دانلود پایان نامه
بر اساس مطالب بالا ما دو فرضیه پیش رو داریم.
محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است.
محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ است.
3-8 متغییرها و مدل تحقیق
ما در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت هستیم. بر این اساس متغییر مستقل ما هر یک از مراحل عمر شرکت از قبیل رشد،بلوغ و افول و متغییر وابسته ما محافظه کاری می باشد.
مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده برای محاسبه محافظه کاری مدل خان و واتس می باشد.
مدل باسو برای اندازه گیری محافظه کاری
Xi,t= β0 + β1Di,t + β2Ri,t + β3 Di,t* Ri,t + εi,t
Xi,t= سودخالص دوره t تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره t،
Ri,t= بازده سالانه
Di,t= یک متغیر ساختگی که اگر Ri,t< 0 برابر 1 است و در غیر این صورت صفر می باشد،
β3= اندازه محافظه کاری برای سال t شرکت i (β3 بزرگتر نشان دهنده حساسیت بیشتر سود نسبت به بازده منفی در برابر بازده مثبت بوده و شرکت حسابداری محافظه کارانه تری دارد).
معادلات ارایه شده توسط خان و واتس (2009) جهت اصلاح معادله باسو به شرح زیر می باشد:
Gscorei,t = β2 = γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t
Cscorei,t = β3 = δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t + δ4Leveragei,t
β0 = μ1 + μ2 + μ3Market_to_Booki,t + 4Leveragei,t
= ρ1 + ρ 2 + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t
Sizei,t=اندازه شرکت و لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Market_to_Booki,t=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Leveragei,t=اهرم و نسبت بدهی کل به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t
Cscorei,t=زمان بندی تفاضلی اخبار بد که نشان دهنده به موقع بودن شناخت اخبار بد نسبت به اخبار خوب می باشد(معیار محافظه کاری)
Gscorei,t=زمان بندی اخبار خوب
با ترکیب معادلات بالا به معادله پایین میرسیم که از آن برای محاسبه محافظه کاری استفاده می شود.
Xi,t = μ1 + μ2 + μ3Market_to_Booki,t + 4Leveragei,t + Di,t(ρ1 + ρ 2 + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t) + Ri,t(γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t) + Di,t * Ri,t (δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t+ δ4Leveragei,t) + εi,t
3-9 نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر:
برای این کار از چهار متغییر رشد فروش،مخارج سرمایه ای،نسبت سود تقسیمی،و سن شرکت استفاده می کنیم.
ابتدا هر یک از متغییر های بالا را محاسبه می کنیم.
سال_ شرکت ها بر اساس هر یک از متغییر مذکور و با استفاده از پنجک های اماری در هر صنعت به پنج طبقه تقسیم می شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک مورد نظر طبق جدول نمره ای بین 1 تا 5 می گیرند.