری بود. ژنوتیپ Afc با 43/3 سانتی متر از گونه A. filipendulina برگ های پهن تری داشت. تفاوت معناداری در بین گونه pachycephala .A وجود نداشت و میانگین صفت عرض برگ در ژنوتیپ های Ap16 با 63/2 سانتی متر و Ap71 با 33/2 سانتی متر بود. تفاوت در بین گونه A. millefolium زیاد نبود و در ژنوتیپ های Amuk، Am35 و AmlitR به ترتیب دارای 56/2، 3 و 44/2 سانتی متر مشاهده شد. گونه nobilis .A با 3 سانتی متر در بین برگ عریضها دسته بندی شد و گونه A. tenuifolia با 38/0 سانتی متر در بین باریک برگ ها قرار گرفت(جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   توماس آکویناس، معرفت شناختی

نمودار 3-3- مقایسه میانگین عرض برگ در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
4) فصل زمستان: تغییرات این صفت در زمستان بارز و بیشترین عرض برگ متعلق به گونه nobilis .A 46/2 سانتی متر بود. کمترین عرض برگ در گونه aucherii.A مشاهده شد. در بین ژنوتیپها AmlitR (A. millefolium ) و At31 (A. tenuifolia ) در زمستان خشک شدند و این صفت در آن صفر برآورد شد. تغییرات در گونه pachycephala .A زیاد نبود و ژنوتیپ Ap16 با 08/0 سانتی متر کمترین اندازه عرض برگ و Ap71 با 96/0 سانتی متر بود(نمودار 3-3). در بین گونه A. filipendulina تغییرات عرض برگ بارز و ژنوتیپ Af26 با 33/2 سانتی متر، Afc با 2/1 سانتی مترمشاهده شد(جدول 3-4).
د) تعداد برگچه در برگ مرکب
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین تعداد برگچه در ژنوتیپ Am35 از گونه A. millefolium (25/46 عدد) مشاهده شد. همچنین کمترین تعداد برگچهها در گونه nobilis.A (917/19 عدد) و ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium با تعداد 18 عدد بود(جدول 3-3). این صفت جزء صفاتی است که تغییرپذیری بالایی در مناطق مختلف جغرافیایی دارد. به دلیل اینکه برگهای بومادران میتوانند پدیده فنوکپی از خود نشان دهند ]58[، بنابراین در طول و عرضهای جغرافیایی مختلف حتی در یک گونه شکل و تعداد برگچه اختلاف وجود دارد ]41[.