دانلود پایان نامه
Hoffو همکاران (2011) حوضه رودخانه اردن که با کمبود شدید منابع آب روبرو است را مورد بررسی قرار دادند. مدیریت یکپارچه منابع آب این حوضه به دلیل مرزی بودن با کنشهای سیاسی درهم تنیده است. نتایج نشان داد که تغییرات آب و هوایی و اجتماعی-اقتصادی کلید محرک کمبود آب در حوضه است. نتایج برخی سناریوهای اجتماعی اقتصادی بالا دست، و سایر سناریوها در پایین دست، کل نیازهای تأمین نشده، در مقایسه با سناریوی وضع موجود نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی و اقتصادی نقش بسیار مهمی در امنیت آینده آب در حوضه رودخانه اردن دارا میباشد[17].
Mabmann و همکاران (2012) جریان آب سطحی و زیرزمینی حوضه Zabadani واقع در شمال دمشق را با استفاده از لینک کردن دو مدل MODFLOW و WEAP، بررسی نمودن. آنها خاک را با توجه به میزان نفوذ پذیری به 48 لایه تقسیم کردند تا بتوان بیلان آب را بخوبی و با دقت بالا مدل نمود. در سناریوی A فرض می شود که با توجه به رشد جمعیت نیاز آب آشامیدنی تا سال 2017 دو برابر شود و از سوی دیگر با تغییر آبیاری کشاورزی به قطرهای نیاز آبیاری 30 درصد کاهش یابد. تغییرات آب و هوایی بر اساس مدل پیش بینی ECHAM4 در سناریو B در نظر گرفته شده است. هر دو سناریو منجر به بیلان منفی آب و در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی میگرد[18].
Harma و همکاران (2012) جریان آب سطحی حوضه Okanagan واقع در ایالت British Columbia، امریکا را با استفاده از نرمافزار WEAP مدل نمودند. آنها با در نظر گرفتن شرایط بیولوژیکی، اجتماعی، استفاده اراضی و نیاز شهری نشان دادن که سیستم های ذخیره سطحی موجود قادر به تأمین نیاز شهری با توجه به در نظر گرفتن بارش نرمال تا سال 2050 نخواهد بود. همچنین در دو سناریوی (تغییرات آب و هوای و پوشش اراضی) منابع موجود برای ارضای تقاضاهای بخش کشاورزی و شهری با کمبود مواجه خواهند بود[19].
Azlinda و Mohd (2012) حوضه Selangor، مالزی را از جهت وضعیت عرضه و تقاضا بااستفاده از سیستم برنامهریزی و ارزیابی WEAP، بررسی کردند. با استفاده از WEAP روند عرضه و تقاضا، تعیین آب در دسترس و بررسی ظرفیت ذخیره سازی بررسی شد. مدل بر اساس سه سناریوی: 1) رشد زیاد جمعیت 2) روش سال آبی 3) توالی خشکی گسترده آب هوا، محاسبه شد که نتایج آن به شرح ذیل است:
سال پایه در این تحقیق سال 2000 بوده و بر اساس سناریوی رفرنس میزان آب در دسترس با ادامه وضع موجود تا سال 2010 کافی خواهد بود. اما برای سناریوی 1 میزان تقاضای تأمین نشده 7/30 میلیون متر مکعب است. در سناریوی 2 بر اساس سال آبی که یکی از ابزارهای نرمافزار است تغییرات آب و هوایی در سالیان آینده اعمال می شود که نتایج آن حاکی از آن است که منابع آبی تا سال 2008 قادر به تأمین مصارف بوده اما در بخش کشاورزی در سال 2009 با کمبود 1/10 میلیون مترمکعب و در سال 2010، 6/46 مواجه خواهیم شد. و در سناریوی 3 نتایج حاکی از کمبود شدید در منابع آبی است[20].
Bhave و همکاران (2012) حوضه رودخانه Kangsabati واقع در هند را با استفاده از WEAP مدل نمودند. در این مطالعه با هدف بررسی گزینهها سازگار مختلف و تأثیر مشارکت ذینفعان انجام پذیرفت. معیارهای ارزیابی مهم برای ذینفعان مختلف نیز در این روند با ارزش محصول فرعی مفید برای آینده آب مشخص گردید. سناریوهای حال و آینده بر اساس CCA قابل مقایسه برحسب مقیاس شایستگی اثرات و هزینهها مدل سازی شد. این مقاله سه نتیجه اصلی ارائه کرده است.
