دانلود پایان نامه
1-6 بهره وران این پژوهش
کلیه فعالان بازار سرمایه ،تصمیم گیرندگان،تحلیلگران مالی،سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بورس اوراق بهادان می توانند از نتایج این پژوهش بهره برند.
1-7 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
این پژوهش اولین مطالعه می باشد که به دنبال بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر روی محافظه کاری می باشد.
1-8 روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است و روش آماری آن همبستگی می باشد که به دنبال پیدا کردن رابطه بین چند متغییر است.
نخست شرکت های عضو نمونه اماری با استفاده از متغییر های تفکیک کننده به مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شوند و سپس متغیر محافظه کاری در هر یک از حالات بررسی می شود. در مرحله آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی به آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.
روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و غیره ) :
از لحاظ جمع آوری اطلاعات جزء تحقیق توصیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد.معیار های زیر برای انتخاب نمونه مناسب به روش حذفی مورد استفاده قرار گرفته است.
جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی،هلدینگ ، بانک و لیزینک نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد. و شرکتها در طول دوره تحقیق سال مالی خود را عوض نکرده باشد.
اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از6 ماه نداشته باشند.
ابزار گردآوری اطلاعات:
داده های این پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین گرد آوری شده و از طریق نرم افزار آماری eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
باسو (1997) بازده سهام را به عنوان شاخصی برای تعیین نوع اخبار موجود پیرامون واحد تجاری به کار برد. او معتقد بود که اخبار ناخوشایند سریع تر از اخبار خوشایند شناسایی و توسط این شاخص نشان داده می شود. باسو برای آزمون این فرضیه، مدل زیر را به کار برد:
Xi,t= β0 + β1Di,t + β2Ri,t + β3 Di,t* Ri,t + εi,t
Xi,t= سودخالص دوره t تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره t،
Ri,t= بازده سالانه،
Di,t= یک متغیر ساختگی که اگر Ri,t< 0 برابر 1 است و در غیر این صورت صفر می باشد،
β3= اندازه محافظه کاری برای سال t شرکت i (β3 بزرگتر نشان دهنده حساسیت بیشتر سود نسبت به بازده منفی در برابر بازده مثبت بوده و شرکت حسابداری محافظه کارانه تری دارد).
معادلات ارایه شده توسط خان و واتس (2009) جهت اصلاح معادله باسو به شرح زیر می باشد:
Gscorei,t = β2 = γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t
Cscorei,t = β3 = δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t + δ4Leveragei,t
β0 = μ1 + μ2 + μ3Market_to_Booki,t + 4Leveragei,t