دانلود پایان نامه
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65
(4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67
(4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69
(4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70
(4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72
(4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74
(4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76
(4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78
(4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره ایجاد اعتماد و اطمینان، اعتماد تعمیم یافته