دانلود پایان نامه

در این تحقیق ابعاد هوش هیجانی به طور مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است.
منابع
منابع
منابع فارسی
آقایار محمد و شریف درآمدی، پرویز، 1385، هوش هیجانی، کاربرد هوش هیجانی در قلمرو هیجان، انتشارات سپاهان اصفهان
اسحقی، حسن،1391، نقش هوش هیجانی در مدیریت تعارض، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 1، شماره 2، صص 73-65.
تولایی، روح ا…، 1391، راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان، فصلنامه منابع انسانی در صنعت نفت، دوره 9، شماره 14، صص 13-12.
جریس، رضا و همکاران، 1389، الگوهای تدریس، ترجمه بهرنگی، محمدرضا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
جهانیان، رمضان، 1390، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض در مدیران، فصلنامه مدیریت، دوره 5، شماره 8، صص8-1.
خاکی، غلامرضا، 1388، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
داستانی، علی، 1391، خلاقیت در سازمان، نشریه اصلاح و تربیت، دوره 7، شماره 52، صص 38-28.
درویش، مهدی، 1390، مدلی جامع برای معرفی خلاقیت در سازمانها، تحول اداری، دوره 5، شماره 18، صص 66-51.
رابینز، استیفن، 1387، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه پارسائیان،علی و اعرابی، محمد، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رسولی، رضا و همکاران،1391، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان، markazi.niopdc.ir، 10/02/1394.
زارعی، حسن، 1391، خلاقیت و نوآوری، مجله دانش و مدیریت، دوره 5، شماره 24،صص 64-60.
سرافرازی، مهرزاد و معمارزاده، غلامرضا، 1390، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران  مطالعه موردی: دانشگاه پزشکی استان فارس، پژوهشنامه ، دوره 12، شماره 64، صص 59-12.
سکاران، اوما، 1389، روش های تحقیق بر مدیریت، ترجمه صائبی، محمدو شیرازی، محمود، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج، 1393، تغییر و نوآوری ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی، مجله مدیریت (انجمن مدیریت ایران)، دوره 3،شماره20، صص23-20
شجاعی، جواد، 1387، رویکردی ساختاری به نوآوری، پژوهشنامه تحقیقات استراتژیک، دوره 9، شماره 24، صص 78-71.
شهایی، بهنام و سجادی، مهدی، 1390، هوش هیجانی مدیران سازمان های صنعتی، تهران: نشر ماهان.
عباس پور اسفدن، قنبر و همکاران، 1389، شناخت و مطالعه رابطهی هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران، نشریه مدیریت، دوره 3، شماره 2، صص 34-27.