دانلود پایان نامه

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت
براساس بند 8 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
در خصوص بند فوق نیز که اعتراض به نظریه رئیس ثبت در ارتباط با پرونده های اجرایی است هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرا که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر ادله و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت نیز مکلف است فوراً به شکایت نامبرده رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید و اشخاص ذی نفع اگر به نظریه رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند شکایت خود را ظرف ده روز به هیات نظارت تسلیم نمایند و هیات نظارت مجدداً به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید این رای هیات نظارت قطعی است (بعنوان مثال زوجه درخواست صدور اجرائیه نسبت به مهریه خود علیه زوج نماید- یا دارنده چک برگشتی مطابق گواهی عدم پرداخت بانک درخواست صدور اجرایی علیه صادر کننده چک نماید)با توجه به اینکه بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت در خصوص اسناد بوده و به موضوع بحث ارتباطی ندارد. لذا از شرح آنها خودداری بعمل می آید.
شایان ذکر است که صلاحیت هیات نظارت صرفاً در رسیدگی به اشتباهات ثبتی نمی باشد بلکه در مقام اختلاف در امور ثبتی نیز می تواند رسیدگی و اظهار نظر نماید.
بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت
غیر از موارد هشت گانه ماده 25 موضوعاتی نیز در حیطه صلاحیت و وظایف رسیدگی هیات نظارت می باشد از قبیل:
الف- ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 که مقرر داشته اشتباهاتی که در آراء هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد 147 و148 قانون ثبت از قبیل سهو قلم یا اشتباه بین یا اشتباه در مبانی مستند رای به وقوع می پیوند و رای به اجرا در می آید به منظور رفع اشتباه موضوع در هیات نظارت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود در قسمت آخر ماده مزبور چنین آمده است در صورت ثبت ملک در دفتر املاک رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و با هیات نظارت به عمل خواهد آمد.
ب- تبصره ماده 20 قانون ثبت مقرر می دارد اگر اعتراض از طریق غیر مجاور به حدود و اصل شود و یا مجاور با حدود تبین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت گرفته باشد یا به موجب سند از اعتراض خود صرف نظر کند واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید در صورتیکه معترض مزبور به تقسیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام دارد .
ج- ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/5/1379 که مقرر می دارد در صورتیکه معلوم شود در آرای صادره هیات ها به علت سهو قلم مطلبی ساقط یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید. در این صورت دبیر هیات مکلف است مواد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضاء اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی اطلاع نماید. در صورتیکه رای اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود.
د- ماده 167 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 (ماده 227 آیین نامه اجرایی سابق): جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.
هـ- ماده 169 (ماده 229 آیین نامه اجرایی سابق): عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
س- ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391 چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید در صورت ثبت ملک در دفتر املاک مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ش- ماده 16 آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب 1317
املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای مقتضی به هیات نظارت احاله شود (منظور ماده اینست که این گونه املاک سابقه ثبت دارند بنابراین تنظیم اظهارنامه ثبتی نسبت به اعیانی آنها وجه قانونی ندارد)
ط- ماده 170(ماده 230 آیین نامه اجرایی سابق): در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیئت نظارت فرستاده شود:
1- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی؛
2- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است؛
3- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت؛
4- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت؛
5- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
البته هیات نظارت دارای صلاحیت های بیشمار و متعددی است که موارد فوق به عنوان نمونه عنوان گردید.