شناسایی گزینههای سازگار از طریق مشارکت ذینفعان در مجموعه از گزینهها برای ارزیابی
MCA براساس ذینفعان و تحلیل سناریوها در اولویت بندی گزینهها براساس رابطه مکانی و قابلیت اجرا
مدلهای سیستم یکپارچه منابع آب مانند WEAP امکان تجزیه و تحلیل سناریوهای مفید را در شرایط مکانی خاص و آب و هوای آینده برای تشخیص گزینههای سازگار پتانسیل هیدرولوژیکی فراهم نمودهاند[21].
Hamlat و همکاران (2012) جهت ارزیابی و آنالیز بیلان موجود و پیش بینی آیند و همچنین تحلیل سناریوهای ممکن در حوضه آبریز غربی الجزایر با کمک نرمافزار WEAP اقدام نمودند. بجز سناریوی مرجع که در واقع ادامه روند کنونی تا سال 2030 است شش سناریوی دیگر شامل: 1- تغییرات آب و هوا خشک 2- تغییرات آب و هوا تر 3- سناریوی مدیریت تقاضا 4- سناریوی توسعه استانداردهای زندگی 5-سناریوی فاز اول انتقال آب 6- سناریوی فاز دوم انتقال آب، می باشد. نتایج نشان می دهد که تقاضای شهری برای سناریوهای در نظر گرفته شده تأمین میگردد ولی در بخش کشاورزی، مصارف آن تنها در صورت انتقال آب قابل تأمین خواهد بود[22].
Samadi و همکاران (2013) با هدف بررسی تأثیرات درون حوضه ای انتقال آب از کارون شمالی به حوضه زاینده رود، حوضه کارون شمالی را مدل کردند. این مدل با دادههای 10 ساله کالیبره شده و سپس برای بازه 30 ساله اجرا گردید. نتایج نشان داد که:
1-منابع آب حوضه کارون شمالی برای انتقال دادن به حوضه زاینده رود با فرض توسعه حوضه مبدأ و با ملاحظه نیاز زیست محیطی رودخانه باید تا 314 میلیون مترمکعب محدود گردد.
2-انتقال آب با تونل اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی زیادی ایجاد خواهد کرد.
3-حجم مؤثر برای ذخیره و تنظیم آب حداکثر 600 میلیون مترمکعب نیاز دارد و این رقم یک سوم مقداری است که مشاور پروژه در مطالعه در نظر گرفته است[23].
یزدان پناه و همکاران (1387) حوضه ازغند استان خراسان رضوی را با استفاده از مدل WEAP بررسی نمودند. منبع اصلی تأمین آب در این حوضه آب زیرزمینی می باشد. در جهت برنامهریزی و مدیریت منطقه تحت مطالعه در محیط مدلسازی، سناریوهای مختلفی تا سال 1400 اعمال شد و تأثیر آن بر وضعیت عرضه و تقاضا در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که با تغییر الگوی کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی میتوان به شرایط تعادل آب زیرزمینی دست یافت. افزایش نرخ رشد جمعیت تأثیر قابل ملاحظهای بر افت سطح آب زیرزمینی نخواهد داشت. همچنین با استفاده از سیستمهای نوین آبیاری و در صورت کاهش سطح زیر کشت تا حدودی میتوان ذخیره آب زیرزمینی را افزایش داد ولی در صورتی که این افزایش راندمان با افزایش سطح زیر کشت همراه باشد باعث افت شدید آب زیرزمینی خواهد شد[24].
