دانلود پایان نامه
برنارد بلک(2001) درپژوهشی درروسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکتها وجود دارد.اوبااستفاده از سریهای زمانی ورگرسیون متوجه شدکه بین اندازه هیئت مدیره وارزش بازار سهام یک رابطه قوی وجوددارد.
پرگ(1997) درمطالعهای به ارزیابی اثر خالص تحریمهای اقتصادی امریکا برایران طی دوره زمانی 1998-2000پرداخته است بهطوری که خالص آن را منفی ارزیابی میکند.وی تحریم تجاری برایران رادر دامنه 700الی 1300میلیون دلار واثر هزینهای تحریم مالی ایران رابین 800تا1300میلیون دلار درسال براورد میکند ودرمجموع همه زینههای تحریم برایران رادردامنه 1500الی2600میلیون دلار درسال ارزیابی میکند.لذا نسبت هزینههای تحریم به ارزش صادرات درسال2000درحدود4.1الی4.7درصد ونسبت به تولید ناخالص داخلی بین 1.6الی1.9درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود18.5الی21.1دلار براورد میشود.
جاسونگ باک وجونکو ولیونگ سو(2004) به نتایج زیر رسیدند:مدیران بهتر موجب حاکمیت بهتری میشوند وبه ذینفعان خود توجه میکنند وارزش شرکتها نیز باحاکمیت شرکتی رابطه مثبت دارد.
کانگاراتان وهمکاران(2007) بابررسی اثرحاکمیت شرکتی خوب بر عدم تقارن اطلاعات دربازار بورس امریکا بااستفاده از استقلال هیئت مدیره،فعالیت هیئت مدیره وساختار هیئت مدیره به عنوان شاخصهایی برای حاکمیت شرکتی،بیان کردهاند که حاکمیت شرکتی خوب عدم تقارن اطلاعات رادرزمان اعلان سود کاهش میدهد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(سرمد ودیگران،1383 : 36). هر تحقیق و پژوهش با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی واساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، دادههای جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی وپایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار ومشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.
3-2.متغیرهای پژوهش:
دراین تحقیق متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، نرخ بازده دارایی(ROA)، Qتوبین، تعداد سهامداران نهادی، نسبت سرمایه گذاری سرمایه داران نهادی، هیئت مدیره، اندازه شرکت، سن شرکت، صنعت و اهرم بدهی مورد بررسی قرار میگیرد.
3-3.جامعه پژوهش:
جامعه به مجموعهای ازافراد گفته میشود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد،یک نوع خاص ویا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود. با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونه گیری غربالگری در نمونه باقی می مانند:
شرکت در دوره تحقیق(1392-1387) عضو بورس اوراق بهادار باشد.
سال مالی شرکت منتهی به اسفند هر سال باشد و در طی دوره تحقیق شرکت تغییر سال مالی نداده باشد.
شرکت جزء بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری نباشد. که باتوجه به محدودیت های فوق جامعه آماری این پژوهش شامل 112 شرکت می باشد.
جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق
ردیف
شرح
تعداد
جمع کل
1
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
620
فیلتر