دانلود پایان نامه

شکل 4-2 نمودار درصد زمانی حجم سد بیستون در سناریو1 الف
4-2-2 سناریوی1 ب
تمام فرضیات در این سناریو با سناریو قبل یکی است و تنها محدودیت حداکثر 5/3 مترمکعب برثانیه در توان انتقال خط انتقال اعمال گردیده است. در این سناریو به مانند سناریوی قبل 100 درصد نیازهای حوضه تأمین خواهد گشت.
در سناریوی1 ب توان انتقال به سد بیستون در این حالت با کاهش چشمگیری مواجه گردیده است. مقدار آن از 76/955 میلیون مترمکعب در سناریوی 1 الف به 18/101 میلیون مترمکعب در سناریوی 1 ب رسیده است. که ناشی از محدودیت توان انتقال خط انتقال سد بوده است. در این سناریوی مقدار خروجی از حوضه برابر 927 میلیون متر مکعب خواهد بود. در شکل 4-3 مقایسه در حجم سد در دو سناریوی الف و ب نشان داده شده است. همانگونه از شکل پیداست و انتظار میرفت درصد زمان پر بودن سد کاهش یافته در سناریوی 1 ب در بیش از 66 درصد مواقع سد کاملا پر خواهد بود.

شکل 4-3 مقایسه نمودار درصد زمانی حجم سد بیستون در دو سناریو1 الف و ب
4-3 سناریوی2
در این سناریو علاوه بر سد بیستون و نیازهای مربوطه سه سد قشلاق علیا، جامیشان و آناهیتا (کبوترلانه) به همراه نیازه های مربوطه که در فصل قبل بطور کامل تشریح گردید، شبیه سازی گردیده است. حجم کل نیازها در این سناریو برابر با 176 میلیون مترمکعب میباشد.
4-3-1 سناریوی 2 الف
سناریوی 2 دارای دو بخش است که در قسمت الف آن خط انتقال آب به سد بیستون بدون محدودیت فرض گردیده است. در این سناریو خط انتقال آب رودخانه به سد قادر به انتقال 862 میلیون متر مکعب خواهد بود که بسیار بیشتر از توان تنظیمی سد که برابر با 43/51 میلیون مترمکعب است. همچنین از 179 میلیون مترمکعب نیاز کل حوضه 69/21 میلیون مترمکعب آن تأمین نمیگردد (شکل 4-4). بیشترین میزان کمبود آب با 9.74 میلیون مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی سد قشلاق علیا میباشد.
همانگونه که درشکل 4-4 نشان داده شده است نیازهای سد بیستون بطور کامل پوشش داده شده است اما در میان نیازهای سد قشلاق کمترین درصد پوشش (7/41 درصد در مهر ماه) را دارا میباشند و پس از آن سد جامیشان (9/56 درصد در مهر ماه) قرار دارد. بیشتردرصد اعتماد پذیری در تأمین نیازهای مختلف سدها در جدول 4-1 نمایش داده شده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی، مدل سازی معادلات ساختاری

شکل 4-4 درصد پوشش نیازهای حوضه در سناریوی 2 الف
جدول 4-1 درصد اعتماد پذیری پوشش نیازها در سدهای حوضه سناریو 2
نام سد بیستون آناهیتا قشلاق جامیشان
قابلیت اعتماد پذیری 100 4/85 7/75 8/99
همچنین نکته دیگر که قابل بررسی است توان رودخانه در تأمین نیاز سد است که آنرا با ستفاده از شکل 4-5 که نمودار درصد حجم سدهای حوضه نشان میهیم که با توجه به شکل دو سد آناهیتا و قشلاق در این بخش دچار ضعف هستند. یعنی میزان آورد رودخانه نسبت به نیازهای تعریف شده و حجم سد کمتر است و رودخانه توان پر کردن سد را ندارد.

شکل4-5 نمودار درصد زمانی حجم سدهای حوضه گاماسیاب سناریوی2 الف
4-3-2 سناریوی 2 ب
در قسمت ب سناریو2 محدودیت 5/3 مترمکعب بر ثانیه را به خط انتقال آب به سد ژاوه اعمال کردیم و نتایج ذیل حاصل گردید. در این حالت نیز به مانند حالت قبل مجموع نیازها 179 میلیون مترمکعب میباشد و نیازهای سد بیستون نیز به مانند قبل بطور کامل تأمین میگردد. و نیز حجم تأمین نشده برابر با قسمت (الف) سناریوی 2 برابر با 69/21 میلیون مترمکعب خواهد بود. تنها اختلاف این سناریو با سناریوی قبل توان انتقال خط انتقال آب به سد بیستون است که 89/95میلیون مترمکعب بدست آمده است. که از این مقدار با توجه به توان تنظیمی 43/51 میلیون مترمکعبی سد بیستون و تبخیر 77/3 میلیون مترمکعب، 12/12 میلیون مترمکعب آن سرریز خواهد شد. در این حالت مدت زمان پر بودن سد بیستون با کاهش 6 درصدی مواجه خواهد گردید(شکل 4-6). که این کاهش به سبب اعمال محدویت در توان انتقال آب توسط خط انتقال از رودخانه گاماسیاب به محل سد خارج از بستر بیستون است. شایان ذکر است که قابلیت اعتماد پذیری سدها در تأمین نیازهای خود بدون تغییر نسبت به سناریو2 (الف) خواهد بود.