سعیدی نیا و همکاران (1387) با استفاده از مدل WEAP، اثرات طرح های انتقال آب بین حوضهای کارون شامل تونل های کوهرنگ 1، 2 و 3 و تونل بهشت آباد (در دست مطالعه) بر وضعیت منابع آب سطحی حوضههای بهشت آباد و کوهرنگ بررسی نمودند. نتایج نشان میدهد که خروجی رودخانههای بهشت آباد و کوهرنگ در افق آینده 27 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین آب مازاد حوضه برای انتقال به فلات مرکزی با درجه اطمینان مناسب تأمین آب شرب و صنعت، 220 میلیون مترمکعب در سال است. نتایج مدل سازی نشان داده است که حجم مفید مورد نیاز برای ذخیره آب و تنظیم آن برابر 600 میلیون مترمکعب بوده که اختلاف فاحشی با رقم پیشنهادی مشاور طرح دارد[25].
مودت و همکاران (1387) سناریوهای مختلف تخصیص آب از منابع سطحی و زیرزمینی به مصارف موجود در دشت تاکستان قبل و بعد اجرای سد پیشنهاد شده نهب مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق با استفاده از دو مدل WEAP و LINGO ابتدا حداکثر سطح زمین زیر کشت تعیین و سپس با توجه به راندمان آبیاری و اولویت بندی منابع و مصارف، تأمین آب برای حداکثر سطح زیر کشت با درصد کمبود قابل اطمینان محاسبه گردیده است. نتایج این تحقیق در موارد زیر بیان شده است.
1-در وضعیت فعلی مدیریت منابع، بدون هیچ گونه اقدام جدید، در صد تأمین تقاضای کشاورزی برای 14500 هکتار اراضی زارعی و 3550 هکتار باغات معادل 85 درصد میباشد و درصد تأمین تقاضا برای 13000 هکتار اراضی زراعی و 3100 هکتار باغ معادل 90 درصد میباشد.
2-با اقدامات جدید نظیر احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی در آینده درصد تأمین برای آبیاری به روش ثقلی برای 21500 هکتار اراضی زراعی و 2600 هکتار باغ 94 درصد و در روش آبیاری تحت فشار برای 25500 هکتار اراضی زراعی و 4500 هکتار باغ معادل 94 درصد میباشد[26].
جلالی و همکاران (1387) با اشاره به کمبودهای نرمافزار WEAP روشی اصلاحی برای رفع آن ارائه نمودند. به منظور انجام محاسبات نرمافزار های WEAP و اکسل با یکدیگر ارتباط داده شدند. مورد مطالعاتی سدهای برقابی رودخانه کارون بوده که شامل پنج سد گتوند، گدار لندر، کارون 1، کارون 3 و کارون 4 است. جهت صحتسنجی مدل، نتایج با مدل تهیه شده در شرکت مشاور مهاب قدس در محیط نرمافزار VENSIM مقایسه گردید که نتایج نشان دهنده دقت مناسب مدل بوده است[27].
هلقی و همکاران با هدف برآورده کردن حداکثر نیازها با در نظر گرفتن اولویت بندی نیازها، برنامهریزی منابع آب حوضه رامیان گلستان را با استفاده از مدل WEAP انجام دادند. نتایج نشان میدهد که حجم مفید بهینه برای مخزن رامیان در شرایطی که مجموع نیاز کشاورزی بهنگام و نابهنگام و زیست محیطی تا 7/19 میلیون مترمکعب و مابقی برای شرب توسعه داده شود، 16 میلیون مترمکعب میباشد. در این حالت مجموع آب تنظیمی9/32 میلیون متر مکعب است[28].
بروجنی و همکاران (1391) با استفاده از مدل WEAP اقدام به برآورد توان انتقال طرح کوهرنگ سه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق با در نظر گرفتن مشخصات فنی و هیدرولیکی طرح و نیز اطلاعات هیدرولوژیکی اقلیمی منطقه سیستم حوضه رودخانه کوهرنگ شبیهسازی شده و میزان جریان انتقالی این طرح، برآورد و ارزیابی گردد. براساس نتایج حاصله با احداث یک سد مخزنی به حجم 365 میلیون متر مکعب و رها سازی نیاز زیست محیطی رودخانه پایین دست، میزان آب انتقالی توسط تونل سوم کوهرنگ در شرایط ترسالی و با مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی ذکر شده برابر 9/247 میلیون مترمکعب و در کمترین حالت برابر 2/93 میلیون متر مکعب در سال میباشد[29].