دانلود پایان نامه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
فهرست جداول
عنوان صفحه
(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد توانمندسازی روان‌شناختی، مدیریت منابع انسانی