دانلود پایان نامه
مالی
برای دستیابی به موفقیت مالی چه تلاشهایی باید صورت گیرد
فرایندهای داخلی
سازمان باید بر کدام یک از فرایندهایش تمرکز بیشتری کند تا بتواند نظر مشتریان را تامین کند
مشتریان
جهت دستیابی به چشم انداز چگونه در نظر مشتریان نمایان شویم
چشم انداز و استراتژی
رشد و یادگیری
چطور می توانیم توانایی هایمان را برای تغییر و توسعه حفظ کنیم تا چشم اندازمان محقق شود.
2-5- مدل مفهومی تحقیق
نمودار(2-8): مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه
در روش تحقیق منظور از روش، مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف خاصی صورت می گیرد و پژوهش ها در واقع ابزارهایی برای رسیدن به واقعیت به شمار می روند. در هر پژوهشی محقق تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید. استفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد.
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد (دلاور، 1391، 192: به نقل از میدانچی، 1392). بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آنها مشخص باشد.
در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا به شرح دقیق روش تحقیق (متدولوژی تحقیق) و چگونگی تجزیه و تحلیل آن پرداخته می شود. سپس جامعه تحقیق تشریح می گردد. در پایان ابزار گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن مورد بررسی قرار می گیرد.
3-2-روش تحقیق
نتایج تحقیق حاضر از نظر قلمرو زمانی طولی- آینده نگر (محدود به سال های 1393 الی 1397 شمسی)، از نظر نوع نتایج کاربردی و توسعه ای، از نظر هدف توصیفی (مطالعه موردی) و از نظر فرآیند اجرای تحقیق ترکیبی یا آمیخته است.
تحقیق حاضر در نظر دارد به منظور دستیابی به اطلاعات نظری (مطالعات موجود و شناخت معیارها و مفاهیم مورد کاربرد) از مطالعه به شیوه کتابخانه ای و جهت استخراج اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل شیوه میدانی (مصاحبه با گروه های خبره) را بکار گیرد. از مهمترین ابزار مورد کاربرد در این تحقیق می توان به پرسشنامه های نیمه ساختاریافته مصاحبه با گروه های خبره و کانونی، جداول و نمودارها اشاره کرد.
روش میدانی به منظور شناخت جهاد دانشگاهی استان سمنان و نیز شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید سازمان و تشکیل ماتریس SWOT و تدوین استراتژیها و در نهایت ترسیم نقشه استراتژی بکارگرفته شده است. روش کتابخانه ای، بررسی تحقیقات گذشته وحرکت در ادامه مسیر آنها را تضمین میکند. روش میدانی با واقع گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد .
با توجه به ماهیت طرح و نیاز به گردآوری اطلاعات کیفی و کمی جهت تدوین بیانیه ماموریت سازمان، شناسایی عوامل داخلی و خارجی ، نیاز به استفاده از روشهای متفاوتی(روش تحقیق ترکیبی( در گردآوری اطلاعات میباشد. در مراحل مختلف طرح روشهای متفاوتی به شرح زیر برای گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف طرح استفاده خواهد شد.
مراحل مختلف تدوین استراتژی بدین شرح می باشد:
1: مطالعه و بررسی ماموریت و چشم انداز سازمان های مشابه
2: تهیه صورت جلسه های نیمه ساختار یافته برای مدیران و مسئولین تصمیم گیر تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان جهت تعیین ماموریت ها و برنامه های تابع شامل استراتژی ها، راهکارها و اهداف و…