دانلود پایان نامه

سد ارتفاع سد از پی(m) تراز نرمال (masl) حجم نرمال (MCM) رقوم حداقل بهرهبرداری(masl) حجم حداقل بهرهبرداری (MCM) حجم تنظیم سالانه (MCM) حجم تنظیم سالانه (MCM)
جامیشان 53 1587 8/62 6/1557 74/2 1/39 62/9
قشلاق 70 1726 6/49 1691 2 1/49 64/1
آناهیتا 56 1584 6/24 1552 2/2 2/32 5/0
بیستون 48 1350 58/32 1317 1 43/51 3/3
3-6 تقاضای آب
در ذیل به شرح مصارف موجود در حوضه رودخانه گاماسیاب پرداخته شده است[30]:
3-6-1 نیاز کشاورزی
منطقه مورد مطالعه یکی از مناطق مساعد کشاورزی و باغات در استان کرمانشاه است که زمین های حاصلخیزی دارد، از این رو در بین چهار سد مورد مطالعه هدف اصلی سه سد آن، اختصاص آب جهت توسعه و بهبود کشاورزی زمین های پایین دست آن میباشد. در زیر مقادیر سطوح زیرکشت در وضع موجود و پس از اجرای طرح در حوضه مورد مطالعه ارائه داده میشود:
دشت چمچمال و دینور به عنوان دو ناحیه مهم کشاورزی در محدوده حوضه گاماسیاب شناخته میشوند. سطح اراضی آبخور گاماسیاب در چمچمال برابر با 7400 هکتار است، که از این مقدار 3000 هکتار آن طبق سیمای طرح سد قشلاق از این سد تأمین خواهد گردید.
در وضع موجود پایین دست سد قشلاق، 459 هکتار از رودخانه و 2308 هکتار بطور تلفیقی از رودخانه و چاه تأمین میگردد. راندمان کل آبیاری در این حوضه برابر با 37 درصد میباشد. میزان سطح زیر کشت در سد قشلاق برابر با 8250 هکتار در نظر گرفته شده است و میزان مصرف سالانه آب در هر هکتار با توجه به الگوی کشت پیشنهادی در طرح سد، برابر 8812 مترمکعب در هکتار است.
محدوده سد آناهیتا (کبوترلانه) 4590 هکتار میباشد که از این میان 4151 هکتار آن معادل 90 درصد به زراعت اختصاص داده شده است. از 4151 هکتار، 1210 هکتار آن زیرکشت آبی قرار دارد. در سیمای طرح سد میزان 2600 هکتار برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شده است. در شرایط بهینه کشت میتوان 4100 هکتار زیرکشت آبی قرارداد. میزان سرانه مصرف متوسط در هر هکتار برابر با 7157 مترمکعب در هکتار در نظر گرفته شده است.
در منطقه سد جامیشان در محدوده ای به وسعت 14047 هکتار در حدود 95 درصد اراضی یعنی 13339 هکتار به اراضی زراعی اختصاص یافته است. از کل اراضی در حدود 42 درصد یا 5582 هکتار زیر کشت دیم و58 درصد یا 7757 هکتار تحت زراعت آبی قرار دارد. از کشت آبی ناحیه مقدار 757 هکتار آبخور رودخانه، 280 هکتار آبخور چاه و 6719 هکتار آبخور چاه و رودخانه میباشد. در سیمای طرح سد جامیشان 6300 هکتار را بعنوان سطح زیر کشت سد در نظر گرفته شده است، که از این مقدار 3000 هکتار آن مربوط به بهبود شبکه آبیاری دشت نازلیان بوده است. همچنین در سیمای طرح آن نیاز ناخالص هر هکتار برابر 9750 مترمکعب برآورد شده است.
همانگونه که قبلا اشاره شد هدف اصلی از سد بیستون، صنعت ناحیه فرامان بوده و تنها 1400 هکتار را زیرکشت خواهد برد که از این مقدار میزان 1050 هکتار اراضی آبی و 350 هکتار آن گلخانهای خواهد بود. در طرح این سد نوع آبیاری کشاورزی، آبیاری تحت فشار با نیاز ناخالص 10387 مترمکعب در هکتار در نظر گرفته شده است.
3-6-2 نیاز صنعت
با توجه به در حال رشد بودن صنعت و افزایش شهرکهای صنعتی در کنار شهرها، منظور نمودن نیاز صنعتی در طرح سدها از ضروریات خواهد بود. در طرح مطالعاتی هر سه سد آناهیتا (کبوترلانه)، قشلاق و جامیشان میزان تقاضا برای بخش صنعت سالانه 6 میلیون مترمکعب لحاظ گردیده است. در سد بیستون که بطور عمده آب ذخیره شدهی آن به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت در وضع موجود، سالانه 3/21 میلیون مترمکعب برآورد شده و برای شرایط آتی توسعهی آن برابر 3/39 میلیون مترمکعب بوده است. در وضع موجود مبنا، فعالیت 40 درصدی شهرکهای صنعتی است.
3-6-3 نیاز شرب
بـرآورد مصرف سـرانه در هـر منطقـه، مستلزم آگاهـی از نـوع آداب و رسـوم، فـرهنگ و نیـازهـای سـاکنیـن آن منطقه می باشد. ازآنجائی که میزان آب شیرین موجود در کشور در دراز مدت محدود است و از طرفی همچنانکه بر فعالیت های بشری افزوده می شود، مصارف و نیز آلودگی منابع آب نیز بیشتر می گردد. با دسترسی به اطلاعات فرهنگی و اجتماعی هر منطقه می توان الگوی مصرف آب آن منطقه را تعیین نمود.
مصارف آب شهری معمولاً شامل پنج گروه اصلی می شوند:
مصارف خانگی
مصارف فضای سبز
مصارف عمومی