دانلود پایان نامه
شکل 4-6 مقایسه نمودار درصد حجم سد بیستون در دو حالت سناریوی2
4-4 سناریو3
در سناریو فوق فرض شده که در افق 40 ساله طرح بتوان راندمان آبیاری در حوضه مورد مطالعه را با استفاده از آبیاری قطره ای و قطره بارانی تا میزان 20 درصد بهبود داد. در حالی که در شرایط فعلی به دلیل آبیاری سنتی و استفاده از جوی و نحر برای انتقال آب، بازده کل آبیاری در منطقه صحنه 31% و در منطقه جامیشان و دینور 27% میباشد.
از دیگر فرضیات این سناریو تغییر اولویت تخصیص آب به بخش کشاورزی و صنعت از یک به دو میباشد. لازم به ذکر است سایر شرایط مسئله مطابق با سناریو 2 (ب) است.
درصد پوشش نیازهای حوضه (بجز نیازهای سد بیستون که بطور 100درصد تأمین میگردد) مطابق شکل 4-7 میباشد.

شکل 4-7 درصد پوشش نیازهای حوضه سناریو 3
در این سناریو مجموع کل نیازهای حوضه برابر با 65/147 میلیون مترمکعب بوده و از این مقدار 14/11 میلیون مترمکعب آن تأمین نمیگردد که نسبت به سناریو 2 به میزان 4/48 درصد کاهش یافته است. شکل 4-10 میزان حجم تأمین نشده نیازهای حوضه را نشان میدهد.

شکل 4-8 حجم پوشش نیافته نیازهای حوضه در سناریوی 3
همانگونه که از شکل پیداست بیشترین کمبود در بخش کشاورزی قشلاق به میزان 16/5 میلیون مترمکعب خواهد بود و مقادیر نیاز در بخش صنعت و کشاورزی سد بیستون بطور کامل پوشش مییابد.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه
درحال حاضر بخش کشاورزی از فعالیت های اقتصادی کشور است که بیش از 90 % از کل منابع آب تجدید شونده کشور را به خود اختصاص میدهد حدود 12 تا 13 درصد تولید ناخالص ملی و 23 درصد اشتغال را نیز در بردارد [34]. همین امر تمایلات به مطالعات یکپارچه و منظور نمودن مسائل مختلف را به شدت افزایش داده است که در این زمینه WEAP نرمافزار قدرتمندی است. در چند سال اخیر ایران با مشکل کم آبی مواجه بوده که مسئولین و مردم در این منطقه با احداث سد و برداشت از آب زیرزمینی سعی در جبران این مشکل نمودند. در این تحقیق اقدامات مدیریتی در حوضه گاماسیاب کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت و سناریوهای مدیریتی متناسب با طرحهای توسعه حوضه تعریف گردید. در ادامه این فصل به بررسی نتایج سناریوهای بحث شده در فصل قبل پرداخته خواهد شد.
5-2 نتیجهگیری
درصد خطای نسبی در واسنجی مدل 66/11 درصد بوده که مقدار قابل قبولی میباشد. فرض سناریوی 1 عدم ساخت سدهای جامیشان، قشلاق علیا و آناهیتا (کبوترلانه) در بالا دست سد بیستون و در دو حالت محدودیت در خط انتقال و عدم محدودیت در خط انتقال آب است. همانگونه که در فصل قبل مشاهده گردید کلیه نیازهای سد بیستون در هر دو حالت انتقال آب به سد با محدودیت انتقال و بدون محدودیت بطور کامل تأمین میگردد. و نیز خط انتقال در هر دو حالت بیش از توان تنظیمی سد(الف 955 میلیون مترمکعب، ب 101 میلیون مترمکعب)، قادر به انتقال به مخزن سد میباشد. در هر دو بخش سناریوی 1 سد بیستون حداقل در بیشتر از 67 درصد زمان پر خواهد بود.
در سناریوی 2 که در واقع شرایط حوضه در آینده و در صورت وارد سیستم شدن کلیه سد ها و نیازهای آنها است، سد بیستون در شرایطی که محدودیت 5/3 مترمکعب بر ثانیهای تعریف شده در توان انتقال آب از رودخانه به سد اعمال گردد نیز قادر به تأمین کلیه نیازهای تعریف شده خود در سیمای طرح سد خواهد بود. در این سناریو میزان آب انتقال از رودخانه به سد خارج از بستر بیستون از 862 میلیون مترمکعب در شرایط بدون محدودیت سیستم انتقال به 89/95 میلیون مترمکعب در صورت اعمال محدودیت توان انتقال 5/3 مترمکعبی خواهد رسید. حوضه گاماسیاب در این سناریو با کسری 32/22 میلیون متر مکعب آب جهت تأمین نیازهای تعریف شده خود مواجه است. سد قشلاق با 28/12 میلیون مترمکعب و سدهای جامیشان و آناهیتا (کبوترلانه) هر کدام به ترتیب با 1/6 و 81/3 میلیون مترمکعب کمبود آب جهت پوشش نیازها، مواجه هستند. اما سد بیستون بطور 100 درصد قادر به پوشش نیازهای خود در هر دو بخش از این سناریو است.
در سناریو 3 فرض شد بتوان در افق 40 ساله طرح، راندمان سیستم آبیاری کشاورزی حوضه را تا 20 درصد بهبود بخشید همچنین اولویت تخصیص آب به بخش کشاورزی ناحیه از 1 به 2 تغییر یابد. همانگونه که مشاهده گردید سدهای حوضه قادر به تأمین 14/11 میلیون مترمکعب که معادل 7/7 درصد کل نیازهای حوضه است، نمیباشند که برای تأمین این مقدار باید از آب زیر زمینی کمک گرفت. طبق مطالعات شرکت مهندسان بهان سد کل میزان برداشت آب زیر زمینی از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق در دشتهای این حوضه برابر با 8/306 میلیون مترمکعب میباشد که با آبگیری این 4 سد با کاهش چشمگیری رو برو خواهد شد[35].
از نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گیری نمود، که سد بیستون در همه حالات (با وجود سد های بالا دست یا عدم وجود آنها) توان تأمین نیازهای تعریف شده در طرح خود را دارد. در این میان سه سد دیگر (جامیشان، قشلاق و آناهیتا) با کسری قابل ملاحظه ای در تأمین نیازهای خود مواجه هستند. که در این خصوص راه حل پیشنهادی کاهش سطح زیر کشت در بخش کشاورزی و یا بهبود راندمان آبیاری، می تواند باشد.
5-3 پیشنهادات
مدلسازی بخش استان همدان حوضه گاماسیاب و بررسی تأثیر آن بر آب ورودی به استان کرمانشاه