دانلود پایان نامه
گفتار دوم – اشتباه غیر موثر
اشتباه غیر موثر و آن اشتباهی است که مخل عملیات ثبتی نبوده و موجب ابطال عملیات ثبتی نمی شود به عبارتی اشتباهات غیر موثر آنهایی هستند که در جریان امر هیچگونه تاثیر و خللی در اصل موضوع ایجاد نمی کند .
بدیهی است که این اشتباهات در هر مرحله ای ممکن است اتفاق بیفتد یعنی همان طوری که در آگهی نوبتی ممکن است اشتباه وجود داشته باشد, در آگهی تحدید حدود، در تفکیک در مزایده در حراج و کلیه مراحل نیز اشتباه ممکن است واقع شود و همان طوری که قبلاً نیز عنوان شد این اشتباهات ممکن است موثر یا غیر موثر باشد و باز ممکن است این اشتباهات از طرف متقاضی باشد یا از طرف ادارات ثبت.
ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 بدین شرح مقرر میدارد که «در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد». به هیات نظارت اجازه داده است که 1) اشتباهات را اعم از موثر و غیر موثر فهرست نماید. 2) به روسای ثبت که مقتضی بداند مجوز دهد که راساً نسبت به رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک اقدام نماید بنابراین هیات نظارت در جلسه مورخه 6/11/1333 به روسای ثبتی که به موجب ابلاغ سازمان ثبت اجازه امضای اسناد مالکیت و دفتر املاک را دارند اجازه داده است که نسبت به اشتباهات قلمی در ثبت املاک و اشتباهات در جریان ثبت در موارد دیگر که ذیلاً شرح داده خواهد شد شخصاً رسیدگی و اعلام رای نمایند. در این راستا بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنوان تفویض اختیار هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی مقرر می دارد که «چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می باشد و از طرفی در امور جاری هیات نظارت ملاحظه می شود و نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه آقایان روسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیات) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطلب به عمل می آید مدتها وقت مامورین محلی و هیات نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تاخیر می افتد علی هذا هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده 10 آیین نامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخه 28/3/1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره 3700 مورخه 24/8/1352 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیات به عهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می شود به شرح ذیل تایید و تصویب می نماید.
گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود)
اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او
اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردیکه نام خانوادگی اساساً آگهی نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.
در ارتباط با بند فوق شورای عالی ثبت رایی دارد که به علت وجود اشتباه موثر جریان عملیاتی ثبتی را قابل تجدید دانسته و رای هیات نظارت را در تجدید آگهی نوبتی تایید نموده است رای مورخه 14/8/43 شورای عالی ثبت بدین شرح است:
متقاضی ثبت ملکی پس از پذیرش تقاضای وی آنرا به شخصی بنام حسین واحدی فرد منتقل کرد در آگهی نوبتی کلمه فرد ساقط شد و هیات نظارت اشتباه را موثر دانست و دستور تجدید آگهی ها را داد رای شوری- بر رای هیئت نظارت ایرادی وارد نیست .
اشتباه در محل وقوع ملک در صورتیکه طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.
اشتباه در نوع ملک (مثلاً بجای باغ در آگهی خانه مسکونی قید شود)
اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن
اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردیکه اشتباه در اظهارنامه هم بعمل آمده باشد.
اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت
در مواردیکه تقاضا بدیگری منتقل شده و پرونده حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی های نوبتی بنام انتقال دهنده منتشر شده باشد.
بنابراین هر یک از موارد فوق اگر در آگهی نوبتی (اولین آگهی اداره ثبت) اشتباهی قید شود اعم از اینکه از طرف متقاضی باشد، یا اداره ثبت اطلاعات مزبور را اشتباهی آگهی نماید در عداد اشتباهات موثر بوده و جریان عملیات ابطال شده و مجدداً بایستی از اول آگهی شود.
گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی
اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد.
اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه
شورای عالی ثبت در مورخ 24/5/1346 در این مورد مبادرت به صدور رای نموده به بدین شرح:
نام خانوادگی متقاضی ثبت در آگهی نوبتی درج نشد. متقاضی معتقد است چون نام پدر او در آگهی قید شده و در دهات معمولاً اشخاص را با نام پدر بهتر می شناسند تا با نام خانوادگی و غرض مقنن از ذکر نام و نام خانوادگی در آگهی نوبتی این است که مردم مالک را شناخته و اگر نسبت به ملک او خود را ذیحق می دانند اعتراض کنند و این غرض حاصل و محقق شده است نباید آگهی نوبتی تجدید شود ولی هیات نظارت رای به تاثیر اشتباه مذکور و تجدید آگهی داد رای شوری- با توجه به جریان کار در این مورد اشتباه موثر بنظر نمی رسد) جناب دکتر جعفری لنگرودی در شرح این رای می نویسند که رای شوری براساس اصل طریقیت امور صادر شده است لکن باید قبلاً تحقیقات در محل می شد که مسمی بنام متقاضی با توجه باسم پدرش در آن قریه یکنفر است یا بیشتر در صورت اول رای بالا اشکال ندارد.