دانلود پایان نامه
3-3-1 رودخانه گاماسیاب
رودخانه گاماسیاب از دامنه جنوبی کوه الوند یعنی سرچشمه شاخههای قلقل رود و خرم رود و دامنه شمالی کوه گرین واقع در شمال بروجرد سرچشمه میگیرد. شاخه اصلی آن با نام گاماسیاب از دامنه شمالی کوه گرین با ارتفاع 3623 متر سر چشمه گرفته که پس از مشروب کردن دشت نهاوند در محلی به نام امین آباد با رودخانه هرم آباد (رودخانه ملایر) که در شهرستان ملایر جاری است تلاقی مییابد و در روستای گردیان به قلقل رود که از دره گشانی و سنجوزان واقع در دامنه جنوبی رشته کوه الوند سرچشمه گرفته، میپیوندد.گاماسیاب سپس با رودخانه خرمرود تلاقی میکند و وارد استان کرمانشاه میشود. رودخانه گاماسیاب پس از اضافه شدن دینور و عبور از شهرستان بیستون در 10 کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه به رودخانه قرهسو می پیونددکه پس از تلاقی آن را سیمره مینامند. طول رودخانه گاماسیاب 110 کیلومتر با وسعت حوضه 11459 کیلومتر مربع است و پهنای رودخانه از 20 تا 50 متر و عمق آن از 5/0 تا 2 متر متغییر است.
3-3-2 رودخانه خرمرود
رودخانه خرمرود خود از دو سرشاخه کبوترلانه و قرهچای تشکیل شده که قره چای از استان همدان وارد شهرستان کنگاور گردیده و سپس به رودخانه کبوتر لانه که از سراب کبوتر لانه سرچشمه گرفته، میپیوندد و خرمرود را تشکیل می دهند. پس از به هم پیوستن گاماسیاب و خرم رود، گاماسیاب از محلی به نام دوآب بطرف غرب تغییر مسیر داده و وارد بستر کوهستانی میشود. این رودخانه دشتهای جنوبی کنگاور را مشروب نموده و سپس سراب صحنه به آن اضافه شده و در ادامه مسیر نیز رودخانه دینور به آن میپیوندد.
3-3-3 رودخانه دینور
رودخانه جامیشان سرشاخه اصلی دینور بوده که خود از دو زیرشاخه تشکیل میشود؛ اولی از ارتفاعات کوههای خورتاب و سرسگاز سرچشمه میگیرد و در جهت جغرافیای شرقی-غربی ادامه مسیر میدهد. این رودخانه پس از طی مسیری بالغ بر 24 کیلومتر از جنوب شهرستان سنقر کلیائی عبور می نماید. شاخه طولانیتر جامیشان در ادامه مسیر خود در نزدیکی محلی به نام خنجرآباد، زیر شاخه دیگری را دریافت مینماید. این شاخاب از ارتفاعات کوههای پنجه و درقلعه و در جهت جغرافیایی شمال غربی-جنوب غربی جریان مییابد و نهایتا به شاخه اصلی رودخانه جامیشان وارد میشود.این رودخانه پس از عبور از محل خنجر آباد به سمت شمالی-جنوبی تغییر مسیر داده و در ادامه پس از گذر از ایستگاه پیرسلمان از ساحل راست، رودخانه عالی سیاه، ارمنی جان به آن میپیوندند سپس از ساحل چپ، رودخانه مریمنگار به آن میریزدکه پس از آن این رودخانه دینور نامیده میشود. در ادامه مسیر از ساحل راست، رودخانه تلخاب به آن اضافه میگردد و از آن پس وارد گاماسیاب میشود. در شکل 3-2 طرح کلی رودخانه و ایستگاههای حوضه نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه استراتژی های مدیریت دانش، دیدگاه رشد و یادگیری

شکل 3–2 طرح کلی رودخانه و ایستگاه های حوضه گاماسیاب
3-4 دادههای هیدرولوژیکی
هر گونه طرح و برنامه ریزی که در حوضه های آبریز صورت می گیرد باید بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به هیدرولوژیکی آن حوضه باشد. پیش بینی صحیح عملکرد حوضه نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق متغییرهای تأثیر گذار آن در گذشته است. در این راستا از روشهای علم آمار و احتمالات استفاده میشود؛ با کمک آمار پارامترهایی را که بیانگر خصوصیات یک متغیر هستند، محاسبه نموده سپس با کمک علم احتمالات از این پارامترها استفاده میشود و چگونگی احتمال وقوع آنها در آینده محاسبه میگردد.
