دانلود پایان نامه

4.تهیه لیست سیاهی از معاملات تجاری درحال انجام توسط کشور هدف.
5.قطع،تعلیق ولغو کمکهای فنی وبرنامههای آموزشی.
2-11-2.ممنوعیت مالی: ممنوعیت مالی نیز جنبه دیگری از تحریمهای مالی بوده وبه یکی از اشکال ذیل اعمال شدنی است:
1.ممنوعیت بیمهها وسایر خدمات مالی.
2.مالیات برصادرات کشور.
3.ایجاد محدودیتهای مالی وبانکی.
4.تحریم نقل وانتقالات مالی.
5.مسدود کردن داراییهای خارجی کشور.
6.ایجاد ممنوعیت درفروش نفت خام وواردات وفراوردههای نفتی.
7.ایجاد اختلال درگشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور.
8.ایجاد موانع درجذب سرمایهگذاری خارجی(موسسه تدبیر اقتصاد،1387).
2-2-5-4 اهداف تحریمهای اقتصادی
به رغم آنکه تحریمهای اقتصادی باهدف وادار ساختن کشور تحریم شده به تغییر رفتاروخط مشی سیاسی،از طریق تحمیل فشارهای اقتصادی،بهندرت موفقیت آمیز بودهاند،اما همچنان به صورت گسترده بهکارگرفته میشوند.به طوریکه درصد موفقیت تحریمهای اقتصادی درطول سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دربهترین وضعیت، حدود 34 درصد بودهاست(لاپزوکارت وایت،1376).بااین حال تحریمهای اقتصادی ابزاری برای مجازات،تنبیه و ترغیب کشورها و افراد به تمکین در انجام رفتاری خاص است. بنابراین اهداف مختلفی را میتوان از اجرای تحریم درنظر گرفت. به طور کلی کشورهای تحریمکننده باحریمهای اقتصادی کشورهای هدف،اهداف زیر را دنبال میکنند:
1.بازدارندگی:تهدید به تحریم به منظور جلوگیری از نقض تحریم.
2.پیروی:تغییر برخی از جنبههای سیاست داخلی وخارجی کشورهدف.
3.تنبیه:هنگامیکه برای بهوجود آوردن تغییر بسیار دیر است یااین امر بسیار مشکل بنظر میرسد،تنا هدف اعمال تحریم میتواند تغییر رفتار نادرست باشد.
4.بیثباتی:این دف معمولا باتحریمهای یک جانبه ودربرخی موارد تحریمهای چند جانه بهدست میآید.
5.محدود کردن اختلاف:تحریم های تسلیحاتی نمونهای از تحریمهایی است که به دنبال این هدف اعمال میشوند.
6.یکپارچگی:هدف برخی فرستندههای تحریم،تقلید از کشورهای دوست است تا بتوانند از طریق آن حمایت خود راازاین کشور نشان دهند.
7.نمادگری:مقصود از این هدف،ارائه شواهدی دال برنارضایتی فرستنده به مخاطبان وهمچنین طرف دریافت کننده است،اما هیچگونه خسارت مالی جدی بههمراه ندارد.
8.سیگنال دادن:این نوع هدف به دنبال نشان دادن تصمیم قطعی برایجاد خسارت مادی بهوجود میآید.
9.تحمیل:موقعیتهایی که درآن به هدف فشار میآورد تابه منظور تغییر وضع موجود،کار خاصی راانجام دهد مانند اعمال فشار به رئیس حکومت برای پذیرش نتیجه انتخابات.
10.ممانعت:دراینجا هدف تحت فشار قرار میگیرد تا عمل خاصی رابه منظور تغییر وضعیت موجود انجام ندهد.مانند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی .
2-2-5-5 آثار تحریمها بر اقتصاد وبازاهای مالی ایران