دانلود پایان نامه
باسو در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه ی بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود. او دریافت در شرکتهایی که بازده سهام آنها منفی است، بازده سهام همبستگیب یشتری با عایدات دارد تا در شرکتهایی که بازده سهام آنها مثبت است. باسو دریافت در دوره هایی که دعاوی قضایی در آمریکا افزایش یافته، محافظه کاری نیز افزایش یافته است باسو(1997) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت هایمالی بررسی کرد. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی بهموقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر میکند. بهموقعتر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازدههای منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازدههای منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازدههای مثبت است. علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقعتر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی ( ونه جریان های نقدی) است. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت هایمالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
2-15-2 تحقیقات داخلی
غلامرضا کرمی و حامد عمرانی(1389)
آن ها به بررسی تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون ( 1995 )،تأثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گرد آوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکتهای عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکتهای محافظه کار و شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده میکنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با استفاده از روشهای آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 450 سال- شرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1387 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکتهای در مرحله ی رشد نسبت به شرکتهای مراحل بلوغ و افول میدهند. همچنین نتایج نشان میدهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکتها ی محافظه کار (نسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده میکنند) میدهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
بنی مهد و باغبانی(1388)
آن ها اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکتها، در 48 شرکت زیانده از شرکتهای خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری با زیاندهی شرکتها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی میباشد. همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکتها و زیاندهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیاندهی تأکید دارد. نتایج نشان میدهد که مالکیت دولتی، اثری بر زیاندهی شرکتها ندارد . همچنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قرار دادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیشنمایی از سود در شرکتهای زیانده میشناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکتهای زیانده در بلندمدت میداند.
مهرانی، حلاج و حسینی1388
مهرانی، حلاج و حسینی(1388) تحقیقی را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده زمانی 1385-1376 با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تحت عنوان بررسی محافظهکاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی ترکیبی اجرا کردند.
یکی از فرضیات اصلی آنها این بود که همبستگی بیشتر اخبار بد با سود در قیاس با همبستگی اخبار خوب با سود ( که این همبستگی بیشتر نشان دهنده وجود محافظه کاری است) متأثر از اقلام تعهدی است. سود حسابداری قابل تقسیم به دو بخش نقدی و تعهدی به شرح زیر است:
Eit = ACCit+CFit
Eit = سود حسابداری شرکت i در سال t و ACCit = کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t و CFit = جریان نقدی عملیاتی شرکت i در سال t
نتایج تحقیق نشان دهنده آن بود که سطح محافظهکاری و یا به عبارتی عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد، برای اقلام تعهدی(ACC) و جریانهای نقدی عملیاتی(CF) به ترتیب برابر با 249/0 و 067/0 می باشد. یعنی میتوان نتیجه گرفت که وجود محافظهکاری و یا همان شناسایی سریعتر اخبار خوب، بیشتر به دلیل وجود اقلام تعهدی است نه اقلام نقدی. در واقع، مثبت بودن β3که طبق گفته باسو معیاری برای سنجش محافظه کاری است، 78 درصد وابسته به اقلام تعهدی است و تنها 22 درصد وابسته به اقلام نقدی است.
کردستانی و امیربیگی ( 1387 )
آن ها رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این پژوهش دریافتند که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، رابطه ای منفی اما معنیدار وجود دارد و هر چه دوره بر آورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود ،این رابطه نیز منفی تر می شود.
رضازاده و آزاد ( 1387 )
رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را طی دوره 1381 تا 1385 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. همچنین طبق نتیجه گیری آنها، تغییر در عدم تقارن اطلاعات یبین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری میشود.
