دانلود پایان نامه

در این تحقیق با شناخت اجزاء، متغیرها و روابط آنها، به توصیه راهکارهای لازم اصلاحی جهت تعادل در تولید و مصرف آبهای سطحی حوضه اقدام میشود، تا از این طریق با مصرف بهینه آب، بتوان از فرصت های رشد و توسعه در سطح حوضه استفاده کرد. استفاده از روشهای نوین و یافتههای جدید در بخش آب و کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب با تاکید بر تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی در راستای توسعه پایدار و مدیریت یکپارچۀ منابع آب از اهداف این مطالعه است. با انجام این گونه مطالعات، روند اجرای پروژههای توسعه منابع آب، همسو با اهداف توسعه پایدار گردیده و نهایتاً موجب بهرهبرداری بهینه از منابع آبی حوضه با حداقل آثار سوء زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف مدیریت همه جانبۀ منابع آبی میگردد. این تحقیق تلاش میکند خلأ وجود سیاستهای کلان مدیریتی در بخش منابع آب استان را پر کند.
در این تحقیق مدل سازی منابع و مصارف آب حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه انجام شده است. اهداف این تحقیق را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
بررسی تأثیر سدهای بالادست (سدهای قشلاق علیا، جامیشان و آناهیتا) بر عملکرد سد بیستون.
بررسی عملکرد سدهای بالادست تحت شرایط تعریف شده در سیمای طرح آنها.
اعمال سناریوهای مختلف در سطح حوضه گاماسیاب و بررسی روند تغییرات حجم مخازن سد های حوضه در ماه های مختلف سال
ارائه راهکارهایی جهت بهبود شرایط مدیریت منابع آب و پوشش کمبودها در تأمین آب و نیز جهت عملکرد بهتر سدهای بالادست سد بیستون تحت سناریوهای تعریف شده.
نتایج این تحقیق میتواند در اعمال مدیریت یکپارچۀ منابع آب در حوضه گاماسیاب مورد استفادۀ تصمیم گیران بخش آب استان و نیز کشور قرار گیرد.
1-6 ضرورت انجام تحقیق
در این تحقیق ضمن بررسی مبانی مدیریت جامع منابع آب با توجه به ساختارهای مدیریتی و حاکمیتی آب در حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و نیز جایگاه ذینفعان، به معرفی مولفههای اصلی که بایستی در این نوع مدیریت مورد توجه قرار گیرد، پرداخته میشود. با عنایت به مبانی ارائه شده و ساختارهای مدیریتی موجود، مناسبترین سطح جهت برنامهریزی و مدیریت جامع منابع آب، مقیاس حوضههای آبریز معرفی گردیده است.
رشد سریع شهرنشینی و توسعه صنایع بتدریج نرخ بهره برداری از منابع آب را بیش از نرخ تجدید آن گردانده و این بهرهبرداریهای اضافی موجب بروز مشکلاتی گردیده است. توسعه پایدار در یک حوضه آبریز بستگی به اقدامات مدیریتی در تخصیص آب برای مصارف گوناگون دارد. امروزه در جهان ملاحظات زیست محیطی از یک طرف و هزینههای ناشی از تولید پسابها از طرف دیگر، واحدهای تولیدی را مجبور به توجه خاص نسبت به کاهش مصرف آب کرده است. محققین معتقدند که با مدیریتی یکپارچه و جامع میتوان تا 50 درصد آب مصرفی کشاورزی، تا 90 درصد آب مصرفی در صنعت و تا 30 درصد آب مصرفی شهرها را کاهش داد بدون آنکه به اصل هدف لطمه ای وارد شود[4].
در این تحقیق با شناخت اجزاء، متغیرها و روابط آنها، به توصیه راهکارهای لازم اصلاحی جهت تعادل در تولید و مصرف آبهای سطحی از استان اقدام میشود، تا از این طریق با مصرف بهینه مهمترین عامل طبیعی در حیات، بتوان فرصتهای رشد و توسعه آتی استان را بیمه ساخت. مدیریت جامع منابع آب به عنوان هدف مطرح نیست بلکه قسمتی از فرآیند مدیریتی است که فراهم کننده آب برای نیازهای اولیه بشر، تولید و درآمد می باشد. لذا هدف از ارائه این تحقیق بررسی مدیریت منابع آب و ارائه پیشنهاداتی جهت مدیریت بهینۀ این منابع در سطح حوضه گاماسیاب است.
در این رساله، یک مدل جامع برای ارتباط بخشیدن بین گروهها و عوامل مختلف در تصمیم گیری در سطح حوضه آبریز جهت تخصیص برای کاربری های شهری، صنعتی، کشاورزی ارائه خواهد شد. یکپارچه نگری در اعمال اثرات بهره برداری از منابع آب در بالا دست و پایین دست منبع آب از جمله سد بر یکدیگر، تلفیق اهداف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، بهره برداری توام سیستم رودخانه و مخزن و استفاده از مدل پیش بینی در برنامه ریزی در نظر گرفته خواهد شد. و الگوهای مصرف با سناریوهای مختلف و میزان مصرف در هر زمینه ای ارائه گردیده است تا ضمن بهینه کردن کشاورزی حوضه شرایط توسعه صنعتی حوضه فراهم گردد.
1-7 ساختار پایان نامه
هدف تحقیق بررسی منابع و مصارف در بازه 40 ساله و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی حوضه بوده است. در این پژوهش به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محدوده سدهای واقع در حوضه که شامل سدهای جامیشان، قشلاق علیا، آناهیتا (کبوترلانه) ، بیستون و همچنین تأثیر سدهای بالادست این حوضه بر سد بیستون پرداخته شده است. در فصل دوم به پیشینه مطالعات انجام گرفته شده در زمینه مدیریت یکپارچه آب داخل و خارج از ایران در چند ده اخیر با تمرکز بر مطالعاتی که جهت شبیه سازی از مدل WEAP استفاده نموده اند، پرداخته شده است. این پیشنه اولین استفاده از نرمافزار WEAP را در سال 1991 تا مطالعات سال 2013 را شامل میشود. در فصل سوم به شرح عملیات انجام گرفته شده در مدل سازی حوضه به کمک نرم افزار WEAP و همچنین تئوری های استفاده شده پرداخته شده است. در این فصل همچنین به بیان اطلاعات مورد نیاز و منابع آن و واسنجی و اعتبار سنجی مدل اشاره گردیده است. با توجه به شرایط موجود در حوضه مورد مطالعه و برنامههای شرکت آب منطقهای استان برای منابع و مصارف حوضه اقدام به تعریف سناریوهایی نمودیم. نتایج این سناریوها در فصل چهارم ارائه گردیده است. در فصل پنجم به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از سناریوهای ارائه شده پرداخته میشود و راهکارهایی جهت بهبود مدیریت منابع آب حوضه ارائه میگردد و در پایان پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق ارائه شده است

