دانلود پایان نامه

براساس بند 2 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تحدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد. این بند مربوط به اشتباهات رخ داده در جریان مقدماتی ملک است که تاکنون ملک ثبت دفتر املاک نشده است». هرگاه در جریان مقدماتی اشتباه موثری واقع شود هیات نظارت آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی را که اشتباه در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت را تجدید یا تکمیل و یا اصلاح می نماید مهمترین موضوع در این بند اینست که این بند شامل املاکی است که ثبت دفتر املاک نگردیده است در صورتیکه هیات نظارت رای بر تجدید آگهی نوبتی صادر نماید آگهی مزبور فقط یک نوبت انتشار می یابد در این مورد اگر هیئت نظارت اشتباه را موثر تشخیص دهد می تواند عملیات مقدماتی را اصلاح یا تکمیل و یا تجدید نماید به عنوان مثال اگر در مندرجات اظهارنامه از لحاظ مشخصات متقاضی ثبت یا مشخصات ملک اشتباهی واقع شود مانند اینکه در شماره پلاک اصلی، پلاک فرعی، نوع ملک، شماره بخش و مساحت ملک یا نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه محل صدور و یا سایر مشخصات متقاضی اشتباه شده باشد اصلاح و یا تکمیل موارد مزبور با هیئت نظارت است یا در صورت اشتباه در آگهی های نوبتی یا تحدید حدود هیات نظارت آن را بررسی و با توجه به اهمیت اشتباه تصمیم مقتضی می گیرد.
1- هر گاه هیات اشتباه را موثر تشخیص ندهد دستور ادامه عملیات را صادر می نماید.
2- در صورت یکه هیات تشخیص دهد که قسمتی از اظهارنامه ناقص بوده است.
3- در صورت اشتباه در آگهی نوبتی (ماده 11 ق.ثبت) یا اشتباه در آگهی تحدید حدود دستور تجدید آگهی ها را بدهد که بندهای 3 الی 16 ماده 2 آئیننامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض در این خصوص راهکارهای لازم را ارائه داده است. شایان ذکر است که مطابق بند 370 مجموعه بخشنامه های ثبتی دستور تجدید آگهی نوبتی موجب نمی شود تا آگهی تحدید حدود نیز تجدید شود مگر اینکه در رای هیات نظارت تجدید آ گهی تحدید حدود نیز قید شود .
نمونه رای صادره توسط هیات نظارت بشماره 3422 مورخ 30/8/68 در ارتباط باغ بند 2 ماده 25
بر ای گزارشهای اداره … و ضمائم آن مربوط به پرونده ثبتی پلاک شماره 10 فرعی از 1224 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی …. مبنی بر اینکه مساحت یک باغ در اظهارنامه 931 مترمربع قید شده در صورتیکه در مقام تحدید حدود مساحت آن 20/983 مترمربع تعیین گردیده است طبق بررسی محلی معلوم گردیده که حدود و طول متر ابعاد اظهارنامه تغییر نکرده و حد فاصل با مجاورین به نحوی است که موقع قبول ثبت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و وقوع اشتباه بر اثر بی دقتی مهندس نقشه بردار هنگام قبول ثبت به وجود آمده است و در آگهی های نوبتی مساحت قید نگردیده است هیات نظارت اداره کل ثبت استان … در جلسه مورخ 30/1/68 پس از ملاحظه سوابق و مشاوره به اتفاق چنین رای داده است ر ای هیات- با توجه به محتویات پرونده وقوع اشتباه محرز تشخیص و مقرر می گردد ثبت محل نسبت به اصلاح مساحت مندرج در اظهارنامه پلاک فوق از 931 مترمربع به 20/983 مترمربع یا حضور متقاضی یا قائم مقام او اقدام نماید و عملیات ثبتی را ادامه دهد.
این رای طبق بند 2 از ماده 25 قانون ثبت صادر و قطعی است.
رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه … و عضو هیات نظارت
رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه ………………………….
مدیر کل ثبت استان …
همانطوریکه از مفاد رای هیات نظارت بر می آید اشتباه مزبور موجب ابطال عملیات ثبتی نگردیده و علت آن بعلت سهل انگاری و بی دقتی مامور ثبتی بوده که با دستور هیات نظارت در حضور متقاضی قابل اصلاح بوده و سپس عملیات ثبتی ادامه پیدا می کند.
بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت
براساس بند 3 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد».
این بند در ارتباط با املاکی است که ثبت دفتر املاک گردیده است و بر اثر عدم توجه و دقت نویسنده هنگام ثبت ملک یا ثبت انتقالات در دفتر املاک و تحریر سند مالکیت اشتباهی رخ داده و در واقع این اشتباه قلمی است و یا اینکه ثبت دفتر املاک مغایر یا مخالف با سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد در این خصوص لازم به توضیح است که اگر اشتباه را قبل از امضاء و تکمیل ثبت دفتر املاک مامور ثبت متوجه شود خودش اقدام به اصلاح می نماید ولی اگر بعد از اینکه اشتباه وارد دفتر ثبت املاک شود و مامور آنرا تکمیل نماید و بعداً به وقوع اشتباه متوجه شود یا متعاقباً مغایرت آن با اسناد رسمی و یا حکم دادگاه معلوم گردد در این صور ت موضوع در هیات نظارت مطرح و اصلاح دفتر املاک و سند مالکیت طبق رای هیات نظارت انجام می گیرد این رای صادره هیات نظارت نیز قطعی است رای زیر از مصادیق بند 3 می باشد.
ثبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413 مترمربع به پلاک 28/103 ورامین پذیرفته شده و تحدید حدود با ابعاد و مساحت معین تعیین و سند مالکیت بر طبق تحدید انجام شده صادر و تسلیم گردیده است بعداً با رسیدگی که حسب درخواست مالک به عمل آمده معلوم شد بدون هیچگونه تغییری در ابعاد تعیین شده مساحت ملک مذکور 475 مترمربع میباشد یعنی در امر مساحی قبلاً اشتباه شده و تصرف مالک در اضافه مذکور و عدم تجاوز و تعارض وسیله ثبت مربوط تصدیق شده لذا هیات نظارت در ثبت استان تهران در رای شماره 8529 مورخ 24/6/73 چنین رای داد «با توجه به محتویات پرونده نسبت به اصلاح مساحت پلاک مورد گزارش در دفتر املاک و سند مالکیت و سایر سوابق به نحو صحیح و پس از وصول هزینه های قانونی نسبت به مقدار اضافی اقدام نمائید » در خصوص رای مزبور چون سند مزبور صرفاً اشتباه قلمی از جانب نویسنده سند بوده و وارد دفتر املاک شده مراتب در هیئت نظارت مطرح گردیده است و چون باستناد رای هیات نظارت تجاوز و تداخل نسبت به مجاورین بعمل نیامده است یعنی اصلاح سند موجب ضرر اشخاص دیگر نمی باشد پرونده بدون ارجاع به مراجع قضایی در خود اداره ثبت حل و فصل می شود.
در صورتیکه اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مسئول ثبتی متوجه اشتباه مزبور میگردید به هیات نظارت نیز لازم نبود گزارش شود خود مسئول مربوطه مراتب را شخصاً اصلاح می نمود.
مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی
رای زیر از مصادیق مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی موضوع قسمت آخر بند 3 میباشد به موجب پرونده کلاسه شورایعالی ثبت قسمت املاک سند مالکیت ششدانگ یک قطعه به مساحت 350 مترمربع تحت پلاک 5716 فرعی از 346 بخش ده تهران بنام آقای نصرت اله… صادر گردیده است که به موجب سند انتقال قطعی شماره 68645- 19/8/58 دفتر اسناد رسمی 72 تهران به آقای علی …. واگذار گردیده است. بعلت عدم ثبت خلاصه معامله سند مذکور در دفتر املاک و صدور حکم از دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر مصادره اموال مالک قبلی به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان سند مالکیت پلاک مذکور بنام بنیاد صادر شده است با ارائه سند مالکیت اولیه از طرف خریدار سند قطعی فوق الذکر (آقای علی …) و احراز اصالت سند مذکور و با صدور اخطار و مطالبه سند مالکیت و گذشت 7 ماه و خودداری بنیاد از ارسال سند مالکیت موضوع در هیات نظارت ثبت استان مطرح و هیات بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است «در صورت ارائه سند مالکیت صادره، پلاک مورد گزارش بنام بنیاد مستضعفان ابطال و ضبط سند مالکیت مذکور بلامانع خواهد بود در غیر اینصورت موکول به رسیدگی و امعان نظر مراجع ذیصلاح قضایی است» یعنی هیات نظارت می گوید اگر بنیاد مستضعفان اصل سند مالکیت را جهت ابطال به اداره ثبت ارائه ننماید اداره ثبت هیچگونه اقدامی نمی تواند انجام بدهد که این ر ای هیات نظارت مورد اعتراض وکیل خریدار قرار می گیرد و با طرح موضوع در شورایعالی ثبت شورا بشرح ذیل مبادرت بصدور رای کرده است.
مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک)
با توجه به سوابق امر چون پلاک 5716/346 بخش 10 تهران طی سند شماره 68645-19/7/58 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 74 تهران مورد انتقال واقع شده و در واقع در زمان صدور حکم مصادره مالک اولیه دیگر مالکیتی نسبت به پلاک مذکور نداشته است لذا صدور سند مالکیت بنام بنیاد مستضعفان به استناد حکم صادره فوق الاشعار موردی نداشته است و شورا ضمن نقض رای هیات نظارت ثبت استان تهران مقرر میدارد که سند مالکیت پلاک فوق الذکر که بنام بنیاد مستضعفان صادر گردیده است را زائد تلقی و مراتب را در سوابق دفتر املاک و دفاتر اسناد رسمی تابعه و بنیاد مستضعفان منعکس نماید .
همانطوریکه از مفاد رای معلوم می شود اشتباه مزبور از دفتر املاک ناشی شده است زیرا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم املاک قبلا پلاک موجود را از اداره ثبت و بخش مربوطه استعلام می نمایند و پس از احراز مالکیت مالک و عدم وجود سایر اشکالات و موانع تنظیم سند نسبت به تنظیم معامله بنام خریدار اقدام مینمایند و پس از امضاء متعاملین سند و تکمیل آن سر دفتر خلاصه معامله سند را ظرف 5 روز به اداره ثبت می فرستد و اداره ثبت نیز باید بلافاصله مطابق ماده 104 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 و طبق بند 1 ماده مزبور که مقرر داشته (در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول در زیر ثبت ملک ثبت و خروج آنرا از مالکیت مالک اولی نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند) اقدام نماید بنابراین اگر دفتر املاک خلاصه ارسالی از دفترخانه را در موعد مقرر ثبت دفتر املاک میکرد مالک جدید مشخص میشد و در دفتر املاک مالکیت بنام مالک قبلی نمی ماند تا متصدی دفتر املاک نیز به اشتباه در استعلام نام مالک قبلی را به عنوان مالک ملک اعلام نماید. پس بند مزبور (4) شامل دو فرض است :