دانلود پایان نامه
2
4
4
2
پنجک پنجم
1
5
5
1
تعریف مفهومی و عملیاتی چهار متغییر رشد فروش، نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای ،و سن شرکت به صورت زیر است:
رشد فروش: نشان دهنده درصد تغییرات در فروش واحد اقتصادی می باشد که به روش زیر محاسبه می شود.
نسبت سود تقسیمی: که نشان دهنده این است که واحد اقتصادی چند درصد از سود حاصل شده خود را در میان سهامداران توزیع کرده است.و به روش زیر محاسبه می شود:
مخارج سرمایه ای:مخارجی هستند که از تحمل آن ها به دنبال کسب منافع آتی بلند مدت یا منافع آتی حداقل برای یک دوره مالی دیگر هستیم و به روش زیر محاسبه می شود:
=(اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*100
=درآمد فروش
=سود تقسیمی هر سهم
=سود هر سهم
AGE=تفاوت سال tو سال تاسیس شرکت
و در نهایت برای مقایسه محافظه کاری در هر کدام از مراحل عمر شرکت از آماره t استفاده می شود.
3-10 روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، ابتدا نمونه ی آماری از بین جامعه ی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آنها از نرم افزارهای eviews وExcel استفاده میشود.
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است و روش آماری آن همبستگی می باشد که به دنبال پیدا کردن رابطه بین چند متغییر است.
نخست شرکت های عضو نمونه آماری با استفاده از متغییر های تفکیک کننده به مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شوند و سپس متغیر محافظه کاری در هر یک از حالات بررسی می شود. در مرحله آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی به آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.روشهایآماریمورداستفادهدراینپژوهش،آمارتوصیفی،رگرسیون،همبستگی، آزمونتیخواهدبود. آزمون های آماری که بر قرار می شود به شرح زیر می باشد.
3-10-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها:
از آنجایی که فرض اصلی در یک مدل رگرسیونی نرمال بودن توزیع می باشد برای این منظور قبل از هر چیز به آزمون نرمال بودن توزیع داده ها می پردازیم.
ابتدا چولگی و کشیدگی داده ها آزمون می شود. چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. کشیدگی یا kurtosis نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است. برای مثال در توزیع t که پراکندگی داده ها بیشتر از توزیع نرمال است، ارتفاع منحنی کوتاه تر از منحنی نرمال است.در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه (2 ، 2-) نباشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.