دانلود پایان نامه
1-4-2 اهداف فرعی:
مقایسه تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم ها.
مقایسه تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها
1-4-3 اهداف کاربردی: ارائه رهنمودهای اجرایی جهت تعدیل و اصلاح حاکمیت شرکت به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر مالی در شرایط آشفتگی اقتصادی.
1-5 فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اصلی اول: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد از تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر Q توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROE در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی برQ توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تعداد سهامداران نهادی و ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.