دانلود پایان نامه
3-10-2 آزمون هم خطی:
نشان می دهد که یک متغییر مستقل تابعی خطی از سایر متغییر های مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ،بدین معنی است که بین متغییر های مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود اینکه مدل خوب به نظر می رسد، ولی دارای متغییر های مستقل معنی داری نمی باشد.
توان رابطه خطی بین متغییر های مستقل مربوط به مدل با شاخصی اندازه گیری می شود که تلرانس نامیده می شود. برای هر متغییر مستقل تلرانس نسبتی از پراکندگی نسبی از پراکندگی آن متغییر است که توسط روابط خطی آن متغییر با سایر متغییر های مستقل موجود در مدل نوجیه نمی شود. با توجه به اینکه تلرانس یک نسبت است ،مقدار آن بین صفر و یک تغییر می کند مقدار نزدیک به یک به این معنی است که در یک متغییر مستقل بخش کوچکی از پراکندگی آن توسط سایر متغییر های مستقل اثبات می شود. مقدار نزدیک به صفر به این معنی است که یک متغییر تقریباً ترکیب خطی از سایر متغییر های مستقل است و داده ها دارای رابطه خطی مشترک چندگانه هستند.
3-10-3 آزمون ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی معیاری برای بیان میزان رابطه ی بین دو متغیر است که از فرمول زیر بدست می آید :
در مطالعه میزان ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ای باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضریب همبستگی خطی پیرسون
 ضریب همبستگی اسپیرمن
  ضریب همبستگی کندال (ناپارامتری)
3-10-4 آزمون معنی داری ضریب همبستگی:
می خواهیم صفر بودن یا نبودن ضریب همبستگی جامعه را آزمون کنیم.(که بهآزمونمعنیداری ρ معروفاست.)
:آماره آزمون
برای انجام این آزمون لازم است علاوه بر فرض نرمال بودن متغیر y، این فرض را هم کنیم که  x نیز متغیر تصادفی با توزیع نرمال است.اگر فرض صفر رد شود نتیجه گیری خواهیم کرد که x ، y به صورت خطی به یکدیگر وابسته هستند.
3-10-5 آزمون دوربین-واتسون (Durbin-Watson)
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود
آزمون دوربین واتسون ( durbin-watson) یکی از مشهورترین آزمون ها برای تشخیص خود همبستگی است.
محدودیت های آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان می دهد.
برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده ی گم شده ای نباید وجود داشته باشد.
متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.
3-10-6 آزمون مقایسه دو گروه نمونه
در این مرحله بعد از اینکه محافظه کاری در هر یک از دسته شرکت ها محاسبه شد به مقایسه مقدار محافظه کاری در هر دسته پرداخته و با استفاده از آماره t معنی داری این تفاوت ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
3-11 خلاصه فصل
در این فصل بعد از بیان مقدمه به بیان روش تحقیق پرداخته و بعد جامعه و نمونه آماری و قلمرو زمانی تحقیق را بیان کردیم. و بعد از آن به بیان ابزار های گرد آوری اطلاعات پرداختیم . و سپس به توصیف سوالات و فرضیه های تحقیق که هدف اصلی این تحقیق می باشد پرداختیم. و متغییر هایی را که با آن ها روبرو هستیم را شرح دادیم و روش محاسبه آن ها را توضیح بیان داشتیم. و در گام بعدی به بیان مدل تحقیق پرداختیم. و بعد روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیان می کردیم.
فصل چهارم