خلاصه فصل
در این فصل بعد از مقدمه ما به بیان مفهوم محافظه کاری پرداختیم. و در مرحله بعد دیدگاه های محافظه کاری را که شامل دیدگاه قراردادی، دیدگاه مالیاتی، دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاهتقاضایمنظممحافظه کاری، دیدگاه رقابت در بازار می باشد را بیان و تعریف کردیم. و بعد به بیان انواع روش های اندازه گیری محافظه کاری پرداختیم که عبارتند از:1- معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛ 2-معیارمحافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛ 3-معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی؛ و4-معیارهای محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار. و در گام بعد به معرفی جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری پرداختیم. و بعد انتقاد هایی که بر محافظه کاری وارد شده و دفاع هایی که از آن شده است را بیان داشتیم. و در مرحله بعد به بیان مرحله چرخه عمر شرکت ها هم از دیدگاه مدیریتی و هم از دیدگاه حسابداری پرداختیم. و در آخرین گام پیشینه های تحقیق در این زمینه را در داخل و خارج از کشور معرفی کردیم.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه:
از عصر کلاسیک علوم به عنوان یک نوع دانش با فلسفه ارتباط نزدیکی داشتند. در اوایل عصر مدرن دو کلمه علم و فلسفه در زبان انگلیسی به جای هم به کار برده می شدند. در قرن ۱۷ میلادی فلسفه طبیعی (که امروز علوم طبیعی نامیده می شود) به تدریج از فلسفه جدا شد. با این حال علم همچنان کاربردی وسیع برای توضیح آگاهی های مطمئن در مورد یک موضوع داشت. به همین ترتیب هم امروزه در عصر مدرن همچنان برای موضوعاتی همچون علم کتابداری و یا علوم سیاسی به کار می رود.
در عصر مدرن، علم معادل علوم طبیعی و فیزیکی به کار می رود، لذا محدود به شاخه هایی از آموختن است که به پدیده های دنیای مادی و قوانین آنها می پردازد. این هم اکنون معنای غالب علم در کاربرد روزمره است. این معنای محدودتر از علم که خود بخشی از علم شده است، تبدیل به مجموعه ای از تعریفهای قوانین طبیعت شده که بر مبنای مثالهای اولیه ای همچون قانون کپلر، قوانین گالیله و قوانین حرکت نیوتن بنا شده اند. در این دوره رایجتر شد که به جای فلسفه طبیعی علوم طبیعی به کار رود. در طی قرن نوزدهم میلادی کلمه علم بیش از پیش مرتبط ب مطالعه منظم دنیای طبیعت شد، شامل فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی. این منجر به قرارگیری مطالعات تفکر انسان و جامعه در یک برزخ زبان شناسی شد. که در نهایت منجر به قرارگیری این مطالعات دانشگاهی در زیر عنوان علوم اجتماعی شد. به همین ترتیب هم امروز قلمروهای بزرگی از مطالعات منظم و دانش وجود دارند که زیر سرفصل کلی علم قرار دارند، همچون علوم کاربردی و علوم صوری.
به طور کلی اطلاعات مجموعه ای از داده های خام و پردازش نشده است. پردازش اطلاعات، تولید علم می کند، و علمی که روشش تجربی و نتایجش آزمون پذیر و موضوعش جهان خارج باشد، علم تجربی است. روشی که در اغلب مواد به کمک بشر می آید تا با استفاده از آن به پردازش اطلاعات بپردازد روش های آماری میباشد ما نیز در این فصل به بیان روش های تحقیق، نحوه انتخاب نمونه و روش های محاسبه و روش های آماری که می خواهیم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آن استفاده کنیم، می پردازیم.
3-2 روش تحقیق
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند (حافظ نیا،1382).پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه. اما تحقیق کاربردی، پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. بر اساس مطالب بالا می توان گفت که تحقیقات ما از لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادی محسوب می شود اما از نظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق ما جزء تحقیقات توصیفی می باشد زیرا در تلاش برای توصیف تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظی کاری در بازار بورس تهران می باشد. اما تحقیق توصیفی نیز به نوبه خود دارای انواع مختلفی از جمله پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی می باشد که در این میان پژوهش ما جزء تحقیق همبستگی میباشد چرا که در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل است.