دانلود پایان نامه
با توجه به نبود ایستگاه اندازهگیری برروی همهی شاخههای رودخانه اقدام به برآورد آب میان حوضهای نمودیم. در ابتدای رودخانه خرمرود ایستگاه پل حاجیآباد در نزدیکی سد آناهیتا برروی شاخه کبوترلانه و در انتهای آن ایستگاه آران قراردارد. سپس برای برآورد آب میان حوضهای مقدار دبی ایستگاه پل حاجی آباد را از دبی ایستگاه آران کم کرده و نام آنرا mid1 نامیدیم. در این محاسبات در بعضی از ماههای سال مقادیر منفی به دست آمد که عمدتا این مقادیر در ماههایی مشاهده گردیده که درآن بیشترین مقدار برداشت کشاورزی رخ می دهد(خرداد،تیر، مرداد) که با توجه به ناچیز بودن این مقادیر و عدم تأثیر آنها بر محاسبات از این مقادیر صرف نظر شده و بجای مقادیر منفی، صفر قرار داده شده است.
در رودخانهی دینوره بازه بین ایستگاه پیر سلمان و حیدر آباد اقدام به برآورد آب میان حوضهای نمودیم که برای این کار مقادیر دبی ایستگاههای پیرسلمان و سد کله جوب را از دبی ایستگاه حیدر آباد کم کرده و مقادیر بدست آمده را تحت نام mid2 در مدلسازی اعمال نمودیم. البته لازم به ذکر است که در این مقادیر همانند mid1 اعداد منفی مشاهده گردیده که با این مقادیر نیز همانند قبل برخورد شد.
از ورودی رودخانه گاماسیاب به استان تا ایستگاه پل چهر نیز نیاز به محاسبه مقادیر دبی میان حوضهای بود که برای این کار به کمک ایستگاه های پلچهر، حیدر آباد و دوآب، این مقادیر محاسبه و تحت نام mid3 در مدلسازی اعمال شد.
3-4-3 تبخیر
تبخیر در محل ساختگاه سد از جمله داده های مورد نیاز برای مدل سازی در نرمافزار WEAP میباشد که این بخش از اطلاعات هیدرولوژیکی را نیز مانند سایر موارد از طریق معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه دریافت شد. در جدول 3-3 میزان تبخیر ماهانه در محل ساختگاه هر سد بصورت جداگانه آورده شده است.
جدول 3–3 میزان تبخیر در سطح آزاد در محل ساختگاه سد
نام سد مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور سالانه
آناهیتا 2/94 1/50 8/29 5/30 4/43 2/80 122 165 201 217 193 147 1375
بیستون 188 99 55 46 44 79 127 165 247 305 297 259 1915
قشلاق 108 68 44 32 42 69 122 154 186 199 187 150 1361
جامیشان 128 76 44 37 45 76 117 161 207 234 225 183 1534
3-5 سدهای حوضه
در حوضه گاماسیاب خصوصا در مرزهای استان کرمانشاه سد در حال بهرهبرداری موجود نمی باشد و تنها سه سد در دست ساخت و یک سد هم در دست مطالعه است که به زودی ساخت آن آغاز میگردد. در این بین سد های دیگری نیز جهت ساخت توسط شرکت آب منطقه ای مورد مطالعه قرار گرفته است اما هرکدام به دلایلی به مرحله ساخت نرسیدند در ذیل به معرفی این سد ها می پردازیم که همانا هدف این مطالعه برسی اثرات سد های بالادست بر سد و نیاز های پایین دست خود می باشد.
سد جامیشان
سد مخزنی جامیشان برروی رودخانه جامیشان در جنوب غربی شهرستان سنقر در نزدیکی روستای پیرسلمان و ایستگاه هیدرومتری پیرسلمان با طول جغرافیای 47.44139 و عرض 34.69167 در دست ساخت است. آورد رودخانه در محل سد برابر 65/57 میلیون متر مکعب میباشد. مطالعات طراحی آن در سال 80 توسط شرکت آبدان فراز شروع شد اما عملیات ساخت آن از سال 89 آغاز گردید و طبق پیش بینی ها در سال 94 به بهره برداری خواهد رسید. این سد با حجم نرمال 62.8 میلیون متر مکعب با هدف: 1-کمک به بهبود آب اراضی چمچمال، 2-تأمین آب زراعی مورد نیاز منطقه بویژه بهبود و توسعه اراضی کشاورزی منطقه میان راهان، 3-کنترول سیلاب و جلوگیری از خسارات ناشی از آن [31].
سد قشلاق
سد قشلاق از نوع سنگ ریزهای با هسته رسی برروی رودخانه مریمنگار در دست ساخت است. محل این طرح در مختصات جغرافیایی 47.65222 طول جغرافیایی و 34.59945 عرض جغرافیای می باشد. ساختگاه این سد در 15 کیلومتری شمال شرقی شهرستان صحنه در درهای سرسبز واقع گردیده است. مرحله اول مطالعه سال 81 و عملیات ساخت آن از سال 1388 آغاز گردید و طبق برنامه ساخت در سال 96 به بهرهبرداری خواهد رسید. حجم 50 میلیون متر مکعبی این سد جهت تأمین نیاز کشاورزی ، شرب وصنعت شهرستان صحنه وتأمین بخشی از کمبود شبکه دشت چمچمال مورد استفاده قرار خواهد گرفت [32].
سد آناهیتا (کبوترلانه)
سد مخزنی کبوترلانه برروی سرابی به همین نام در دست ساخت میباشد. ساختگاه این سد در 5/1 کیلومتری روستای قرهگوزلو و 10 کیلومتری شهرستان کنگاور به طول جغرافیای 47.86666 و عرض 34.51667 واقع گردیده است. این سد از نو خاکی با هسته رسی با حوضه آبریزی به وسعت 91 کیلومتر مربع میباشد. حجم سد در تراز نرمال 6/24 میلیون مترمکعب و توان تنظیمی آن 2/32 میلیون متر مکعب است. هدف از ساخت این سد توسعه و بهبود کشاورزی منطقه تا 4100 هکتار، تامین آب شرب شهرستان کنگاور و همچنین نیاز صنعت شهرستان است [33].
سد بیستون
جایگاه سد مخزنی بیستون در فاصله یک کیلومتری شمال روستای کاوره لوان برروی دره کرانی قرار دارد. این سد از نوع سنگ ریزهای با هسته رسی است که با استفاده از پمپاژ آب رودخانه را به محل ساخت سد با مختصات طول جغرافیای 47.37938 و عرض جغرافیای 34.25409 که از بستر رودخانه فاصلهای 3990 متری دارد، در انتقال می دهد. حوضه بالا دست این سد با وسعت 5/10867 کیلومتر مربع و متوسط بارندگی 5/407 میلیمتر در محدوده ناحیه خشک و سرد دومارتن قرار دارد. آورد رودخانه در محل سد 4/975 میلیون متر مکعب است. این حوضه شامل سدهای فوق الذکر بوده و در واقع سد بیستون در پایین دست سه سد جامیشان، آناهیتا و قشلاق قرار دارد. حجم نرمال سد در تراز 1350 معادل 58/32 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی آن برابر 43/51 میلیون متر مکعب است. حداکثر توان سیستم انتقال سد از رودخانه به سد برابر 5/3 مترمکعب بر ثانیه طراحی شده است. هدف اصلی ساخت سد بیستون تأمین نیازهای آبی صنایع واقع در شرق شهر کرمانشاه میباشد [30].
جدول 3-4 مشخصات سدهای حوضه