دانلود پایان نامه
2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390)
با توجه به نقاط ضعف مدل های ارائه شده موجود در زمینه ارزیابی عملکرد ، شاه حسینی در سال 1390 با بررسی واحدهای منطقه10دانشگاه آزاد اسلامی، یک مدل مفهومی مناسب را در این خصوص ارائه نموده است. همچنین دستیابی به مدلی پویا در تلفیق دو مدل مدیریتی مشهور کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها از دیگر اهداف ایشان بود. محقق سعی داشته است، مدلی را ارائه دهد که ضمن حفظ هدفِ ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی و تلفیق دوتکنیک فوق الذکر با محدودیت های موجود در تحقیقات گذشته مواجه نباشد. لذا ضمن بررسی مدل های ارائه شده تا حال حاضر نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نموده و سعی کرده است ضعف های مدل های پیشین در چگونگیِ بکارگیریِ تکنیک تحلیل پوششی داده ها را مرتفع نماید. بنابراین ضمن عدم استفاده از مدل های شبکه ای تحلیل پوششی داده ها بدلیل پیچیدگی در فرموله کردن و از دست رفتن بخش عظیمی از اطلاعات مفید و لازم، اثرات مدل های شبکه ای را با تکنیک قدرتمند دیماتل لحاظ نموده و مدل پیشنهادی خود را بصورت خطی حل نموده است، تا هم سادگی فرموله کردن مدل های ساده و هم دقت و انعطاف پذیری مدل های شبکه ای را در اختیار داشته باشد.
بنا بر نتایج به دست آمده، مدل ارائه شده ضمن سادگی در حل (بدلیل در نظر گرفتن روابط خطی) دقت و انعطاف پذیری مدل های شبکه ای را نیز لحاظ نموده در عمل بخوبی تمامی ابعاد مورد نظر سازمان را پوشش می دهد، زیرا بر اهداف کلان مطابق با چشم انداز و استراتژیهای سازمان استوار می باشد.
2-3-8-مطالعات مردانی(1390)
با توجه به ضرورت چگونگی شناسایی، اولویت بندی متغیرهای مدل، استقرار، پیاده سازی، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر آنها در کلیه سازمان ها، مردانی در سال 1390 به ارائه روشی جهت طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پرداخته است.
با بررسی مدل های مختلف به کار برده شده در مطالعات و تحقیقات موجود جهت بررسی و سنجش میزان رضایت مشتریان و ارزیابی عملکرد پارک، مشخص گردید که مناظر مدل کارت امتیازی متوازن با توجه به اهداف، سؤالات و جامعه آماری مورد نظر برای تحقیق مورد نظر مناسب می باشد.
بر اساس نتیجه تحقیق، یکی از مهمترین دلایل استفاده پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از کارت امتیازی متوازن، بررسی کارایی کل پارک در طی سال های فعالیت می باشد. از این رو تمامی مدیران و کارشناسان پارک بایستی آگاهی کامل نسبت به فرصت ها، تهدیدات، چالش ها، مشکلات و … ایجاد شده داشته باشند تا بتوانند کارایی کل پارک را بهبود بخشند. بر این اساس، موفقیت کارت امتیاز متوازن تنها توسط کارایی مناظر و فعالیت های آن اندازه گیری نمی شود، بلکه اثربخشی فناوری در پشتیبانی راهبرد سازمانی، توانمندسازی فرآیندهای تجاری پارک، ارتقاء ساختار و فرهنگ آن، افزایش ارزش تجاری پارک و … نیز بایستی در اندازه گیری و موفقیت پارک لحاظ شود و از آنجایی که اکثر پارک ها در جهان و کشور ایران در دنیای رقابتی امروز به دنبال کسب مزیت رقابتی برتر هستند، بنابراین تنها از این طریق است که پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
در نهایت تمامی شاخص های اهداف کلان بحرانی هر چهار منظر کارت امتیازی متوازن شناسایی شدند و جهت ارزیابی عملکرد وارد مرحله تجزیه و تحلیل شدند که مشخص شد کارایی کل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با استفاده از تکنیک پیاده سازی کارت امتیازی متوازن تا پایان سال 1389، 80% بوده است.
2-3-9- مطالعات ابویی(1391)
ابویی در سال 1391 با هدف ترسیم نقشه استراتژی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی یزد و اعتبار
سنجی و مفهوم سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری به تدوین نقشه استراتژی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و اعتبارسنجی آن با مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) پرداخته است.
با توجه به اینکه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد ضمن ارائه آموزش عالی دارای ماهیتی غیرانتماعی است لذادر نقشه استراتژی تدوین شده، این موسسه دو ماموریت اصلی اجتماعی و اقتصادی در راس ماموریتها و فعالیت خود دارد. بنابراین این پژوهش در یک اقدام نوآورانه تلاش نموده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در دو حوزه ماموریتی با دو ماموریت اجتماعی و ماموریت اقتصادی فعالیت میکنند، ترسیم نماید. با بررسی مبانی نظری پژوهش و بررسی مدلها و متغیرهای پژوهش توسط پژوهشگران و صاحبنظران مختلف و بر اساس همپوشانی متغیرهای بررسی شده توسط آنها نقشه استراتژی به دست آمده تلفیق نقشه استراتژی در سازمانهای خصوصی و نقشه استراتژی در سازمانهای عمومی می باشد.در واقع در مدل ارائه شده که در شکل(2-6) نشان داده شده است، ماموریت و وجه مالی در یک لایه قرار می گیرند و اهداف در چهار وجه در زنجیرهای از روابط علی به یکدیگر وابسته هستند.
برای تحقق ماموریت، از منظر مالی چگونه عمل کنیم
ماموریت و وجه مالی
برای تحقق ماموریت، باید به نظر مشتری چگونه بیاییم
وجه مشتری
برای رضایت مشتری، چه فرایندهایی باید سرآمد باشد
وجه رشد و یادگیری
برای تحقق ماموریت، سازمان چگونه باید یاد بگیرد و بهبود یابد
وجه قابلیت سازها
شکل (2-6): مدل ارائه شده در تحقیق)وجه مالی و ماموریت در یک لایه قرار دارند( ( ابویی،1391)
2-4-جمع بندی
در ابتدای این فصل، مبانی نظری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح شد. از دیگر دستاورد های این فصل استخراج مبانی نظری در خصوص برنامه ریزی استراتژیک می باشد. مهمترین مسئله مورد بررسی در برنامه ریزی استراتژیک اجرایی نمودن آن در دنیای فعالیت و دستیابی به اهداف است. مسئله جدید اینکه ترسیم نقشه استراتژی به عنوان حلال مشکلات اجرایی برنامه ریزی استراتژیک اقدامی ساده نیست. لذا در ادامه به مطالعات کویزد و همکارانش (2009)، شاه حسینی(1390)، مردانی(1390) و ابویی(1391) اشاره شد که با بررسی مشکلات موجود در روش های معرفی شده به استخراج بهترین روش جهت ترسیم نقشه استراتژی پرداخته شده است.
در ادامه سعی گردیده است با تدوین مبانی مربوط به روش تحقیق، مراحل اجرای طرح کنونی به تصویر کشیده شود.