دانلود پایان نامه
متغیرهای ورودی به مدل که معمولا به صورت سری زمانی هستند و در طول زمان تغییر میکنند. سیستم بر اساس این ورودیها عکس العمل نشان میدهد که به آن خروجی اطلاق میگردد. برای مثال دادههای هواشناختی از قبیل بارش، دما، تبخیر، سرعت باد و رطوبت نسبی. این دادهها ممکن است به صورت سری زمانی یا متوسط گام زمانی (مثلا متوسط ماهانه) تهیه شوند که به روش کار و کیفیت دادهها بستگی دارد. برای مثال در برخی از مطالعات بالا به علت کمبود دادهها، نوع سالها را از جهت وضعیت هیدرولوژیکی به دستههایی از قبیل تر، خشک، معتدل تقسیم نمودند و سپس با داشتن دادههای فقط یکسال و با تعریف نسبت موجود بین این سالها دادههای هواشناختی و هیدرولوژیکی اولیه مورد نیاز را به مدل میخورانند.
پارامترهایی که خصوصیات سیستم طبیعی یا مصنوعی را معین میکنند. این کمیتها معمولا به صورت یک مقدار ثابت در طول زمان و یا نهایتا متوسط دوره به کار میروند. برای مثال خصوصیات فیزیکی خاک منطقه.
متغیرهای خروجی مشاهده شده که برای کنترل عملکرد سیستم استفاده میگردد و معمولا به صورت سری زمانی است. برای نمونه میتوان به رواناب رودخانه و یا ارتفاع پیزومتریک در چاههای مشاهداتی اشاره نمود.
نکته مهم در زمینه دادههای مورد نیاز آنست که باید در هر واحد مکانی بصورت جداگانه محاسبه گردد.
2-3-5 تشکیل مدل، واسنجی و اعتبار سنجی آن
قبل از تشکیل مدل باید مسائل مدیریتی به شکل گزینهها یا به عبارت دیگر سناریوهای مدیریتی تبدیل گردد، چون بخشی از سیستم مربوط به همین گزینههای مدیریتی است و بستن سیستم بدون توجه به آنها اشتباه است. پس از بستن سیستم اکنون نوبت تشکیل مدل است. در صورتی که یکی از مدلهای موجود انتخاب شده باشد، این قسمت خیلی وقت گیر نخواهد بود و قسمت اصلی کار مربوط به گام بعدی یعنی واسنجی و اعتبارسنجی مدل است. واسنجی و اعتبارسنجی مدل با توجه به یک سری معیارها انجام میشود که انتخاب معیارهای مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است. معمولا طول دوره واسنجی مدل 3 تا 4 برابر اعتبارسنجی است. اعتبار سنجی جهت کنترول عملکرد مدل در پیش بینی مشاهدات انجام میشود و به تبع برای آن باید دوره زمانی متفاوت از واسنجی انتخاب شود[5].
2-3-6 ارزیابی گزینههای مدیریتی
پس از واسنجی و اعتبارسنجی مدل و حصول نتایج رضایت بخش در این زمینه، مدل پیش رو جهت ارزیابی سناریوها و گزینههای مدیریتی آماده است. ارزیابی سناریوها با توجه به معیارهای عملکرد سیستم انجام میشود و در نهایت گزینه یا گزینه های مناسب انتخاب میگردد. در ادامه به بررسی بیشتر 5 مدل شبیهسازی در سطح حوضه شناخته شده و معروف با کاربردهای متعدد در سطح بین الملی میپردازد[2].
2-4 مدیریت یکپارچه منابع آب
حرکت برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت و نیازهای در حال تحول مناطق مختلف کشور صرفاً با تکاء به بعد مدیریت عرضه و تکیه بر احداث تأسیسات جدید و جنبههای سخت افزاری تکنولوژی نمیتواند مشکلات را تخفیف داده یا از عهده آن برآید، حتی در شرایط فعلی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا که در ظاهر متناسب با شرایط تاریخی کشور ما در مدیریت آب میباشد، نیز پاسخگو نخواهد بود. نگرش جامع و فراگیر به مقولهها و ربط منطقی آنها و توسعه فراگیر آنها به اعتقاد خبرگان و کارشناسان مدیریت آب در دنیا، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در کشورهاست و این مهم با عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب مطرح میگردد.
که مدیریت یکپارچه منابع آب تعریف جدیدی در مدیریت منابع آب محسوب میشود هنوز تعداد زیادی از نمونه های کاربرد این مفهوم در ابعاد بزرگ در جهان مشاهده نمیشود. یکی از اولین نمونههای مدیریت یکپارچه منابع آب تأسیس “اداره دره تنسی” در سال 1933 میباشد که مربوط به کشتیرانی، کنترل سیلاب، تولید برق، کنترول فرسایش، تفریح، بهداشت عمومی و رفاه را یکپارچه سازی نمود و هدف اصلی آن نجات اقتصاد ایالات متحده از بحران اقتصادی آن زمان، از طریق احداث پروژههای بزرگ بود. کارهای انجام شده توسط این نهاد بسیاری از عناطر تعریف مدیریت یکپارچه منابع آب را در بر میگرفت. اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در اصول چهارگانه دوبلین (1992) ارائه شده که در این اصول بر محدود بودن منابع آب شیرین، به کار گیری اقدامات همه جانبه در مدیریت منابع آب، هماهنگ نمودن توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ منابع طبیعی، توسعه و مدیریت منابع آب با استفاده از اقدامات مشارکتی، افزایش آگاهیهای عمومی، نقش زنان در مدیریت منابع آب، ارزش اقتصادی آب و مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی تأکید شده است. مهمترین دیدگاههای مطرح در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب را میتوان در قالب 6 دیدگاه زیر مطرح نمود[7]:
دیدگاه برنامه مشارکت جهانی آب
مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که توسعه و مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و سایر منابع وابسته را برای ارتقاع رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک روال عادلانه بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستمهای حیاتی ترویج میکند.
دیدگاه منظر آب جهانی
مدیریت یکپارچه منابع آب فلسفهای که بیان میکند که مقوله آب باید در یک چشم انداز همه جانبه شامل وضعیت طبیعی آن و متعادل نمون نیازهای مختلف کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.
دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل متحد
این برنامه در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان گپ نت که برای ظرفیت سازی در مدیریت آب ایجاد شده است، مدیریت یکپارچه منابع آب را فرآیند اصولی برای توسعه پایدار و تخصیص و پایش منابع آب در زمینههای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی تعریف میکند.
دیدگاه آژانس بینالمللی توسعه آمریکا
مدیریت یکپارچه منابع آب را به گردهم آمدن و همکاری حکمران، اجتماعات و ذینفعان جهت انتخاب گزینهای برای نحوه استفاده از منابع آب شیرین و سواحل تعریف میکند.
دیدگاه بانک جهانی
رویکرد یکپارچه منابع آب تضمین مینماید که در مدیریت و توسعه منابع آب، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و … در نظر گرفته شوند.
دیدگاه کمیته فنی برنامه مشارکت جهانی آب