مطلب مرتبط :   اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری

فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
توزیع غیر یکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی همیشه برای انسان مسئله ساز بوده است. از دیرباز گذشتگان برای رفع این معضل اقدام به ساخت سدها، کانالها و قنات نمودند. در سالیان اخیر با رشد جمعیت و توسعه صنعت و بهداشت جامعه نیاز آبی بشر به شکل فزاینده ای در حال افزایش است به همین دلیل پیش بینی میشود که آب به چالشی بزرگ برای جهان در قرن حاضر مبدل خواهد گشت. اما مدیریت یکپارچه منابع آب به شکل علمی و امروزی آن به دلیل پیچیدگی و نیز وسعت زیاد محاسبات تا قبل از پیدایش کامپیوتر مقدور نبوده است. برنامه ریزی منابع آب، بویژه تخصیص منابع آب، بدون توجه به اثرات بلند مدت برنامه ریزی و تحلیل توامان خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر بر آن در یک چهارچوب واحد، میتواند منجر به هزینه های بسیار زیادی در عرصههای هیدرولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی در سطح حوضه آبریز گردد. با توجه به شرایط ذکر شده طی سال های گذشته نرم افزارها و روشهای زیادی جهت مدیریت منابع آب توسعه داده شده است. یکی از این نرمافزارهای پرکاربرد و قدرتمند در این زمینه مدل WEAP بوده که از سال 1990 به بازار عرضه و در حوضه های زیادی در سراسر جهان و ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در این فصل با توجه به تعداد بسیار زیاد مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب سعی شده که مطالعات جدیدتر به خصوص مواردی که در آن مدل WEAP بکار رفته، اشاره میگردد.
2-2 مدلسازی سیستمهای منابع آب در سطح حوضه آبریز
در مدلسازی ریاضی سیستمهای منابع آب در سطح حوضه آبریز، دو نوع رویکرد یا تکنیک اصلی (که البته کاملا منفک از هم نیستند) یعنی شبیهسازی، به عنوان یک روش توصیفی ، و بهینهسازی، به عنوان یک روش تجویزی ، مطرح میباشند. مزیت روشهای شبیهسازی قابلیت احتساب و مدلسازی جزئیات بیشتر از سیستم واقعی به لحاظ سرعت محاسباتی بسیار بالاتر آنهاست که در مدلهای بزرگ مقیاس با تعداد زیاد از مؤلفهها، کمتر تحت محدودیتهای بعد محاسبات خواهند بود. با این وجود اشکال اصلی این روش عدم توانایی آن در نیل به بهترین گزینههای مربوط به بهرهبرداری و طراحی سیستم و مؤلفههای آن است.
2-2-1 شبیهسازی سیستمهای منابع آب