دانلود پایان نامه

با توجه با آورد بالای رودخانه، در شرایطی که نیازها را در صفر ضرب شد (تنها نیاز زیست محیطی و تبخیر از منبع کسر میشود) در بیش از 95 درصد شرایط سد پر خواهد بود و در شرایطی که نیاز های موجود سد را در ده ضرب شد در این شرایط نیازهای سدهای بالا دست(سد قشلاق، آناهیتا و جامیشان) نیز در ده ضرب شدهاند که این عامل باعث کاهش شدید در آورد رودخانه خواهد شد و به همین دلیل مطابق انتظار میزان درصد زمانی پر بودن سد بیستون به شد کاهش یافته و تقریبا در تمام اوقات میزان آب موجود سد برابر با میزان حجم مرده آن است.

شکل3-7 درصد زمانی حجم بودن سد قشلاق در ضرایب مختلف نیازها
در سد مخزنی قشلاق درصد زمانی حجم سد به مانند دو سد قبل با تغییر میزان نیازهای آن واکنش مناسبی داشته است. همان گونه که از شکل پیداست با افزایش تقاضا میزان درصد پر بودن حجم سد رو به کاهش نهاده است.

شکل3-8 درصد زمانی حجم بودن سد جامیشان در ضرایب مختلف نیازها
همچنین کارایی مدل در منظور نمودن تغییرات حجم سدها در صورت پر یا خالی بودن آنها در ابتدای دوره شبیهسازی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج شبیه سازی در شکل (3-9) نشان داده شده است.

شکل 3-9 مقایسه نمودار درصد زمانی حجم سدهای حوضه در حالت پر یا خالی
اشکال فوق بیانگر عکس العمل مناسب مدل به تغییرات اعمال شده و همخوانی با شرایط واقعی میباشد. پیداست که باافزایش ضریب نیازها، درصد زمانی حجم سد رو به کاهش است. همچنین همانطور که از شکل پیداست خالی و یا پر بودن مخزن سد تنها تأثیر اندکی در عملکرد بلند مدت سد خواهد داشت.

مطلب مرتبط :   روش ها و ابزار گردآوری و سنجش اطلاعات، مفهوم سرمایه اجتماعی

فصل چهار
بررسی سناریوهای مختلف 4-1 مقدمه
بعد از حصول اطمینان از صحت مدلسازی، در این پژوهش چند سناریوی مختلف جهت بررسی عملکرد حوضه در یک دوره زمانی 40 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. این سناریوها و نتایج حاصل از تحلیل آنها در ادامه ارائه شده است.
4-2 سناریو 1
این سناریوی شامل دو بخش الف و ب می باشد. در هر دو بخش فرض میشود که هیچ سدی در شبکه جز سد بیستون موجود نباشد و تنها نیازهای سد بیستون اعمال میگردد. البته حقابه های موجود لحاظ گردیده است. شماتیک طرح در شکل 4-1 نمایش داده شده است. علائم به کار گرفته شده در جدول سمت راست شکل 4-1 به ترتیب از بالا شامل،سد، رودخانه، حداقل نیاز زیست محیطی، لینک انتقال آب، سایت تقاضا، لینک انتقال آب برگشتی و در آورد میان حوضهای به کار گرفته شده است. در هر دو سناریو نیاز زیست محیطی باتوجه به آورد طبیعی سد و با استفاده از روش مونتانا اعمال گردیده است.

شکل4-1 طرح کلی سناریوی 1 در مدل WEAP
4-2-1 سناریوی 1 الف
در این بخش فرض میشود که هیچ محدودیتی در توان انتقال خط انتقال سد انحرافی به سد بیستون وجود نداشته باشد. در این حالت مجموع نیازهای سد بیستون برابر با 3/53 میلیون مترمکعب خواهد بود. که از این مقدار 76/38 میلیون مترمکعب مربوط به بخش صنعت و 54/14 میلیون مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی است. این مقادیر بطور کامل توسط سد تأمین خواهد شد.
همچنین از آورد 975 میلیون مترمکعبی رودخانه در محل سد انحرافی، 76/955 میلیون مترمکعب آن از طریق خط انتقال به سد خارج از بستر بیستون انتقال مییابد که بخش عظیمی از آن سرریز خواهد گشت و نیز 57/43 میلیون مترمکعب بعنوان نیاز زیست محیطی در نظر گرفته شده در جریان رودخانه باقی خواهد ماند. باتوجه به مقادیر فوق الذکر در 88 درصد مواقع سد بیستون پر خواهد بود (شکل 4-2).