دانلود پایان نامه
3-4 روش نمونهگیری وتعیین حجم نمونه:
نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب میشوند.
حاکمیت شرکتی
4-4.روشها وابزار تجزیه وتحلیل دادهها:
عملکرد شرکت
نمودار(3-1)مدل مفهومی بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی وعملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادارقبل وبعد از تحریم.
تعریف عملیاتی
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)- به صورت زیر محاسبه می شود:
بازده حقوق صاحبان سهام= سود پس از مالیات/حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده دارایی(ROA)- با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد(تهرانی، 1387ص56-55)
کل دارایی/سود خالص پس از مالیات=نرخ بازده دارایی
توبین: Q توبین نسبت ارزش شرکت در بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی است.
Tobin’s Q =
اندازه هیئت مدیره (تعداد هیئت مدیره)-تعداد اعضای هیئت مدیره
تعداد سهامداران نهادی- تعداد سهامداران نهادی شرکت
تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره- درصد اعضای غیرموظف در هیأت مدیره هر شرکت، از طریق تقسیم تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره محاسبه می گردد برابر است.
نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- میزان مالکیت سهامداران نهادى در هر شرکت، از طریق بررسى ساختار مالکیت شرکت ها و جمع کردن درصد مالکیت سهامداران نهادى محاسبه مى گردد که در هر شرکت حضور دارند.
اندازه شرکت(Firm size)-
اندازه شرکت=لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت
صنعت(Industry)- با مراجعه به نرم افزار ره آورد نوین و یا سایت بورس صنعتی را که هر شرکت در آن فعال است، تعیین می شود.
سن شرکت (Age) – برابر است با تعداد سالهایی که شرکت در بورس فعالیت دارد.
تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی است.از میان انواع تحقیق های توصیفی ، از نوع تحقیق همبستگی است زیرا رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی می شود .تحقیق توصیفی آنچه که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. در تحقیق همبستگی، هدف اصلی آنست که مشخص شودآیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه وشدت آن به چه میزان می باشد. ابتدا شرکتهای عضو نمونه به روش نمونه گیری غربالگری انتخاب می شوند. سپس داده از مورد نیاز از نرم افزار رهآوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع آوری شده و متغیرهای تحقیق محاسبه می شوند. در مرحله بعد شرکتها نمونه به دو دسته فرعی بخش مالی و بخش غیر مالی تقسیم می شوند. با استفاده از مدل رگرسیونی مناسب و همچنین اعمال متغیرهای کنترلی رابطه بین متغیر وابسته و مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه جهت مقایسه تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بخش مالی و غیرمالی آزمون آماری مناسب انجام می گیرد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات تحقیق در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می گیرد استفاده می شود.
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل زیر استفاده می شود:
Firm Performance = b0 + b1 NII + b2 Non Duality +b3 Board Size +b4 INSTITOWN + b5 NXRATIO + b6 Firm Size +b7 Industry + b8 Listing + b9 Leverage