آمار سالیانه و ماهیانه دبی ایستگاههای موجود در سطح حوضه گاماسیاب در این تحقیق ارائه شدهاند و این دادهها مبنای آنالیز و محاسبات قرار گرفته است. بمنظور تحلیل آماری مقادیر دبی ایستگاههای هیدرومتری مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات داده ها محاسبه گردیده است.
میانگین، تخمینی از متغیر است که احتمال وقوع آن درآینده بیشتر از هر مقدار دیگر میباشد. برخی پارامترهای آماری نیز نشان دهنده چگونگی تغییرات یا پراکندگی دادهها در اطراف میانگین میباشند. با کمک این پارامترها میتوان به نحوه پراکنش دادهها پیبرد از جمله این پارامترها انحراف معیار میباشد و واحد آن همان واحد مربوط به دادههاست. بر این اساس انحراف سری ماهانه و سالانه آبدهی در محل ایستگاههای هیدرومتری محاسبه گردیده و نتایج حاصل ارائه شدهاند. ضریب تغییرات از تقسیم انحراف معیار به میانگین حسابی داده ها بدست میآید. این پارامتر آماری بی بعد بوده و معمولاً به صورت درصد بیان میگردد. برای آنکه بتوان معیاری از تغییرات نسبی دادهها نسبت به میانگین داشت از این پارامتر استفاده میگردد. این پارامتر میزان تغییر پذیری منبع آبی (آبدهی رودخانه) را در یک دوره زمانی معین بیان میکند.
3-4-1 ایستگاههای حوضه
در این تحقیق، آمار ایستگاههای هیدرومتری برروی رودخانه گاماسیاب و شاخههای آن جمع آوری گردید. در جدول (3-2) مشخصات ایستگاهها بر روی این رودخانه در شاخههای اصلی و فرعی آمده است.
کلیه اطلاعات و داده های مربوط به دبی از طریق معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دریافت شدکه شامل اطلاعات دبی روزانه کلیه ایستگاه های موجود در حوضه مورد مطالعه است. با توجه به دوره آماری مورد نظر و اهداف تحقیق تعدادی از ایستگاهها حذف گردیده است. در ذیل به معرفی ایستگاه هایی که در این مطالعه از داده های آنها استفاده گردیده می پردازیم:
3-4-1-1 ایستگاه پلچهر
این ایستگاه به لحاظ دارا بودن آمار آبدهی و رسوب، بعنوان یکی از منابع اصلی اطلاعاتی در محدوده مورد مطالعه جهت محاسبات رسوب و کنترل مقادیر در حوضه آبریز گاماسیاب در نظر گرفته شده است. این ایستگاه در نزدیکی سد بیستون واقع گردیده و حوضه آبریز آن 10480 کیلومتر مربع میباشد. این ایستگاه از سال آبی 39-1338 تا کنون فعال است.
3-4-1-2 ایستگاه دوآب
این ایستگاه در سال 1348 تاسیس شده و تا کنون فعال میباشد. محل آن در ورودی رودخانه گاماسیاب به استان کرمانشاه و پس از اتصال آن با خرمرود است که اطلاعات آن به صورت روزانه موجود می باشد.
3-4-1-3 ایستگاه آران
ایستگاه آران برروی رودخانه خرمرود و در نزدیکی اتصال آن با گاماسیاب در سال 1333 تأسیس گردید.
3-4-1-4 ایستگاه پل حاجی آباد