دانلود پایان نامه

گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (44/0)08/91 (29/0)45/98 (66/0)87/3 (25/0)29/1- 94/0 0001/0>
پنبه (94/0)37/91 (2/0)03/99 (99/2)35/7 (13/0)7/0- 96/0 0001/0>
ذرت (34/0)41/90 (12/0)7/99 (36/0)79/2 (05/0)66/0- 99/0 0001/0>
سویا (28/0)82/93 (06/0)67/99 (36/1)07/11 (07/0)97/0- 99/0 0001/0>
آفتابگردان (54/0)73/81 (2/0)46/99 (41/0)52/4 (06/0)89/0- 99/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر آپیروس بر وزن خشک ریشه
نتایج شکل4-8 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25درصد خاک برگ و جدول 4-5 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد.
در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ،کاهش وزن ریشه در گیاهان ذرت، آفتابگردان، پنبه، سویا و برنج مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش آپیروس می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش وزن ریشه ذرت، آفتابگردان، پنبه، سویا و برنج به ترتیب 1، 14/1، 43/1، 68/1 و 3/2 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
نتایج شکل4-9 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی50 درصد خاک برگ و جدول 4-6 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد.
در خاک حاوی 50 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش وزن ریشه در گیاهان سویا، آفتابگردان، برنج، ذرت و پنبه مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش آپیروس می باشد. مقدار(Ec50) آپیروس برای وزن ریشه سویا، آفتابگردان، برنج، ذرت و پنبه به ترتیب 11/3، 6/0، 68/5، 68/6 و 27/4 گرم ماده موثره در هکتار بود.
نتایج شکل 4-10 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی75 درصد خاک برگ و جدول 4-7 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن ریشه مربوط به گیاهان آفتابگردان، سویا، ذرت، برنج و پنبه بود که دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن ریشه ذرت، برنج، آفتابگردان، پنبه و سویا به ترتیب 34/18، 93/19، 61/13، 3/5 و 03/1 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
بیشترین کاهش وزن ریشه در خاک دارای 25 درصد خاک برگ متعلق به گیاه آفتابگردان با دز 16/0 گرم در هکتار است که نشان دهنده حساسیت ریشه این گیاه به وجود آپیروس در خاک است. با افزایش مقدار ماده آلی خاک از حساسیت ریشه کاسته می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، در خاک حاوی 75 درصد خاک برگ مقدار دز لازم برای ایجاد 50 درصد خسارت وزن ریشه در آفتابگردان به 34/18 گرم ماده موثره آپیروس در هکتار افزایش می یابد که این نشان دهنده تاثیر مثبت مقدار ماده آلی موجود در خاک است. سویا نیز با افزایش مقدار ماده آلی خاک از 25 درصد به 75 درصد تفاوت معنی داری در دز لازم جهت ایجاد 50 درصد خسارت به وزن ریشه پیدا می کند. ایزدی و همکاران(1387) به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی نخود، لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند وگوجه فرنگی به بقایای علف کش سولفوسولفورون در خاک، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادند. نتایج نشان داد که درصد سبز شدن، بقا و زیست توده تولید شده ریشه و ساقه گیاهان مورد مطالعه تحت تاثیر معنی دار بقایای سولفوسولفورون قرار گرفت. با افزایش دز سولفوسولفورون در خاک، پارامترهای مذکور در تمام گیاهان به طور معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج آزمایش، گیاهان مورد مطالعه حساسیت متفاوتی به بقایای سولفوسولفورون داشتند. به طوری که بیشترین (3/75 و 96/79 درصد) و کمترین (40/54 و 00/42 درصد) تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب در گوجه فرنگی و چغندر قند مشاهده شد. زند و همکاران(1387) بر این عقیده اند، هنگامی که قرار است در مزرعه ای علف کش سولفوسولفرون مصرف شود، باید برای بررسی خطر بقایای علف کش آزمایش زیست سنجی صورت گیرد.

مطلب مرتبط :   سازگاری اجتماعی مادران، سازگاری اجتماعی

شکل 4-8: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-5: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (4/2)78/80 (82/0)00/99 (55/1)54/3 (2/0)72/0- 93/0 0001/0>
پنبه (56/1)8/73 (73/0)87/96 (27/0)76/0 (07/0)48/0- 96/0 0001/0>
ذرت (33/0)41/94 (12/0)53/99 (85/0)23/4 (11/0)82/0- 97/0 0001/0>
سویا (79/0)58/66 (57/0)68/98 (07/0)51/0 (04/0)58/0- 99/0 0001/0>
آفتابگردان (19/2)46/63 (56/1)2/96 (07/0)16/0 (11/0)49/0- 93/0 0001/0>