دانلود پایان نامه
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1387 لغایت 1392 در بورس فعال بودهاند.
3-4 نمونه آماری
این پژوهش از لحاظ جمع آوری اطلاعات جزء تحقیق توصیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش همان گونه که در بالا اشاره شد، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد.معیار های زیر برای انتخاب نمونه مناسب به روش حذفی مورد استفاده قرار گرفته است.
جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی،هلدینگ ، بانک و لیزینک نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد. و شرکتها در طول دوره تحقیق سال مالی خود را عوض نکرده باشد.
اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از6 ماه نداشته باشند.
جدول (3-1)نمونه گیری
427
کل شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392
226
شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منطبق بر 29 اسفند است و در این بازه زمانی سال مالی خود را تغییر نداده اند.
205
شرکت هایی که جزو لیزینگ بانک یا واسطه گران مالی می باشند حذف می شوند.
180
شرکت هایی که اطلاعات مالی آْن ها در دوره مورد مطالعه (6سال) در دسترس باشد و معاملات سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند.
منابع:یافته های پژوهش
3-5 روش گردآوری دادهها
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت کدال، صورتهای مالی شرکتها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.و بعد این داده ها را در نرم افزار های آماری و اقتصاد سنجی وارد کرده و به تجزیه و تحلیل آماری می پردازیم.
3-6 سوالات تحقیق
هدف اصلی هر تحقیق یافتن پاسخ برای سوالاتی است که در مورد مسئله خاصی به وجود آمده است.سولاتی که در مورد این تحقیق در پی یافتن به پاسخ آن می باشم عبارت اند از:
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است؟
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ می باشد؟
3-7 فرضیه های تحقیق
فرضیه در واقع حدس زیرکانه در مورد حل یک مسئله می باشد. در مورد این تحقیق ما به دنبال بررسی وجود رابطه بین محافظه کاری و مراحل عمر شرکت ها هستیم. شرکتهای رو به رشد برای رهایی ازتهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری حسابداری را در پیش میگیرند و بدین منظور اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی نمیکنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته میکنند( در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی میکنند). زیرا محافظه کاری تصویر نامناسب از وضعیت شرکت نشان میدهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه جهت ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده و بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید را کاهش میدهد. از طرف دیگر شرکتها در مقابله با رقبای بالفعل از یک سو بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش میکنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کننده را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمتها دلسرد میکنند و همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده و اخبار بد را برجسته میکنند. این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته و مانع کاهش قیمتها میشود. اما این مسئله در مورد شرکت های رو به رشد صادق است که دارای وضعیت مناسبی هستند. اما در باره شرکت های رو به افول وضعیتی در جهت مخالف در جریان است شرکت های رو به افول از آن جا که دارای وضعیت اقتصادی نا مناسبی هستند تمایلی به استفاده از محافظه کاری ندارند زیرا که محافظه کاری تصویر نامناسبی از وضعیت شرکت نشان می دهد و این امر باعث کاهش قیمت سهام شرکت رو به افول شده و در نتیجه تعمین مالی را از طریق انتشار سهام با مشکل رو به رو می سازد.