دانلود پایان نامه

فرضیه اصلی پنجم: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
1-6 قلمرو پژوهش:
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش: مطالعه رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-6-2 قلمروزمانی : زمانبندی این پژوهش بازه زمانی 1387-1392 میباشد.
1-6-3 قلمرو مکانی: در این پایاننامه بر اساس موضوع جامعه ما، تمامی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-7 بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
حاکمیت شرکتی
عملکرد شرکت
نمودار(1-1).مدل مفهومی بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی وعملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادارقبل وبعد از تحریم،منبع از کمال حسن(2013).
1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-8-1 تعاریف مفهومی
1-8-1-1 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام یا نرخ بازده ارزش ویژه، میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد(تهرانی، 1387ص56).
نرخ بازده دارایی(ROA)- این نسبت بازده حاصل از دارایی بکار گرفته شده را محاسبه می نماید(تهرانی، 1387ص55).
1-8-1-2.Q توبین
یکی از معتبرترین شاخص های عملکرد شرکت ها نسبت توبین، اقتصاددان مشهور است. هرقدر این نسبت بیشتر باشد به معنای ارزش بیشتر این شرکت در بازار سهام است(کمال حسن، 2013).
1-8-1-3.تعداد سهامداران نهادی
سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و… می گویند. تعداد سهامداران نهادی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شود.
نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- سهامداران نهادى مورد نظر پژوهش، اشخاص حقوقى هستند که در بازار اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذارى در سهام سایر شرکت ها بپردازند و مالک بیش از 5% سهام شرکت سرمایه پذیر باشند که بیش تر شرکت هاى سرمایه گذارى، بیمه، بانک ها و صندوق هاى بازنشستگى را شامل مى شود.
1-8-1-4. هیئت مدیره
هیات مدیره از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود. مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت، در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. مسائل اساسی مربوط به هیات مدیره ترکیب هیات و پاداش مدیران اجرایی است. ویژگیهای ترکیب هیات شامل اندازه و ساختار آن ، تعداد مدیرانی که هیات را تشکیل می دهند، نسبت مدیران غیرموظف و ترکیب نقش مدیر عامل و رئیس آن می باشد. که در این تحقیق از بین ویژگی های ترکیب هیات مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس آن(استقلال هیات مدیره) و نسبت مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند(طالب نیا و همکاران، 1390). یکی از مهمترین سازوکارهای داخلی نظام حاکمیت شرکتى، ترکیب هیأت مدیره و نسبت حضور اعضای غیرموظف در آن است که به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاست (رسائیان، 1389). حضور اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، نشانه ای از وجود نظارت مؤثر بر شرکت است (ایزدی نیا، 1391).