دانلود پایان نامه
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63
(4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
مطلب مرتبط :   تبدیل فوریه، دیدگاهها