دانلود پایان نامه
آزمون مقایسه دو گروه(نمونه)
tمستقل
4-3تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری (مدل خان و واتس)
مدل مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های مقطعی برای هر گروه نمونه برآورد می شود؛ سپس ضرایب این مدل بر اساس تعاریف ارائه شده، به منظور محاسبه محافظه کاری در آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
4-3-1آمار توصیفی مدل جانبی
جدول(4-2) آمارتوصیفی مربوط به متغیر های مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخصهای پراکندگی نظیر واریانس، چولگی وکشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هرمتغیر برابر 900 مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر(MB)برابر با 96/1 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-2) مشاهده می شود میانه متغیر اندازه (Size)برابر با 99/12می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای MB*R برابر56/29 و برای متغیر DR*Rبرابر 09/0 است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، MB*R و متغیر DR*Rبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب DR*Rبرابر با 16/3 – می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر MB*Rبیشترین و متغیر Size کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر MB*Rبیشترین برجستگی و متغیرDR کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
جدول 4-2: آمارتوصیفی مدلجانبی
متغیرآماره
میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
آماره جارک-برا
احتمال آماره جارک برا
مشاهدات
تعدادشرکتها
X
15/0
16/0